OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar
Studij: Socijalni rad - 3. semestar
Šifra: 31836
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Ispitni rokovi:
  • 10. 02. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar Socijalni rad - 3. semestar
4.0 31836
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. konzultacije ću održavati petkom od 10 do 11.30h

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2007), str. 1-544
Triva. S., Dika, M.:; Građansko parnično procesno pravo; Narodne novine (2004), str. Stranice str. 1-8., 18-23., 51-57., 92-95., 113-206., 246-248., 255-258., 297-318., 343-344., 393-395., 413-415., 440-448., 451-456., 537-538., 579-586., 625-635., 658-676, 715-754., 757-782
OD 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/15.
Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014.
Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 73/2017.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017.
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014.
Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008, 112/2012.
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012.
DO 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11., 25/13. i 5/15.
Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; Narodne novine (2013)
Opis predmeta
Pojam i obilježja obiteljskog prava. Obiteljskopravni odnosi.
Bračno pravo. Pravno uređenje izvanbračne zajednice i zajednice osoba istog spola. Odnosi roditelja i djece. Utvrđivanje i osporavanje podrijetla djeteta. Pravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć. Prava djece. Roditeljska skrb. Posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje. Imovinski odnosi članova obitelji. Obiteljskopravno uređenje zaštite od nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
10. 02. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

- prepoznati značenje najvažnijih instituta obiteljskog i građanskog procesnog prava u pravnom sustavu

- definirati najvažnije institute obiteljskog prava

- izdvojiti osnovna načela uređenja obiteljskog i građanskog procesnog prava

- imenovati vrste postupaka u obiteljskom pravu i prepoznati njihove temeljne značajke

 

Razumijevanje

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

- opisati smisao i doseg pojedinih obiteljskopravnih instituta

- grupirati najvažnije elemente i spoznaje vezane uz pojedine institute

- prepoznati i objasniti razlike između pravne i poslovne sposobnosti te stranačke i procesne sposobnosti

- prepoznati i objasniti uloge koje centar za socijalnu skrb ima u obiteljskim postupcima

- prepoznati i objasniti temeljna načela parničnog postupka

- objasniti ratio donošenja obiteljskopravnih propisa kao načina uređenja odnosa među članovima obitelji

- identificirati trendove razvoja obiteljskog i građanskog procesnog prava

- sažeti osnovne karakteristike najvažnijih instituta obiteljskog prava

 

Primjena

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

- interpretirati obiteljskopravne norme

- koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu literaturu

- primijeniti stečena znanja o materijalnopravnom i procesnopravnom uređenju obiteljskih postupaka u praksi

- demonstrirati znanja i vještine stečene tijekom studija u praksi

- sprovesti intenciju zakonodavca u praksi

 

Analiza

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

- razlikovati temeljne značajke instituta koje su trajne od promjenjivih obilježja

- analizirati smisao pojedine pravne norme i njezin doseg

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja tijekom povijesti sa sadašnjim stanjem

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima

- izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti dodatan napredak obiteljskog prava

- povezati naučene elemente u holističku cjelinu

- kategorizirati vrste obiteljskih postupaka i uloge centra za socijalnu skrb u obiteljskom pravu

- ispitati opravdanost visoke razine opterećenja centara za socijalnu skrb u obiteljskim postupcima te provjeriti koje su mogućnosti njihova rasterećenja

 

Sinteza

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

- planirati postupanje u praksi, s ciljem ostvarenja što više razine učinkovitosti, imajući na umu hitnost postupanja kao postulat rješavanja statusnih stvari

- predložiti promjene obiteljskog prava de lege ferenda te pripremiti argumente kojima podupire svoje prijedloge, kao i njihova obrazloženja

- formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred obiteljsko pravo

- osmisliti nove modele funkcioniranja državnih tijela u obiteljskopravnim predmetima

- upravljati postupcima koji su u nadležnosti centra za socijalnu skrb

 

Evaluacija

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi

- procijeniti prednosti i nedostatke postojećeg obiteljskopravnog uređenja

- preispitati vlastita stajališta te stajališta drugih s aspekta snošljivosti

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi

- ocijeniti kvalitetu primjene postojećih zakonskih rješenja u praksi i svakodnevnom životu

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta obiteljskog prava te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će steći:

- sposobnost samostalnog profesionalnog rada

- sposobnost kritičog promišjanja o ključim obiteljskopravnim pitanjima te jednostavnijim pitanjima građnskog procesnog prava

- sposobnost prilagodbe novoj situaciji te promjenama zakonodavstva

- sposobnost donošnja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

1. Kolokvij

U okviru seminara, održavaju se redoviti kolokviji – tri kolokvija u semestru.

Kolokvij je test znanja s otvorenim odgovorima esejskog tipa, kojim se procjenjuje razumijevanje i povezivanje činjenica naučenih tijekom predavanja i seminara.

2. Seminarski rad

Seminarski rad preporučenog opsega oko 15 autorskih kartica u pisanom obliku rezultat je reprodukcije i organizacije činjenica iz domaće i inozemne literature. Od studenta se očekuje  razumijevanje i povezivanje činjenica, te iznošenje vlastitih kritičkih osvrta na odabranu temu.

 

Kriterij ocjenjivanja

1. Ocjena kolokvija

Kolokviji se održavaju tri puta u semestru, u pravilu po završetku analize određenog

dijela materije. Kolokviji su pisani te se sastoje od dva pitanja s otvorenim

odgovorima esejskog tipa. Na svakom je pitanju moguće ostvariti 5 bodova, a

prolazna se ocjena ostvaruje s 50 % točnosti odgovora. Kolokviji se ocjenuju sukladno

sljedećem rasponu bodova:

0-4 bodova / nedovoljan (1)

5 bodova / dovoljan (2)

6-7 bodova / dobar (3)

8-9 bodova / vrlo dobar (4)

10 bodova / izvrstan (5)

Seminaristi koji polože sva tri kolokvija oslobođeni su pisanog dijela ispita, do uključivo ispitnog roka u travnju 2020. godine.

 

2. Ocjena seminarskog rada

Seminarski rad ocjenjuje se prema uobičajenim kriterijima za ocjenu studentskih radova: dobar odabir teme rada, korištenje odgovarajuće literature, odgovarajuće strukturiranje rada, iznošenje vlastitih razmišljanja i zaključaka, uz primjereno navođenje izvora u bilješkama i popisu literature. Seminarski radovi ocjenjuju se ocjenama od nedovoljan do izvrstan.

 

3. Završna ocjena seminara

Završnu ocjenu seminara moguće je odrediti na tri načina. Prvo, ako je seminarist samo uspješno položio kolokvije, a nije pisao seminarski rad, završna ocjena seminara je aritmetička sredina ocjena ostvarenih na kolokvijima. Drugo, ako je seminarist samo pisao seminarski rad, a nije položio kolokvije, završna ocjena seminara je ocjena koju je student ostvario iz napisanog seminarskog rada. Treće, ako je student uspješno položio kolokvije te napisao seminarski rad, završna ocjena seminara je aritmetička sredina tih dvaju ocjena. U slučajevima iznimnog angažmana studenta na seminaru (aktivnost, prezentacije i slično), moguće je ostvarenje više završne ocjene nego što bi proizlazilo iz matematičkog izračuna.