PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:
Pravo industrijskog vlasništva
Pravo industrijskog vlasništva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166833
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Osnovni podaci
Pravo industrijskog vlasništva Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166833
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); Zagreb (1978)
Matanovac, R., Rački Marinković, A.; Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Hrvatsko registarsko pravo; Zagreb (2006)
Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; Zagreb (2006), str. 3-88; 119-217
Zakon o patentu (pročišćeni tekst);
Zakon o žigu (pročišćeni tekst);
Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst);
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (pročišćeni tekst);
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (pročišćeni tekst);
Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99;
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva;
Ugovor o suradnji na području patenata - PCT, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98, 4/02;
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99;
Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979. (NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03);
Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04);
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007;
Verona, A.; Licencni ugovori; Zagreb (1981)
Cornish, W.R.; Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 3rd ed.; London (1996)
Adamović J.; Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu; Zagreb (2007), str. 21-86; 149-265
Parać, Z.; Ciljevi patentne zaštite, Privredno - pravna praksa, 2/1989; (1989)
Parać, Z.; Opseg patentne zaštite, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/1987; (1987)
Parać, Z.; Patentirani izumi i know-how kao predmeti ugovora o licenci, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/1986.; (1986)
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03;
Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04;
Ugovor o suradnji na području patenata, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98 i 4/02;
Opis predmeta
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja industrijskog vlasništva (Zakon o patentima, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom obličju, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti rasporeda integralnih sklopova, Zakon o obveznim odnosima - odredbe koje uređuju ugovor o licenciji). Studenti stječu znanja vezana uz zaštitu i raspolaganje pravima industrijskog vlasništva.
Pravo industrijskog vlasništva je najuže povezano s obveznim i trgovačkim pravom iz kojega se i razvilo kao specijalizirano pravno područje. Nezaobilazna je međutim njegova povezanost i s drugim pravnim područjima. Odnos prava industrijskog vlasništva prema drugim granama prava izučava se u okviru izbornog predmeta pravo industrijskog vlasništva.
Bez svladavanja temelja prava industrijskog vlasništva hrvatski bi pravnici bili suočeni s teškoćama vezanim uz zasnivanje, zaštitu i raspolaganje pravima industrijskog vlasništva. Potreba za znanjima iz prava industrijskog vlasništva očituje se i u činjenici da trgovački sudovi često u svom sastavu imaju sudska vijeća specijalizirana za sporove s područja prava industrijskog vlasništva.
Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
pojam prava industrijskog vlasništva,
razgraničenje i odnos prava industrijskog vlasništva prema drugim granama prava,
patent,
žig,
zaštita oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga,
zaštita planova rasporeda integralnih sklopova,
prijenos prava industrijskog vlasništva,
međunarodno pravo industrijskog vlasništva.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     identificirati izvore prava industrijskog vlasništva;

-     objasniti odnos prava industrijskog vlasništva prema autorskom pravu i srodnim pravima;

-     objasniti odnos prava industrijskog vlasništva prema pravu vlasništva;

-     identificirati različite vrste prava industrijskog vlasništva – patent, žig, industrijski dizajn, zaštita topografije poluvodičkih proizvoda, zaštita oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti;

-     prepoznati da je zaštita industrijskog vlasništva pretpostavka ekonomskog razvoja;

-     diskutirati o aktualnom stanju u zaštiti industrijskog vlasništva na međunarodnom planu i u Hrvatskoj;

-     objasniti prijenos prava i zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     demonstrirati kategorije prava industrijskog vlasništva;

-     ilustrirati ulogu prava industrijskog vlasništva u sustavu prava;

-     samostalno se koristiti propisima s područja industrijskog vlasništva;

-     provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     usporediti različita prava industrijskog vlasništva i različite sustave zaštite prava industrijskog vlasništva na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

-     ispitati utjecaj gospodarskog okruženja na razvoj prava industrijskog vlasništva;

-     analizirati prednosti registracije određenog prava industrijskog vlasništva u Hrvatskoj ili na međunarodnoj razini;

-     provjeriti je li moguće steći pravo industrijskog vlasništva u konkretnom slučaju

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     predložiti patentnu zaštitu izuma koji zadovoljavaju zakonske pretpostavke;

-     pripremiti prijavu za registraciju žiga;

-     voditi postupke registracije različitih prava industrijskog vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i odgovarajućim europskim institucijama;

-     predložiti stjecanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     vrednovati odnos prava industrijskog vlasništva prema autorskom pravu;

-     prosuditi koji oblici zaštite industrijskog vlasništva se mogu međusobno usporediti;

-     ocijeniti kakvu ulogu za pravo industrijskog vlasništva igraju međunarodne konvencije, ugovori i sporazumi;

-     procijeniti koja je uloga svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za konkurentnost europske farmaceutske industrije;

-     usporediti usklađenost hrvatskog prava industrijskog vlasništva s europskim instrumentima

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;

-     strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;

-     doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;

-     održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;

-     utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja.

Obavijesti