Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

7. 5. 2015. u 11:56
Uređeno: 22. 10. 2015. u 08:29

Kako bi što većem broju studenata za vrijeme studija omogućio stjecanje praktičnog iskustva, Pravni fakultet je sklopio okvirne sporazume o suradnji s Hrvatskom odvjetničkom komorom, Hrvatskom javnobilježničkom komorom i Hrvatskom udrugom korporativnih pravnika. Namjera nam je da sklopimo i sporazume koji će omogućiti praksu na sudovima i u tijelima uprave. Cilj nam je omogućiti praksu što većem broju studenata tijekom studija i dati im priliku da se upoznaju sa svim vidovima pravne profesije.

 

Obavljanje prakse u trgovačkim društvima uređeno je Okvirnim sporazumom o suradnji sklopljenim između Pravnog fakulteta i Udruge korporativnih pravnika, Dodatkom uz Okvirni sporazum o suradnji te Programom prakse studenata u trgovačkim društvima.

 

Praksa je namijenjena prvenstveno studentima viših godina studija koji su položili pozitivne pravne predmete jer je to pretpostavka da bi praksa bila od stvarne koristi za studente.

 

Praksa se može obavljati tijekom cijele kalendarske godine.

 

Studenti izabiru društvo u kojem bi željeli obaviti praksu s Popisa trgovačkih društava te dogovaraju datum prakse s korporativnim pravnikom u tom trgovačkom društvu. Nakon što im korporativni pravnik načelno odobri vježbu i navede vremensko razdoblje u kojem će se vježba obavljati, student u Obrascu o studentskoj praksi ispunjava podatke o trgovačkom društvu, korporativnom pravniku i datumu početka vježbe. Tako ispunjeni obrazac dostavlja, radi ovjere, elektroničkom poštom na praksa@pravo.hr  s naznakom u naslovu – „Ime i prezime - studentska praksa u trgovačkom društvu“. S ovjerenim obrascem o studentskoj praksi student se javlja korporativnom pravniku u trgovačkom društvu. Trgovačko društvo dostavit će Fakultetu Suglasnost za obavljanje studentske prakse za studenta kojeg je prihvatilo na praksu.

 

Tijekom studentske prakse student je dužan voditi dnevnik rada (na pripisanom obrascu koji se nalazi u repozitoriju Naslovnice). Po završetku studentske prakse dnevnik rada treba ovjeriti nadležna osoba ureda. Student je dužan čuvati dnevnik rada o obavljenoj praksi.

 

O primanju na studentsku prakse student mora obavijestiti Udrugu korporativnih pravnika (www.udruga-korporativnih-pravnika.hr , e-mail: udruga.korporativnih.pravnika@koinem.tcloud.hr). Nakon završetka studentske prakse student Udruzi treba dostaviti primjerak obrasca na kojem je korporativni pravnik ovjerio završetak prakse i Mišljenje studenata o organizaciji i načinu realizacije prakse.

 

Nakon završetka prakse student dostavlja Fakultetu obrazac o studentskoj praksi i dnevnik rada na kojem je korporativni pravnik ovjerio završetak prakse.

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana