FISKALNI SUSTAV U FUNKCIJI SOCIJALNE POLITIKE:
Fiskalni sustav u funkciji socijalne politike
Fiskalni sustav u funkciji socijalne politike
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166950
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Predrag Bejaković - Predavanja
Osnovni podaci
Fiskalni sustav u funkciji socijalne politike Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
5.0 166950
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Predrag Bejaković (Predavanja)
Literatura
Robert E. Goodin i Deborah Mitchell, Edward Elgar,; The Foundations of the Welfare State,; Cheltenham (2000), str. Odabrana poglavlja iz
John Baldock, Nick Manning, Stewart Miller i Sarah Vickerstaff,; Social Policy; Oxford University Press: Oxford, (1999), str. Odabrana poglavlja iz
Richard E. Just, Darrell L. Hueth, Andrew Schmitz, E. Elgar: Cheltenham; The Welfare Economics of Public Policy: A Practical Approach to Project and Policy Evaluation,; Northampton (2004), str. Odabrana poglavlja iz
Vlado Puljiz i suradnici,; Socijalna politika; , Pravni fakultet, Zagreb (2005), str. Odabrana poglavlja iz
Puljiz et al.:; Socijalna politika Hrvatske; Pravni fakultet u Zagrebu (2007)
Zrinščak, S. (ur.):; Globalizacija i socijalna država,; RSP i SSSH, Zagreb (1998)
Urban, I.; Preraspodjela dohotka u Hrvatskoj: uloga izravnih poreza i socijalnih transfera. Financijska teorija i praksa; , str. 391-408
Bejakovic, P. Meinardus, M. (ur.); Equity vs. Efficiency Possibilities to Lessen the Trade-Off in Social, Employment and Education Policy in South-East Europe,; Sofia: Friedrich Ebert Stiftung, (2011)
Bejaković, P.; Croatian Employment Policy in the EU Context // EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Unio; Lajh, Damjan; Petak, Zdravko (ur.). Ljubljana: Faculty of Social Science, , str. 255-266
Opis predmeta
1. Koncept
1.1. Uvod
1.1. Definiranje socijalne države i socijalne politike
1.2. Fiskalni sustav u funkciji socijalne politike
1.2. Povijesni razvoj socijalne politike
1.2.1. Naznake u davnoj povijesti
1.2.2. Liberalna reforma
1.2.3. Prva polovica 20. stoljeća
1.2.4. Druga polovica 20. stoljeća
1.2.5. Zaključne napomene: iz prošlosti u budućnost
1.3. Politička teorija: socijalna pravda
1.3.1. Teorije o društvu
1.3.2. Posljedice na ulogu države
1.4. Ekonomska teorija 1: socijalna pravda i državna intervencija
1.4.1. Zašto je ekonomska učinkovitost politički teško prihvatljiva
1.4.2. Intervencije iz razloga učinkovitosti
1.4.3. Teorija javnog izbora i neuspjesi države
1.5 Ekonomska teorija 2: osiguranje
1.5.1. Potražnja osiguranja
1.5.2. Strana ponude
1.6 Problemi definiranja i mjerenja
1.6.1. Mjerenje blagostanja
1.6.2. Nejednakost i socijalna isključenost

2. Novčana pomoć i prava
2.1. Financiranje i rashodi socijalne države
2.1.1. Financijski izvori
2.2.2. Pomoć u novcu i u naravi
2.2. Osiguranje: Nezaposlenost, bolest i invalidnost
2.2.1. Teorijski argumenti za državnu intervenciju
2.2.2. Osiguranja za vrijeme nezaposlenosti i učinak na nezaposlenost
2.2.3. Naknade za vrijeme bolesti i invalidnosti - financiranje i svrha
2.3. Ujednačavanje potrošnje: Mirovinski sustav
2.3.1. Zašto je potreban mirovinski sustav
2.3.2. Struktura mirovinskog sustava
2.3.3. Međugeneracijska solidarnost (Pay-As-You-Go system)
2.3.4. Kapitalizirani sustav
2.3.5. Učinci na ekonomsko ponašanje
2.3.6. Dugoročni pritisci na mirovinski sustav
2.3.7. Mirovinska reforma: prednosti i nedostaci
2.4. Ublažavanje siromaštva i oblici obiteljskih pomoći
2.4.1. Teorijski argumenti za državnu intervenciju
2.4.2. Vrste pomoći i njihovi učinci
2.5. Reformske strategije

