Julije Rorauer (1906-1912)

Rođen je 1859. u Senju gdje je pohađao gimnaziju. Pravo je završio 1888. u Zagrebu stekavši doktorat prava. Zapošljava se u državnoj službi gdje napreduje do funkcije vladinog tajnika zagrebačke zemaljske vlade. Sveučilišnu karijeru započinje godine 1905. kada je habilitiran za docenta nacionalne ekonomije. Paralelno sa sveučilišnom karijerom Rorauer je i plodan dramski pisac i kazališni kritičar. Već 1906. imenovan je profesorom nacionalne ekonomije. Iste godine postavljen je i za suplenta zasebne katedre financijalne znanosti. Ovu suplenturu preuzeo je u zimskom smestru 1909/10 privatni docent dr. Fran Milobar. Prof. Rorauer je obnašao dužnost dekana Pravoslovnog i državoslovnog fakulteta te rektora. Pored glavnog predmeta nacionalna ekonomija predavao je Povijest literature nacionalne ekonomije – o učenjima Rodbertusa, Lassallea i Marxa (1905/06), O bankama (1906/07), Gospodarske krize (1907/08) te Utjecaj filozofije na narodno-ekonomsku nauku (1909/10). Zbog bolesti napušta Fakultet 1912. a umire u Beču iste godine.