Športska udruga studenata Pravnog fakulteta

                      

 

                        Udruga je osnovana na temelju rješenja Gradskog ureda za opću upravu od dana 18. listopada 2007. godine, klasa: UP/I-230-02/2007-01/571 pod urudžbenim brojem: 251-07-02/2-07-02.

 

                        Registarski broj u Registru udruga Republike Hrvatske: 21005699 - link: http://www.uprava.hr/RegistarUdruga/faces/WEB-INF/pages/searchForm.jsp

 

                        Osnovni ciljevi Udruge su: 1. promicanje, razvoj i unaprijeđenje športskih aktivnosti na Pravnom fakultetu;

                                                                  2. jačanje sportskih aktivnosti koje su praćene kroz akademsku izobrazbu svakog

                                                                      pojedinca kao budućeg člana akademske zajednice i društva općenito;

                                                                  3. nužnost fizičke aktivnosti uz proces učenja;

                                                                  4. izgradnja akademski obrazovanih članova društva koji kroz sport usvajaju sustav

                                                                      vrijednosti prožet općim kulturnim vrijednostima: etičnost, pravednost, moral;

                                                                  5. suzbijanje međunacionalnih predrasuda i svih oblika netrepeljivosti te poticaj

                                                                      na razumijevanje među ljudima;

                                                                  6. povezivanje i mobilnost među studentima.

 

                        Djelatnosti Udruge su: 1. planiranje rada i razvitka športa na Pravnom fakultetu;

                                                           2. organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za

                                                               natjecanja;

                                                           3. poduka i trening studenata u natjecaljske i/ili rekreativne svrhe;

                                                           4. priprema svojih članova za sudjelovanje u sustavu sveučilišne, odnosno državne

                                                               studentske reprezentacije;

                                                           5. poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unaprijeđenje stručnog rada;

                                                           6. skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruge;

                                                           7. ukupnom aktivnošću Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti

                                                               kroz bavljenje sportom;

                                                           8. organiziranje i vođenje športskih natjecanja.

 

                     

                       Sjedište Udruge jest na adresi TMT 3 - potkrovlje, te ona djeluje na području grada Zagreba, a skraćeni naziv Udruge jest: ŠUS PF.

                       Udruga jest pravna osoba koja za sad okupljuje u svom sastavu 11 sportskih sekcija bez pravne osobnosti, te ima slijedeća unutarnja ustrojstvena tijela: Skupština, Upravni odbor, Stegovna komisija. Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Udruga ima statut (nalazi se u repozitoriju: dolje lijevo) i Registar članova kojeg vodi tajnik Udruge.

                       Rad Udruge je javan, te se ostvaruje izvješćivanjem članstva o radu i značajnim događajima, pisanim izvješćima, te putem medija. Nadzor nad radom Udruge provodi Pravni fakultet sa svojim unutarnjim ustrojstvenim tijelima za provođenje nadzora.

                       Članom može postati svaki student, profesor, docent, asistent, predavač, znanstveni novak, demonstrator, suradnik, svaka druga osoba zaposlena na Pravnom fakultetu, te bivši student Fakulteta. Članovi mogu biti redovni i izvanredni.

                       Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, druga imovinska prava. Udruga stječe imovinu od dobrovoljnih priloga i darova, dotacija iz proračuna, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

                       Udruga prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge, imovina će pripasti Pravnom fakultetu.

                       Udruga je članica Zagrebačkog Sveučilišnog Šprtskog saveza kao pokrovne organizacije unutar koje se sustavno provode svi oblici natjecanja na razini Sveučilišta. Link: http://www.zsss.hr/

 

                 

                   OIB: 78298604921

                   MB: 02292092

                   Poslovni račun: 2360000-1101990475

 

e-mail adresa Udruge: suspravo.zg@gmail.com

 

Uredovno vrijeme je po dogovoru.

 

kontakt: KARIN MAĆINKOVIĆ, predsjednica 098/936-24-69

            TINA MALENICA - dopredsjedniCA

            VASJA MIJATOVIĆ - tajnica                                                                     

                      


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana