Obavijesti

Komisijski ispit, četvrtak, 18.9. u 13h, G10, soba 3b

 1. Sopta Matea (+)

 

Usmeni ispit, petak, 19.9. u 10h, G10/soba 17, ispituje doc.dr.sc. Lalić Novak

 1. Adamović Petrović Karolina
 2. Babić Filip
 3. Bačić Ana-Marija
 4. Boroša Monika
 5. Džihić Sedina
 6. Kalfić Monika
 7. Kos Sanja
 8. Košćec Ivana
 9. Lekaj Martina
 10. Mužinić Ivana
 11. Špeh Kristina
 12. Vanjek Danijela
Goranka Lalić Novak

Komisijski ispit će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. u 14,30 sati u sobi 3b, Gundulićeva 10

 1. Boršić Sanja (+)
 2. Haiman Emil (-)
 3. Karahmet Nikolina (-)
 4. Kordiš Lucija (+)
 5. Šintić Petra (+)

Svi su studenti obavezni doći na komisijski ispit, bez obzira na postignut uspjeh na pismenom ispitu.

 

Usmeni ispiti, četvrtak, 18.9. u 9h, G10, soba 21/3 (ispituje: R. Manojlović)

 

 1. Nikić Vlatka 
 2. Petrikić Kristina
 3. Vidović Lara

 

Uvid u negativno ocjenjene testove moguće je obaviti u četvrtak, 18.9. u 9h, G10, soba 21/3. 

Tijana Vukojičić Tomić

Komisijski ispit će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. u 13,00 sati u sobi 3b, Gundulićeva 10.

 1. Jančik Anamaria (–)
 2. Levak Antonio (–)
 3. Ljubić Nikolina (–)
 4. Pernar Ivana (–)

Svi su studenti obavezni doći na komisijski ispit, bez obzira na postignut uspjeh na pismenom ispitu.

 

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. u 10,15 sati u sobi 3b, Gundulićeva 10. Ispituje pred. Tijana Vukojičić Tomić

 

 1. Barišić Martina
 2. Bašić Lea
 3. Dakić Petra
 4. Kanurić Elvin
 5. Kosanović Maja
 6. Marjanović Nela
 7. Mašić Božena
 8. Mintas Bernardica
 9. Pantaler Ivana
 10. Perković Šajn Marina
 11. Radić Milan
 12. Šarac Viktor

 

Uvid u negativno ocjenjene testove biti će moguć u 12,00 u sobi 3b, Gundulićeva 10.

Tijana Vukojičić Tomić

Komisijski ispit će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. u 13,00 sati u sobi 3b, Gundulićeva 10.

 1. Bilić Vedrana (-)
 2. Čeliković Vlatka (-)
 3. Dretvić Katarina (-)
 4. Galoši Petra (+)
 5. Gaščić Dijana (+)
 6. Ivić Valentina (-)
 7. Junković Maja (-)
 8. Kovačić Marko (-)
 9. Maras Božena (+)
 10. Marić Anda (+)
 11. Mikulec Nikola (-)
 12. Pemper Manuela (-)
 13. Softić Ena (-)
 14. Švajler Jelena (-)

Svi su studenti obavezni doći na komisijski ispit, bez obzira na postignut uspjeh na pismenom ispitu.

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. u 9,30 sati u sobi 3b, Gundulićeva 10. Ispituje pred. Tijana Vukojičić Tomić

 1. Dramac Kristina
 2. Mihaljević Marija
 3. Petriček Jelena
 4. Zaborac Ana

Uvid u negativno ocjenjene testove biti će moguć u 12,00 u sobi 3b, Gundulićeva 10.

Tijana Vukojičić Tomić

- specijalistički diplomski stručni studij javne uprave (4 semestra), stječe se stručni
  naziv stručni specijalist / stručna specijalistica javne uprave – 50 redovitih i 50
  izvanrednih studenata

 

 1. Kategorije pristupnika
 1. Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij javne uprave po Bolonjskom programu, uvedenom akademske godine 2005/06., na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova
 2. Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova
 3. Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova
Sanja Storjak
[ Više... ]

Objavljene su upute i raspored upisa u više godine stručnih studija na RASPORED I OBAVIJESTI O UPISU U VIŠE GODINE STRUČNIH STUDIJA 

Sanja Storjak

1. Prijave za upis

Prijave za upis studenata koji su u prethodnim akademskim godinama završili dvogodišnji stručni porezni studij, mogu se predati u uredovno vrijeme u studentskoj referadi, soba 8/I. kat, Gundulićeva 10.

