Radno i socijalno pravo
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 144857
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Pravo - 8. semestar
8.0 144857
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ne drži (sabbatical)

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Utorkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 207-252; 279-302; 459-549; 580-626; 646-652
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013)
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Zakon o radu;
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata;
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama;
Zakon o zaštiti na radu (samo čl. 1. - 82.);
Zakon o strancima (samo članci 73.-92., 191.-203., 238.), te Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (samo čl. 1. do 8.);
Zakon o tržištu rada;
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a);
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.);
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-34.);
Zakon o socijalnoj skrbi (samo članci 1.-123.);
Zakon o doplatku za djecu;
Opis predmeta
Teoretsko određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihov odnos međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava te pitanja interdisciplinarnog pristupa radnim i socijalnim pravima. Glavne odrednice povijesnog razvoja radnog i socijalnog prava. Radna i socijalna prva kao ljudska i ustavna prava te posebnosti njihove zaštite. Osnovno o nadležnosti i načini djelovanja Europske unije pri uređenju radnih i socijalnih prava. Zabrana diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Baze podataka, istraživanje, izrada nacrta rješenja, presuda, politka i izvješća u području radnog i socijalnog prava. Posebnosti autonomnih i heteronomnih izvora radnog prava s težištem na kolektivne ugovore, konvencije Međunarodne organizacije rada te primarne i sekundarne izvore prava Europske unije. Razlikovanje individualnog i kolektivnog radnog prava. U okviru individualnog radnog prava izučavaju se posebnosti tipičnih i atipičnih ugovora o radu, organizacija radnog vremena i odmora, plaća, prenošenje ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, naknade štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu, posebna zaštita prava radnika za slučaj stečaja poslodavca te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. U okviru kolektivnog radnog prava razmatraju se pitanja organiziranja radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, prava na štrajk te radničke participacije u odlučivanju. Posebnosti radnih odnosa državnih i javnih službenika. Zapošljavanje stranaca. Pojam i temeljna pravna pitanja sigurnosti i zaštite na radu. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Glavne značajke, struktura i financiranje sustava socijalne sigurnosti. Organizacija mirovinskog osiguranja. Odnos tekuće i kapitalno financiranog mirovinskog osiguranja. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Organizacija zdravstvenog osiguranja. Prava iz zdravstvenog osiguranja. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Doplatak za djecu. Organizacija, financiranje i temeljna prava iz sustava socijalne skrbi. Posebnosti upravnog postupka i sudske zaštite pri ostvarivanju socijalnih prava.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

Znanje i razumijevanje

Definirati radno i socijalno pravo kao posebne grane prava, njihov odnos međusobno te odnos s drugim granama prava. Posebno se to odnosi na temeljne institute individualnog i kolektivnog radnog prava, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite radnika u slučaju stečaja, aktivne politike zapošljavanja i zaštite nezaposlenih, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, rodiljne i roditeljske potpore, dodatke na djecu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te zaštitu od diskriminacije u radnom i socijalnom pravu.

Objasniti povijesni razvoj radnog i socijalnog prava. Glavne teorije o radnom i socijalnom pravu i njihovim temeljnim institutima. Odnos između međunarodnog, europskog i nacionalnog radnog i socijalnog prava. Gospodarsko i socijalno značenje radnog i socijalnog prava te različite sustave financiranja socijalne sigurnosti.

Izdvojiti: gospodarske, socijalne, političke i ostale čimbenike razvoja radnog i socijalnog prava. Ljudska prava posebno važna za radno i socijalno pravo. Normativne akte Međunarodne organizacije rada i pravne stečevine Europske unije važne za uređenje radnih i socijalnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Različite sustave normativnog uređenja radnih odnosa te socijalne sigurnosti.

Prepoznati: mjerodavno pravo i mjerodavni pravni institut za rješenje određenog pravnog pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te odrediti koji postupak treba primijeniti za rješavanje tog pitanja (radnog ili socijalnog spora).

Kritički vrednovati: prijedloge za normativno uređenje pojedinih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te prijedloge za rješavanje pojedinih radnih i socijalnih sporova.

Diskutirati: o različitim modelima i pojedinim rješenjima razvoja radnog i socijalnog prava.

Izvijestiti: o mogućim rješenjima za određena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava. Predložiti prikladna pravna sredstva i odgovarajućim postupcima za rješavanje određenog pravnog pitanja.

