Branislav Dimitrijević (1912-1936)

Rođen je 1876. u mjestu Perlez kraj Velikog Bečkereka u Banatu. Gimnaziju je završio u Srijemskim Karlovcima. Pravo je studirao u Beču i Zagrebu gdje je doktorirao 1904. Djelovao je kao sudac 12 godina. Nastavu iz predmeta nacionalna ekonomija preuzima od dr. Julija Rorauera u školskoj godini 1912/13. Godine 1913. imenovan je za izvanrednog a 1916. za redovitog profesora nacionalne ekonomije na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu. Habilitirao je radom "Osnovni problem vrijednosti u svjetlosti moderne znanosti" godine 1909. u kojem naročito obrađuje problematiku subjektivnih elemenata teorije vrijednosti. Zastupa stajališta austrijske psihološke škole. Godine 1929. objavio je udžbenik "Agrarna politika". Predavao je predmete: Utjecaj filozofije na narodnu ekonomsku nauku (1913-1936) i Poljoprivredna politika (1936-1937). Prema njegovim predavanjima godine 1914. objavljena je skripta Uvod u političku ekonomiju, a godine 1919. Politička ekonomija, te godine 1926. Nauka o dohotku. Sa Fakulteta se povlači 1936. g. zbog bolesti. Zbog upražnjenog mjesta na predmetu nacionalna ekonomija suplira prof.dr. Juraj Andrassy do 7.11.1936. kada ga nadomješta honorarni nastavnik dr. Milan Ivšić.