Obrazac prijave može se preuzeti ovdje PRIJAVA ZA UPIS U 3.g POREZNOG STUDIJA

                                                                PRIJAVA ZA UPIS U 3. godinu POREZNOG STUDIJA (word)

Prijavi je potrebno priložiti:

1.     presliku svjedodžbe ili diplome, odnosno presliku potvrde o završenom studiju

2.     kopiju vjenčanog lista ukoliko je došlo do promjene osobnog imena

 

Prijave se primaju do zaključno 30. rujna 2014.

 

2.   Kategorije pristupnika

a)     Pristupnici koji su završili dvogodišnji preddiplomski stručni porezni studij  Bolonjskom programu, uvedenom akademske godine 2005/06., na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli 120 ECTS bodova

b)     Pristupnici koji su završili dvogodišnji stručni porezni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekli stručni naziv upravni pravnik porezne struke

Pristupnici pod 2.b dužni su do kraja studija položiti razlikovni ispit: Osnove kaznenog i prekršajnog prava (prema studijskom programu preddiplomskog stručnog poreznog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)

 

3.     Upisi

Naknada školarine za upis u zimski semestar treće godine preddiplomskog stručnog poreznog studija u statusu izvanrednog studenta u akademskoj 2014/15. godini iznosi 3.000,00 kuna, odnosno 3.400,00 kn za one pristupnike koji trebaju upisati razlikovni ispit Osnove kaznenog i prekršajnog prava.

Uz školarinu svi pristupnici plaćaju upisninu u iznosu 300,00 kn  (u što je uključena naknada za biblioteku, premija osiguranja za studenta i izrada iksice) na žiro-račun Fakulteta IBAN: HR9823600001101264729 (poziv na broj – 1013).

Indeks i prateća dokumentacija mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta u zgradi na Trg maršala Tita 3 (dvorište).

Pristupnici na upis trebaju donijeti dvije jednake fotografije u boji formata 4x6 cm.

Upis studenata koji su u akademskoj 2013/14. godini bili upisani u drugu godinu preddiplomskog stručnog studija (koji su studirali po starom dvogodišnjem programu) provest će se u redovitom postupku. 

Sanja Storjak

03.09.2014. u 13:05

Molbe za nastavak studija mogu se predati u uredovno vrijeme u studentskoj referadi, soba 8/I. kat, Gundulićeva 10.

Molbi za nastavak potrebno je priložiti indeks.

 

Molbe za nastavak primaju se do zaključno 30. rujna 2014.

Sanja Storjak

24.07.2014. u 12:19
Uređeno: 24.07.2014. u 12:20

Studenti stručnih studija upisani na srpanjskom upisnom roku koji nisu podignuli indeks obavijest o vremenu i mjestu podizanja mogu pogleadati na PODIZANJE INDEKSA 

Sanja Storjak

1.     Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

2.     Iznimno od točke 1. ove Odluke redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Sanja Storjak

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2013/14. i 2014/15. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./13., 2013./2014. i 2014./2015 (NN 90/12)

Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu (od 11. rujna 2012.)

Pravilniku o studiju  

Odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2013/2014. godini

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima(od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

2.     Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

3.     Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 (aritmetički ili težinski prosjek – koji je u konkretnom slučaju povoljniji za studenta).

4.     Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).

2.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Sanja Storjak

Studentice i studenti koji trebaju ponoviti zadaće  iste su dužni predati u studentsku referadu soba 14/I. kat u periodu od 1.- 5. rujna 2014. (ponedjeljak – petak).

Otvoren je novi rok za prijavu Vježbi iz nomotehnike.

Rok je 12. 9. 2014.

Rok trebaju prijaviti oni studenti koji su trebali ponoviti zadaću i ostali studenti koji su izvršili obaveze iz Vježbi a iste nisu prijavili za prošli rok.

Upis ocjena održat će se u petak, 12. rujna 2014. u 9:30 sati, D VIII/I. kat.

DODATNIH ROKOVA U OVOJ AKADEMSKOJ GODINI VIŠE NEĆE BITI.