 

 

Primjena

Izabrati: mjerodavno domaće, europsko ili međunarodno pravo koje treba primijeniti na određeni pravni problem.

Interpretirati: mjerodavno međunarodno, europsko i domaće pravo.

Sprovesti: postupke utvrđivanja pravno relevantnih činjenica te odlučivanja o spornim i nespornim pitanjima iz područja radnog i socijalnog prava.

Primijeniti: na utvrđene činjenice relevantno pravo i donijeti ili predložiti nadležnom tijelu donošenje odgovarajuće odluka.

Koristiti: različite baze podataka o pravnim izvorima, sudskoj praksi i relevantnoj pravnoj literaturi pri pripremi odluke o različitim pravnim pitanjima.

Skicirati: nacrte ugovora, odluka, rješenja, normativnih akata kojima se uređuju određena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Ilustrirati: različite mogućnosti za rješenje određenog pravnog pitanja te različite ishode tih mogućnosti.

 

Analiza

Razlikovati: različite pravne probleme i izvore prava relevantne za njihovo rješavanje.

Analizirati: pravni problem, njegove činjenične i pravne aspekte. Učinke predloženih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata.

Izračunati: mirovinu, otpremninu te troškove izabranih rješenja, ako navedeni izračuni zahtijevaju poznavanje samo temeljnih matematičkih i statističkih pravila.

Provjeriti: relevantnu sudsku i upravnu praksu te literaturu koja se odnosi na određeno pravno pitanje.

Usporediti: pravne i druge ishode odabranih pravnih rješenja. Pravno uređenje određenog pitanja u domaćem, stranim i međunarodnim pravnim poredcima.

Izdvojiti: prijedloge optimalne za rješavanje određenih pravnih pitanja.

Riješiti: pred njega iznesena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Kategorizirati: vrste ugovora o radu, uređenja rednog vremena i odmora, prestanka ugovora o radu, zabrana konkurencije radnika s poslodavcem, udruga radnika i poslodavaca, kolektivnih ugovora, oblika radničke participacije, štrajkova i drugih oblika industrijskih akcija, mirovinskih i zdravstvenih sustava, sustava socijalne skrbi, aktivne politike zapošljavanja i brige za nezaposlene, obiteljskih dodataka i roditeljskih potpora.

 

 

 

Sinteza

Sastaviti: nacrte ugovora te pojedinačnih i općih pravnih akata te obrazloženja pojedinačnih i općih normativnih akata.

Planirati: donošenje pojedinačnih i općih pravnih akata te politika i odluka koje imaju određene pravne posljedice.

Predložiti: donošenje rješenja, presuda, odluka ili drugih pojedinačnih pravnih akata. Donošenje različitih oblika općih pravnih akata te politika u određenim područjima društvenog života koje imaju određenu pravnu dimenziju.

Formulirati: prijedloge za donošenje ili izmjenu određenih zakona, podzakonskih akata, pojedinačnih rješenja i odluka te sličnih pravnih akata.

Organizirati: rad pravnih službi, službi za ljudske resurse, upravnih tijela, sudova, uprava trgovačkih društava.

Rasporediti: radne zadatke na pojedine članove tima te sredstva za ostvarenje određenog zadatka.

Upravljati: pravnom službom, jedinicom za ljudske resurse, pregovaračkim timom, tijelom državne uprave, trgovačkim društvom ili nekim njegovim dijelom.

Voditi: odvjetnički ured koji se bavi radnim i socijalnim pitanjima; tim sastavljen od pravnika, ekonomista, socijalnih radnika i drugih stručnjaka koji treba analizirati određeno pravno pitanje i predložiti rješenje iz područja radnog i socijalnog prava; organizacijsku jedinicu ili tijelo nadležno za rješavanje radnih i socijalnih problema.

 

Vrednovanje

Prosuditi: koje od ponuđenih pravnih rješenja je najprikladnije za rješenje određenog pravnog problema. Utjecaj odabranog rješenja na gospodarski i socijalni razvoj zemlje ili na opstojnost ili profitabilnost određenog poslodavca. Socijalne posljedice odabranog rješenja.

