NAPREDNI SEMINAR I ZAVRŠNI RAD:
Napredni seminar i završni rad

IZVOĐENJE NASTAVE IZ  KOLEGIJA „NAPREDNI SEMINAR I IZRADA DIPLOMSKOG RADA“ U V. GODINI STUDIJA

 

1. Svrha kolegija „Napredni seminar i izrada diplomskog rada“ jest upoznavanje studenata s materijom pojedinih aspekata (capita selecta) nastavnih predmeta na višoj razini, provođenje samostalnog znanstvenog rada te izrada i obrana diplomskog rada.
2. Studenti su pri upisu u X. semestar dužni izabrati nastavnika kod kojeg će pohađati kolegij „Napredni seminar i izrada diplomskog rada“ kao mentora njihovog diplomskog rada. 
3. Mentor može biti osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 35. st. 1. Pravilnika o studiju. 
4. Nastava iz kolegija „Napredni seminar i izrada diplomskog rada“ odvija se u pravilu u obliku seminara, sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o studiju. Pojedina seminarska grupa može imati u pravilu najviše 10 studenata. Seminar se može izvoditi i u obliku kumulativne nastave. U slučaju da određenog nastavnika kao nositelja kolegija-mentora u pojedinom semestru izabere do 5 studenta, nastava se može odvijati, sukladno čl. 15. Pravilnika o studiju, u obliku pojedinačne ili skupne konzultativne nastave.
5. Temu diplomskog rada odobrava mentor na posebnom obrascu koji je i do sada bio u uporabi.
6. Preporučeni opseg diplomskog rada jest cca 30 stranica. Pri izradi diplomskog rada student je dužan slijediti upute mentora. Podredno se preporučuje uporaba Uputa za izradu studentskih pisanih radova.
7. Postupak ocjene i obrane diplomskog rada odvija se u skladu s čl. 33. i čl. 35. Pravilnika o studiju.

 

Tijekom naprednog seminara i izrade rada odvijaju se konzultacije  s mentorom (kako glede literature tako i glede toga zadovoljava li Vaš rad standarde koje bi trebao zadovoljavati). Rad bi trebao biti tipkan na računalu. Kada ste rad izradili i kada Vaš mentor smatra da možete pristupiti njegovoj obrani potrebno je da udovoljite samo još jednom uvjetu – da imate položene sve ispite i ispunjene sve druge studijske obveze 

 Kad ste izradili rad koji zadovoljava Vašeg mentora trebate kupiti u knjižari (gdje inače kupujete prijavnice, udžbenike itd.) prijavu i formulare (obrasce) za obranu diplomskog rada. Vaš će nastavnik dostaviti rad povjerenstvu za obranu diplomskog rada (kojega uz njega kao predsjednika čine još dva nastavnika). Rok za usmenu obranu, kojega utvrđuje predsjednik povjerenstva (Vaš mentor) ne smije biti duži od 30 dana od dana kada je rad dostavljen povjerenstvu. Vaš pismeni diplomski rad, kao i usmena obrana moraju biti ocijenjeni prolaznom ocjenom većine članova povjerenstva.

Nakon što ste završili s obranom mentor Vam je dužan u indeks udariti žig na kojemu piše iz kojega ste predmeta pisali diplomski rad, naslov teme, ocjena koju ste dobili te se potpisati. Članovi povjerenstva dužni su se potpisati i na Vaš obrazac.

Student koji je tijekom studija izradio pismeni rad koji po sadržaju i opsegu odgovara diplomskom radu, Fakultetsko vijeće može na prijedlog predmetnog nastavnika taj rad priznati kao diplomski (riječ je o seminarskom radu, pogotovo onim radovima za koje je student dobio Rektorovu ili Dekanovu nagradu).

Studentima se pri izradi diplomskih radova preporučuje korištenje linkova.