MEĐUNARODNI ASPEKTI OPOREZIVANJA:
Međunarodni aspekti oporezivanja
Međunarodni aspekti oporezivanja
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166954
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodni aspekti oporezivanja Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166954
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Predavanja)
Literatura
O. Lončarić Horvat, H. Arbutina,; , Osnove međunarodnog poreznog prava; Narodne novine (2007)
Ugovori koje je Hrvatska zaključila o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine;
B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović:"; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine, Zagreb (2008), str.., odabrani dijelovi
Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine, Zagreb (2010), str. odabrani dijelovi
- Klaud Vogel; on Double Tax Conventions,; Wolters Kluwer, (2015)
Messere, Ken C.:; Tax Policy in OECD Countries; IBFD, Amsterdam (1999)
- Sandford, Cedric:; Why Tax Systems Differ,; Fiscal Publications, Bath (2000)
Opis predmeta
1. Međunarodno dvostruko oporezivanje i međunarodno izbjegavanje porezne obveze
1.1.Pojam i definicija dvostrukog oporezivanja
1.2. Vrste dvostrukog oporezivanja
1.2.1. Interno i međunarodno dvostruko oporezivanje
1.2.2. Dvostruko oporezivanje i dvostruko opterećenje
1.3. Historijat fenomena dvostrukog oporezivanja
1.4. Uzroci nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
1.5. Metode (načini) izbjegavnja dvostrukog oporezivanja
1.5.1. Metoda izuzimanja
1.5.2. Metoda uračunavanja
1.5.3. Ostale metode
1.6. Sredstva za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
1.6.1. Unutrašnji propisi
1.6.2. Modeli poreznih ugovora i međunarodni ugovori
2. Međunarodno izbjegavanje porezne obveze
2.1. Vrste međunarodnog izbjegavanja porezne obveze
2.2. Off-shore centri
2.3. Transfer pricing
2.4. Treaty shopping
2.5. Potkapitaliziranje
2.6. Mjere protiv međ. izbjeg. porezne obv.
2.7. Međunarodna suradnja poreznih administracija
3. Neka aktualna pitanja međunarodnog poreznog prava
3.1. Oporezivanje elektroničke trgovine
3.5. Oporezivanje financijskih instrumenata
3.6. Štetna porezna konkurencija
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije međunarodnog poreznog prava u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike nastanka međunarodnoporeznopravnih odnosa;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih međunarodnoporeznopravnih problema;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su suvremene teorije u području međunarodnog poreznog prava izvršile na oblikovanje poreznih sustava pojedinih država;
 • objasniti istraživačke metode koje su u poreznom pravu temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije međunarodnog poreznog prava;
 • interpretirati norme međunarodnog poreznog prava, služeći se svim interpretativnim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju međunorodnoporeznopravnih problema u poreznim sustavima različitih zemalja;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješavanja različitih međunarodnoporeznopravnih problema u tim sustavima;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o međunarodnom poreznom pravu;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru međunarodnog poreznog prava;
 • kategorizirati načine kreiranja pojedinih rješenja u kontekstu međunarodnog poreznog prava, odnosa unutar njega i materijalnih učinaka koja ta rješenja proizvode;
 • analizirati kriterije različitosti između nacionalnog i međunarodnog poreznog prava u pristupu istim ili bitno istovrsnim problemima;
 • usporediti normativna rješenja određenih pitanja u nacionalnom poreznopravnom sustavu i u komparativnim porezno-pravnim sustavima;
 • ispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa pojedinim problemima međunarodnog poreznog prava.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati elemente veza između normativno reguliranih rješenja u međunarodnom poreznom pravu i u poreznom pravu općenito;
 • predlagati znanstveno istraživanje određenog međunarodnoporeznopravnog fenomena;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više međunarodnoporeznopravnog fenomena jedne relevantne suvremene države;
 • pripremiti raspravu o uzrocima nastanka određenog međunarodnoporeznopravnog fenomena;
 • osmisliti uloge različitih čimbenika u kreiranja rješenja određenih međunarodnoporeznopravnih fenomena.

EVALUCIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenog teorijskog rješenja na probleme primjene poreznopravnih rješenja u praksi;
 • preporučiti određena rješenja za probleme primjene poreznopravnih rješenja u praksi;
 • vrednovati pristupe pojedinih država u međusobnoj raspodjeli poreznih ovlaštenja u prekograničnim situacijama;

zaključiti koji bi bio najbolji pristup analizi nekog međunarodno-poreznopravnog fenomena.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;

sudjelovati u radu tima.

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

povezivanje ishoda učenja i provjere znanja bit će izvršeno pisano, putem kolokvija, i usmeno:

 • za ishode učenja iz skupine znanje i razumijevanje, primjena i analiza,

provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem zadataka na zaokruživanje;

 • za ishode učenja iz skupine primjena, analiza, sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem esejističkih tipova zadataka, koji, uz provjeru teorijskih uvida, uključuju studije slučajeva;

-   za ishode učenja znanje i razumijevanje, primjena, analiza,sinteza i evaluacija provjera postignutih ishoda učenja izvršit će se putem seminarskih radova i prezentacija (oblik – odabir studenta);

za ishode učenja iz svih skupina izvršit će se provjera putem usmenih ispita

Obavijesti