Preporučiti: kakav ugovor o radu sklopiti, kako urediti radno vrijeme, odmore i plaće, koju vrstu otkaza ugovora o radu dati, o kojoj se odluci savjetovati ili koju odluku predložiti u postupku suodlučivanja radničkom vijeću, na koji način urediti određena pitanja u kolektivnom ugovoru, kako mijenjati određene institute mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, promjene u sustavu socijalne skrbi i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Preispitati: pravnu i socijalnu kvalitetu normativnog uređenja određenih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Valorizirati: prijedloge individualnih ugovora o radu, pojedinih odluka o pravima iz radnog odnosa, prijedloge kolektivnih ugovora, pojedinih odredbi podzakonskih akata i zakona.

Usporediti: pravne, socijalne, ekonomske i druge posljedice odabranih pravnih rješenja.

Odabrati: najprikladnije pravno rješenje za određeno pitanje iz područja radnog i socijalnog prava. Pravno sredstvo kojim se treba poslužiti pri zaštiti i ostvarivanju određenog prava. Politiku koju treba preporučiti za rješavanje određenih radnih i socijalni problema.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će razumjeti i moći objasniti predmet, izvore prava i druge pravne posebnosti radnog i socijalnog prava. Osobito se to odnosi na gospodarsku, socijalnu, političku, kulturnu i drugu uvjetovanost pojedinih pravnih rješenja u tim granama prava. Moći će utvrditi relevantne činjenice, odabrati mjerodavni pravni propis (nacionalni, pravne stečevine Europske unije i međunarodni), analizirati sudsku i upravnu praksu te predložiti prikladno rješenje pravnog problema. Bit će osposobljen za izradu ugovora, rješenja, odluka i drugih akata koji se donose u svezi s pravnim uređenjem radnih i socijalnih odnosa. U suradnji s ekonomistima, socijalnim radnicima i drugim mjerodavnim stručnjacima moći će sudjelovati u postupcima procjene učinaka potrebe za pravno uređenje nekog pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te izradi nacrta normativnih akata za uređenje tih pitanja, kao i za predlaganje politika u tim područjima. U tu svrhu bit će osposobljen za izradu potrebnih analiza i za prezentiranje njihovih rezultata. Biti će osposobljen za vođenje upravnih i sudskih postupaka koji se odnose na radno i socijalno pravo te upravljanju ljudskim potencijalima u trgovačkim društvima, jedinicama državne uprave i lokalne samouprave.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na seminarima, kolokvijima i usmenim ispitima.

Kolokvij je pismeni ili usmeni oblik provjeravanja znanja u kojem student mora pokazati da zna definirati pojam radnog i socijalnog prava, objasniti čimbenike povijesnog razvoja tih pravnih grana te osnovne institute radnog i socijalnog prava, izraditi rješenje jednostavnijih pojedinačnih ili općih pravnih akata, izdvojiti relevantne pravne izvore, pronaći relevantnu upravnu i sudsku praksu važnu za rješenje nekog pravnog problema te usporediti učinke odabranih pravnih rješenja.

Seminarski rad je kraća analiza nekog važnijeg pravnog problema koja zahtjeva razmatranje relevantne literature, pravnih izvora, sudske i upravne prakse te rezultira vlastitim zaključcima o analiziranom problemu. Provedenu analizu i njezine zaključke student javno prezentira seminarskoj grupi. Ostali seminaristi kritički vrednuju provedenu analizu i njezine zaključke, a student treba biti osposobljen za odgovore na postavljena pitanja i kritičke opaske.

Osim usmene prezentacije student treba napisati seminarski rad koji treba udovoljavati svim kriterijima za izradu preglednog stručnog rada. Pri tome se posebno vrednuje korištenje strane literature i stranih baza podataka. Osobito vrijedni seminarski radovi vrednuju se kao pregledni znanstveni radovi.

Usmeni ispit

Sastoji se od provjere razumijevanja osnovnih teorija i instituta radnog i socijalnog prava, reproduciranje teoretskih objašnjenja i stajališta sudske prakse o pojedinim institutima radnog i socijalnog prava, usporedbe različitih sustava radnih odnosa i socijalne sigurnosti te za njih svojstvenih pravnih instituta, demonstriranja sposobnosti primijene relevantnih izvora prava na rješavanje određenih pravnih pitanja i probleme te vrednovanje pojedinih pravnih rješenja s obzirom na njihov utjecaj na ostvarenje temeljnih ljudskih prava te gospodarski i socijalni razvoj.