PRAVO OSIGURANJA:
Pravo osiguranja
Pravo osiguranja
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166821
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pravo osiguranja Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.0 166821
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Pavić, D.; Ugovorno pravo osiguranja, komentar zakonskih odredaba; Zagreb (2009)
Ćurković, M.; Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu; Zagreb (2013)
Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst);
Zakon o osiguranju (pročišćeni tekst);
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (pročišćeni tekst);
Pomorski zakonik (pročišćeni tekst);
Materijali s predavanja;
Opis predmeta
Sadržaj kolegija: kroz nastavu iz predmeta Pravo osiguranja - opći dio student dobiva neophodna opća saznanja o pravnom uređenju iznimno važne djelatnosti osiguranja. Obrađuje se statusno i ugovorno pravo osiguranja i organizacija tržišta osiguranja općenito kroz sustav domaćih, međunarodnih i pravila EU koja uređuju područje, kao i pojam reosiguranja. Usvajaju se bitni elementi ugovora o osiguranju i vrste osiguranja obzirom na prisilnost: dobrovoljno i obvezno osiguranje, kao i gospodarska pozadina i specifičnosti obje vrste osiguranja. Obrađuju se elementi osigurateljnog odnosa i prijenos ugovora o osiguranju.
Nastavne cjeline: Uvod u pravo osiguranja. Uvjeti i način obavljanja poslova osiguranja u RH. Ugovor o osiguranju općenito. Prijenos ugovora o osiguranju. Elementi osigurateljnog odnosa. Reosiguranje. Dobrovoljno osiguranje. Obvezno osiguranje.
Ciljevi kolegija: Usvojiti znanja o gospodarskom značaju prava osiguranja. Usvojiti pravila statusnog prava osiguranja: pojam, vrste i uvjete poslovanja društava za osiguranje. Definirati ugovor o osiguranju, elemente osigurateljnog odnosa i prijenos ugovora. Razlikovati dobrovoljno i obvezno osiguranje, reosiguranje.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog premeta doktorand će moći:

 

- Objasniti značaj osiguranja kao gospodarske djelatnosti

- Definirati ugovor o osiguranju

- Nabrojati bitne elemente ugovora o osiguranju

- Objasniti značaj obveznog osiguranja

- Kritički vrednovati zakonska rješenja o obvezatnosti pojedinog osigurateljnog odnosa

- Definirati pojam reosiguranja i odnose stranaka u reosigurateljnom odnosu

- Diskutirati o značaju prava osiguranja u odnosu na ostale pravne grane, napose o značaju osiguranja za gospodarstvo

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Razlikovati dobrovoljno i obvezno osiguranje

- Opisati bitne elemente ugovora o osiguranju

- Primijeniti institute prava osiguranja u praksi

- Razlikovati elemente osigurateljnog odnosa

- Odabrati valjan oblik osigurateljnog odnosa obzirom na obvezatnost pri osiguranju različitih rizika u praksi

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Analizirati pojedina rješenja hrvatskih propisa, pravne stečevine EU i međunarodnih konvencija u području vezana uz osigurateljne odnose

- Analizirati strukturu i pravila funkcioniranja osigurateljnog tržišta

- Koristiti pravne propise u rješavanju praktičnih odnosa vezanih uz osiguranje imovine i neimovinska osiguranja

- Kategorizirati relevantnost dostupnih izvora literature u području prava osiguranja

- Procijeniti adekvatnost rješenja domaćih propisa u odnosu na komparativna pravna rješenja

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Predložiti optimalna rješenja za osiguranje pojedinog rizika u praksi

- Predložiti eventualna unaprijeđenja postojećeg normativnog okvira u području prava osiguranja

- Uočiti i odabrati relevantan pravni problem za daljnu znanstvenu analizu u području prava osiguranja

- Organizirati i provesti istraživanje u području statusnog i ugovornog prava osiguranja

- Održavati argumentiranu stručnu raspravu na teme iz područja statusnog i ugovornog prava osiguranja

 

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- Procijeniti kvalitetu postojećih propisa u području prava osiguranja

- Uočiti nedostatke i mogućnosti unaprijeđenja normativnog okvira u području prava osiguranja

- Vrednovati dostupnu pravnu litetraturu u ciljanom području na zadanu temu

- Odabrati valjan model i vrstu osigurateljnog odnosa u pojedinom konkretnom slučaju

- Odabrati znanstveno relevantnu temu za istraživanje

- Odabrati valjane znanstvene metode za provedbu odabranog znanstvenog istraživanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- strukturirati svoje stavove u obliku samostalnog složenijeg izlaganja na zadanu temu

- održati predavanje na zadanu temu

- primijeniti adekvatnu znanstvenu metodologiju pri istraživanju

- provesti samostalno znanstveno istraživanje o određenom pravnom problemu

- održavati i razvijati profesionalan dijalog o stručnim i znanstvenim temama u području statusnog i ugovornog prava osiguranja

- utjecati na unaprijeđenje teorije i prakse u području statusnog i ugovornog prava osiguranja

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave i praćenjem sudjelovanja studenta u nastavi.

Tijekom izvedbe nastave studentima se periodično daju samostalni i grupni zadaci kojima se provjerava tempo i razina usvajanja znanja. Nastavnik valorizira i provjerava zadatke koje student izrađuje (usmeno i pismeno) tijekom kolegija. Navedeni rezultati uzimaju se u obzir prilikom konačne valorizacije rada studenta na predmetu.

Tijekom trajanja doktorskog studija i nakon njega doktorandi se mogu obratiti nastavnicima osobno ili putem e-pošte (konzultacije).

Studenti pišu seminarski rad na problemsku temu iz područja prijevoza morem kojim se provjerava njihova sposobnost samostalnog istraživanja i izrade stručnog i znanstvenog rada.

U fazi pripreme nastavnog programa postizanje zacrtanih ishoda učenja prati se kroz usporedbu sa sličnim programima na drugim, napose stranim sveučilištima (UK, SAD, Francuska, Italija) – benchmarking.

Nakon izvedbe predmeta praćenje kvalitete studija provjerava se studentskim anketama zadovoljstva kolegijem i radom nastavnika. Obrađeni rezultati anketa objavljuju se javno na mrežnim stranicama doktorskog studija na službenoj stranici visokog učilišta.

Obavijesti