Sanja Storjak

18.05.2014. u 15:14
Uređeno: 15.07.2014. u 15:31

U organizaciji Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani od 18. do 29. kolovoza 2014. održat će se dvije ljetne škole iz područja javne uprave:

*Challenges in Public Administration in the European Union*      i

*New Public Management: Contemporary ICT and Working Technique Issues for Public Administration.*

Pozivaju se studenti zainteresirani za sudjelovanje da se jave prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e mail: ikopric@pravo.hr.  

Više informacija o navedenim ljetnim školama dostupno je na: http://www.fu.uni-lj.si/en/international-relations/summer-schools/

Sanja Storjak

31.03.2014. u 14:59
Uređeno: 01.04.2014. u 11:05

Odlukom Uprave Fakulteta određeno je da studenti stručnog studija javne uprave mogu prijavljivati i polagati ispite 3. godine studija s jednim nepoloženim ispitom iz 2. godine studija najduže do 30. rujna 2014. Ispiti polagani suprotno toj odluci bit će poništeni.

Rokovi prijave za ispite 3. godine studija koji su u studomatu određeni kao 1.4.2014. do 23:59 pomiču se za 24:00 sata i trajat će do 2.4.2014. do 23:59 sati. Rokovi odjave neće se mijenjati.

Studentima starog studijskog programa koji su akademske 2013/2014. godine upisali, odnosno imaju prijelaz na bolonjski studij javne uprave, a do završetka istog ostalo im je 5.do najviše 8. ispita (završni rad nije uključen) mogu razlikovne ispite polagati proizvoljnim redoslijedom najduže do 30. rujna 2014.

Ostali studenti koji su imali nastavak studija ili su upisali razlikovni studij javne uprave (razlika između dvogodišnjeg i trogodišnjeg upravnog studija) dužni su ispite prijavljivati i polagati sukladno pravilima polaganja koja vrijede za bolonjski sustav.

Ovdje opisani režim polaganja ispita NEĆE SE PRODUŽIVATI nakon 30. rujna 2014. godine pa se mole studenti da svoj plan polaganja ispita prilagode toj okolnosti.  

Sanja Storjak

VAŽNA OBAVIJEST - PRIJAVA ISPITA -...

Studenti su dužni preuzeti korisničke podatke za provjeru podataka u studomatu te obveznu prijavu ispita putem studomata za slijedeće rokove.

PRIJAVA ISPITA MOGUĆA JE ISKLJUČIVO PUTEM STUDOMATA.

Studenti su dužni osobno uz obvezno predočenje indeksa podići korisničko ime i lozinku za pristup Studomatu od utorka 25. ožujka do najkasnije 31. ožujka 2014. god. prema slijedećem rasporedu:

JAVNA UPRAVA;    A – K      referada, soba 8, I ka

                                L – Ž,     referada, soba 10, I kat,

POREZNI STUDIJ;   referada soba 14, I kat    

u uredovno vrijeme referade od 1000 do 1200 sati, a utorkom za izvanredne studente i od 1500 do 1600 sati.

Preliminarne upute za rad sa studomatom dodijelit će se sa korisničkim podacima (u referadi studija).               

Internet stranica za cjelokupne upute o radu na studomatu je:

http://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2013/02/ISVU-priru%C4%8Dnik-Studomat.pdf

https://www.isvu.hr/upute/display/TUT/Studomat

Studenti su dužni OBAVEZNO provjeriti položene sadržaje (ispite, vježbe i sl.) u studomatu i u indeksu, te ukoliko podaci nisu usklađeni pravovremeno reagirati i javiti se u studentsku referadu. 

Sanja Storjak

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - prof.dr....

Poziv na gostujuće predavanje koje će na Pravnom fakultetu u Zagrebu održati

izv.prof.dr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling, University of Nottingham

„Europeanisation of Public Administration in New and Prospective Member States“

Petak, 15. studenoga 2013. od 14,15 do 15.30 sati
Vijećnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg m. Tita 14, /2. katPredavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

/_news/10437/Poziv_Meyer-Sahling_predavanje petak PFZ Vijecnica (1).docx

Sanja Storjak

U skladu s člankom 17. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

17.02.2012. u 21:30
Uređeno: 27.06.2012. u 09:28

VAŽNA OBAVIJEST – Obavijest o novom načinu izdavanja potvrda o studentskom statusu i ostalim obrascima pogledajte u rubrici OBRASCI (nalazi se gore lijevo).

 

Sanja Storjak

Copyright (C) 2014 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana