OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Povijest hrvatske uprave
Povijest hrvatske uprave
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 123692
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Kosnica - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 01. 2020.
  • 13. 02. 2020.
  • 23. 04. 2020.
  • 04. 06. 2020.
  • 18. 06. 2020.
  • 02. 07. 2020.
  • 03. 09. 2020.
  • 17. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Povijest hrvatske uprave Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
5.0 123692
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ivan Kosnica (Predavanja)

Četvrkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 41 (2. kat)

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
Literatura
Pusić, Eugen; Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi; Zagreb: Školska knjiga (1997), str. 139-181
Čepulo, Dalibor; Izgradnja hrvatske moderne javne uprave i javnih službi 1874-1876.; Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 1 (2001), str. 89-127
Sirotković, Hodimir; Organizacija uprave u Hrvatskoj i Slavoniji u njenom građanskom razdoblju (1848-1918); Bastaić i dr. (ur.), Hrestomatija povijesti hrvatskog prava i države, Zagreb (1998), str. 293-306
Medvedović, Dragan; Upravno sudstvo u Hrvatskoj: prilog za povijesni pregled, u: Hrestomatija upravnog prava; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003), str. 309-356
Čepulo, Dalibor; Centralization, modernization and nation building - administrative reforms in Croatia 1848-1918, Conferencia Parlamentos: a lei, a pratica e as representacoes. Da Idade Media a Actualidade (60 ICHRPI): procedimiento = Conference Parliaments: the law, the practice and the representations from the middle ages to the present day: proceedings / da Crus Coelho, Maria Helena; Tavares Ribeiro, Maria Manuela (ur.) Lisabon: Assembleia da Republica, Divisao da Edicoes; Lisabon (2010), str. 143-149
Goldstein, Ivo i dr.; Hrvatske županije kroz stoljeća; Zagreb: Školska knjiga (1996), str. 167
Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Upravni sustavi; Zagreb (1997)
Smrekar, Milan; Priručnik za političko-upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, I-V.; Zagreb (1899)
Opis predmeta
Svrha izučavanja razvoja uprave kroz povijest; suvremena upravna organizacija i tradicijske odrednice; kontinuitet i diskontinuitet, Glavni upravni modeli u Europi: Engleska, Francuska, Njemačka. Razvoj uprave u hrvatskom okruženju: Austrija, Ugarska, Venecija, Srbija. Upravna organizacija na području Hrvatske u srednjem vijeku. Središnja vlast. Pojava i razvoj županija, položaj i uređenje gradova.
Dalmatinski gradovi do i nakon pada pod mletačku vlast; Dubrovačka republika. Upravne reforme Marije Terezije i Josipa II: apsolutizam, centralizam i modernizacija; kraljevinsko vijeće; okružja i gradovi, Počeci upravne naobrazbe (Škola za političko-kameralne studije u Varaždinu i Pravni fakultet u Zagrebu)
Bachov apsolutizam i modernizacija hrvatske uprave; krunovine u Monarhiji, okružja, gradovi, općine. Austro-ugarska nagodba. Hrvatsko-ugarska nagodba i modernizacija uprave u autonomnom okviru: Hrvatski sabor, Zemaljska vlada, županije, gradovi; općine; Rijeka. Počeci javnih službi. Dalmacija i Istra: upravne reforme u razdoblju francuske vlasti (1805-13); organizacija uprave u razdoblju austrijske vlasti (1813-1918). Organizacija uprave u razdoblju prve jugoslavenske države (1918-41). Uprava u NDH: ustaški pokret i organizacija uprave; središnja vlast, upravno-teritorijalna organizacija. Uprava u antifašističkom pokretu: KPJ i upravni organi; AVNOJ, ZAVNOH, NOO. Hrvatska uprava u jugoslavenskoj državi 1945-90. I. Hrvatska uprava u jugoslavenskoj državi 1945-90. Razvoj uprave u samostalnoj Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
23. 04. 2020.
04. 06. 2020.
18. 06. 2020.
02. 07. 2020.
03. 09. 2020.
17. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne pojmove vezane uz izučavanje razvoja uprave na hrvatskim područjima i europskom okruženju;

- prepoznati glavna institucionalna obilježja razvoja uprave na hrvatskim područjima, napose s obzirom na regionalnu razdijeljenost Hrvatske;

- prepoznati glavna obilježja upravne kulture na hrvatskom području, napose s obzirom na regionalnu strukturiranost Hrvatske;

- objasniti razvoj uprave na hrvatskim područjima od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja.

 

Primjena

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- skicirati osnovna razdoblja razvoja uprave na hrvatskim područjima;

- koristiti se znanjima o razvoju uprave pri razmatranju stanja uprave u suvremenom razdoblju;
- primijeniti temeljnu upravnopravnu i pravnopovijesnu terminologiju pri pojašnjavanju razvoja uprave;

- koristiti se znanjima o razvoju hrvatske uprave u konkretnim slučajevima.

 

Analiza

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- analizirati ključna pravna vrela kojima je bila uređena organizacija uprave u konkretnom pravnom i društvenom okruženju;

- provjeriti značaj izvanjskih utjecaja na organiziranje uprave na dugi rok;

- ispitati povezanost razvoja pojedinih oblika uprave i političkih i društvenih okolnosti u pojedinom povijesnom razdoblju;

- usporediti razvoj hrvatske uprave s razvojem uprave u Engleskoj, Francuskoj i Njemačkoj.

 

Sinteza

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- formulirati opća obilježja razvoja uprave u Hrvatskoj i obilježja vezana uz pojedina povijesna razdoblja, a napose moderno razdoblje;

- osmisliti vlastito viđenje razvoja uprave na hrvatskom području;

- konstruirati objašnjenja o svrsi i uvjetovanosti pojedinih rješenja u zaštiti prava građana s obzirom na društvene okolnosti njihova donošenja i primjene;

- predložiti rješenja za pojedine probleme organizacije uprave.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- vrednovati razvoj uprave na hrvatskim područjima u pojedinom vremenskom razdoblju s obzirom na sadašnje stanje uprave;

- ocijeniti funkciju pojedinih upravnih instituta u stvarnosti rada uprave;

- usporediti razvoj hrvatske uprave s razvojem u drugim europskim zemljama;

- zaključivati o primjerenosti pojedinih upravnopravnih rješenja s obzirom na društvene i gospodarske okolnosti njihova donošenja i primjene.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći bolje razumjeti tradicijsku uvjetovanost upravne organizacije u Hrvatskoj te mogućnosti i ograničenja daljnjeg razvoja, napose s obzirom na regionalnu razdijeljenost hrvatskog društva. Na toj će osnovi student moći olakšano pratiti i bolje razumjeti događaje i procese vezane npr. uz reformu uprave prikazane u stručnoj literaturi i javnim medijima. Student će razviti umijeće upotrebe upravnopravnih pojmova u opisivanju i analizi širokog raspona pitanja i problema iz područja uprave.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava kroz usmeni ispit koji se sastoji u provjeri razumijevanja osnovnih pojmova i modela i njihovoj primjeni na objašnjenja razvoja uprave na hrvatskom području, provjeri poznavanja obilježja glavnih upravnih institucija na hrvatskom području (npr. županija) i razvojnim odrednicama (npr. tendencija etatizacije). Uspjeh na ispitu ovisi o pokazanoj razini znanja i razumijevanja te sposobnosti analize i sinteze sadržaja obvezne ispitne literature kao i zalaganju na nastavi te (fakultativnom) izlaganju o izabranoj temi.