OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Opće upravno pravo II.
Opće upravno pravo II
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111404
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opće upravno pravo II Javna uprava - 4. semestar
7.0 111404
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. glave: I. (t. 2. i 3., 4. 1. i. 4. 3., 5.1. i 2.), VII., VIII., IX. (t. 1.-8), XII. (t.5.), XIII., XIV., XXI. i XXII. (t. 1.-10.)
Zakon o sustavu državne uprave, 69/19, Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09, čl. 150.-154. Zakon o koncesijama, NN 69/17, Zakon o hrvatskom državljanstvu, NN 53/91, 70/91 (ispravak), 28/92, 113/93, 130/11 i 110/15 Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, NN 74/14 i 69/17, Prekršajni zakon, NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, čl. 1.-81.;
Osnove Europskog upravnog prava; prezentacija na stranici Katedre
Opis predmeta
Pravni odnosi upravne i sudbene vlasti. Kontrola rada uprave. Odnosi uprave s fizičkim i pravnim osobama. Oblici upravnog djelovanja uprave. Upravno pravni odnosi stvarne naravi. Pravni položaj fizičkih i pravnih osoba u odnosu na upravu. Odgovornost države, jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela te njihovih djelatnika za štetu nanesenu fizičkim i pravnim osobama u obavljanju autoritativnih djelatnosti. Upravni (administrativni, javnopravni) ugovor. Upravnopravni odnosi stvarne naravi. Pojam općeg dobra i javne stvari (dobra). Vrste javnih dobara. Upravnopravni režim upravljanja i korištenja općeg i javnog dobra. Autoritativni zahvati uprave u ograničenje ili oduzimanje vlasništva. Poseban nadzor uprave nad opasnim stvarima i stvarima osobite važnosti, Ograničenja prava i naknada radi posebnih opterećenja. Osnove europskog upravnog prava.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati ustanove, javnu službu, upravne ugovore;
 • kritički vrednovati i prepoznati različite načine stjecanja hrvatskog državljanstva;
 • objasniti stjecanje hrvatskog državljanstva;
 • objasniti odgovornost države za štetu s obzirom na postavljanje tužbenog zahtjeva;
 • izdvojiti različite organizacijske oblike u sustavu državne uprave;
 • objasniti osnovne elemente prekršajnog prava;
 • objasniti osnovne elemente europskog upravnog prava;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati sustave odgovornosti države za štetu;
 • razumjeti značaj instituta koncesije i njegove zakonitosti;
 • primijeniti
 • koristiti znanja o osobnim stanjima građana kako bi mogli samostalno vršiti, primjerice, upise u državne matice;
 • koristiti znanja o sudskoj zaštiti prava pred Sudom Unije;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati razliku između ustanove i javne ustanove
 • razlikovati različite javne službe i prepoznati pružatelje javnih službi;
 • analizirati zadovoljenost propisanih uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva naturalizacijom, bilo redovnom, bilo pod povoljnijim uvjetima;
 • usporediti vrste izvlaštenja i različite posljedice koje po pravo vlasništva proizlaze iz primjene pojedine vrste;
 • analizirati postupak dodjele koncesije;
 • analizirati načine pružanja sudske zaštite u europskom pravu;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati rješenje problema koji nastaju tijekom provođenja postupka dodjele koncesija ili provođenja postupka izvlaštenja;
 • rasporediti uloge pojedinih tijela koja obavljaju različite poslove državne uprave
 • preispitati na koji se način koristi određeno javno dobro, radi li se o dobru kojim se mogu koristiti svi ili je njegovo korištenje na neki način ograničeno
 • valorizirati kriterije putem kojih će se odabrati najpovoljniji ponuditelj u postupku dodjele koncesije
 • procijeniti opravdanost provođenja izvlaštenja radi provođenja radova ili izgradnje objekata na određenoj nekretnini

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preispitati zakonitost provedenih postupaka dodjele koncesija, izvlaštenja, stjecanja državljanstva itd.;
 • usporediti opravdanost proglašenja postanka i prestanka određenih javnih dobara;
 • vrednovati odnose unutar državne uprave;
 • procijeniti kvalitetu sustava odgovornosti države za štetu u hrvatskom pravu i predložiti njegove promjene;
 • vrednovati značaj i utjecaj europskog prava na hrvatsko pravo.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
 • razviti sposobnost učenja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja primjenjuje se pismeni ispit (test znanja s otvorenim odgovorima činjeničnog tipa te esejskog tipa) te usmeni ispit.