:
Europsko porezno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Obavijest o održavanju parcijalnih ispita Poštovani studenti, zbog promjene termina ispita u ljetnom ispitnom roku, otvorena je mogućnost provedbe ispita iz EPP-a putem parcijalnih ispita. Prvi parcijalni ispit održat će se putem Merlina 25.5. u 11,00 sati (nakon predavanja), a gradivo je nastavni materijal dostupan na web stranici predmeta. Drugi parcijalni ispit održat će se putem Merlina 1.6., s početkom u 10,00 sati, a gradivo je III. dio udžbenika Lončarić Horvat, Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava (direktive EU u vezi s oporezivanjem dobiti) te dio nastavnog materijala o državnim potporama. Treći dio gradiva, V. dio udžbenika Arbutina, Rogić Lugarić, Osnove poreznog prava, će biti predmet usmenog ispita, u redovnom roku koji počinje 8.6.
U Repozitorij je dodana nova verzija ispitnog materijala za predmet Europsko porezno pravo, pod naslovom EPP europsko pravo općenito... itd.. Prethodno postojećem materijalu dodan je novi dio - Državne potpore - koji će biti dio ispitne literature za 2. pisani parcijalni ispit (tzv. kolokvij). Tekst ispitnog materijala do dijela Državne potpore je ispitna literatura za 1. pisani parcijalni ispit.
1. kolokvij Materijali o uvodu u Europsko porezno pravo   2. kolokvij 1) Lončarić Horvat/Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, 3. dio knjige (str. 283-307), Narodne novine, Zagreb, 2007, 2) Dio Državne potpore iz studijskog materijala dostupnog u Repozitoriju, pod naslovom "EPP europsko pravo općenito, europsko porezno pravo, državne potpore" 3) Zakon o porezu na dobit - čl. 20. a - 20. r. (dopunska literatura)   3. usmeni ispit (na regularnom roku) 5. Arbutina/Rogić Lugarić/Filković, Osnove poreznog prava, Narodne novine, 2017., 5. dio (str. 97-121);