3. Pomoć u naravi
3.1. Zdravstvo i zdravstvena njega
3.1.1. Teorijski argumenti za državnu intervenciju
3.1.2. Ocjena različitih sustava zdravstvene zaštite
3.1.3. Načela reforme
3.2. Obrazovanje
3.2.1. Teorijski argumenti za državnu intervenciju
3.2.2. Osnovno i srednje obrazovanje
3.3.3. Tercijarno (visoko) obrazovanje
3.3. Stanovanje
3.3.1. Jednostavna teorija stambenog tržišta, efikasnost i pravednost
3.3.2. Ocjena različitih sustava stambenog tržišta
2.7. Međunarodna suradnja poreznih administracija
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati sve kategorije fiskalnog sustava u funkciji socijalne politike;
 • kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike djelovanja fiskalnog sustava u funkciji socijalne politike;
 • objasniti teorijske pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema fiskalnog sustava u funkciji socijalne politike;
 • izraziti razlike u navedenim pristupima;
 • diskutirati o značaju utjecaja koje su suvremene teorije u području fiskalne i socijalne politike ostvarile na oblikovanje mjera socijalne države;
 • objasniti istraživačke metode koje su u socijalnoj i fiskalnoj politici temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati kategorije fiskalne i socijalne politike;
 • interpretirati odrednice fiskalne i socijalne politike služeći se pritom suvremenim znanstvenim metodama;
 • razumjeti različitost pristupa rješavanju socijalnih i fiskalnih problema u sustavima različitih zemalja;
 • primijeniti stečena teorijska znanja u analizi rješavanja različitih problema fiskalne i socijalne politike;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda;
 • sprovesti utemeljeno znanstveno istraživanje definiranog problema.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati različite teorije o fiskalnoj i socijalnoj politici;
 • demonstrirati uzroke nastanka pojedinih problema u okviru fiskalne i socijalne politike;
 • kategorizirati načine kreiranja pojedinih rješenja u kontekstu fiskalne i socijalne politike;
 • analizirati kriterije različitosti između nacionalnog i međunarodnog aspekata fiskalne i socijalne politike;
 • usporediti normativna rješenja određenih pitanja u nacionalnim fiskalnim i socijalnim sustavima;
 • ispitati posljedice primjene različitih teorijskih i stručnih pristupa pojedinim problemima fiskalne i socijalne politike.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • formulirati elemente veza između normativno reguliranih rješenja i njihove primjedbe u fiskalnoj i socijalnoj politici;
 • predlagati znanstveno istraživanje određenih pitanja fiskalne i socijalne politike;
 • oblikovati plan primjene jedne istraživačke metode u analizi jednog ili više fenomena relevantnih pitanja fiskalne i socijalne politike suvremene države;
 • pripremiti raspravu o uzrocima nastanka određenih pojava u fiskalnoj i socijalnoj politici;
 • osmisliti uloge različitih čimbenika u kreiranja rješenja pojavnih oblika fiskalne i socijalne politike.

EVALUCIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi utjecaj određenog teorijskog rješenja na probleme primjene fiskalne i socijalne politike u praksi;
 • preporučiti određena rješenja za probleme rješenja fiskalne i socijalne politike u praksi;
 • vrednovati pristupe pojedinih država u provedbi fiskalne i socijalne politike;
 • zaključiti koji bi bio najbolji pristup analizi nekog problema fiskalne i socijalne politike.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • suvereno analizirati probleme i mjere fiskalne i socijalne politike
 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u timskom radu.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit

Uključuje pitanja u kojima se traži povezivanje pojmova i teorijskih pristupa, njihovo uspoređivanje i kritičko vrednovanje, primjena teorijskih pristupa i modela na društvenu stvarnost.

 

Obavijesti