Socijalni rad s obitelji

Osnovne informacije o predmetu Socijalni rad s obitelji 

 

Nositelji: Izv. prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić i doc.dr.sc. Maja Laklija

Predmet Socijalni rad s obitelji je obavezni predmet na 2. godini preddiplomskog studija socijalnog rada. Nastava se izvodi u 4. (ljetnom) semestru u obliku predavanja, seminara i vježbi.

Predmet nosi ukupno 10 ECTS bodova (5 ECTS predavanja i vježbe + 5 ECTS seminar).

Predavanja se odvijaju u trajanju od 3 sata tjedno (ukupno 45 sati). Nastava iz predavanja je organizirana u 2 grupe (1 grupa za redovne studnete + 1 grupa za izvanredne) 

Vježbe se održavaju u ukupnom trajanju od 15 sati. Nastava iz vježbi je organizirana u 9 grupa studenata raspoređenih u tri turnusa. Za svaki turnus nastava se održava kao blok-nastava (petak poslijepodne te subota cijeli dan) Nastava iz vježbi se odvija kroz kraća predavanja i interaktivne metode radioničkog rada. Vježbe su sadržajno usmjerene na upoznavanje studenata s poslovima socijalnog radnika u CZSS u radu s obiteljima, odnosno na stjecanje znanja i vještina socijalnog rada u osnaživanju obitelji suočenih s različitim  poteškoćama u svom funkcioniranju. Svi studenti su obavezni prisustvovati vježbama.

 

Seminar se održava 4 sata tjedno u dvije grupe. 

 

U okviru predmeta Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji, strukture obitelji, dinamike odnosa, komunikacije unutar obitelji i s okolinom u različitim socijalnim kontekstima. Poseban naglasak je na upoznavanju intervencija socijalnog rada u svrhu osiguravanja funkcioniranja obitelji i usklađivanja obiteljskih odnosa.   

 

 

Ispit iz predmeta Socijalni rad s obitelji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Uvjet za izlazak na ispit su ispunjene studenske obaveze iz predavanja i vježbi.

 

 

  

 


Sadržaj predmeta
Predmet obrađuje sljedeće tematske jedinice:
 

• Definicija i pojam obitelji, 
• Teorijski pristupi u izučavanju i razumijevanju obitelji,
• Povijesni razvoj i tipologije porodice, 
• Društvene promjene i obitelj,
• Oblici suvremene obitelji,
• Funkcije i disfunkcije suvremene obitelji

• Bračni i izvanbračni odnosi,
• Suvremeno roditeljstvo,
• Obiteljske uloge (unutargeneracijski i međugeneracijski odnosi),
• Obiteljska otpornost,
• Zdravlje obitelji (zdravstvena zaštita i planiranje obitelji),
• Socijalni rad u rješavanju obiteljskih problema
• Rad s obitelji u okviru sustava socijalne skrbi 
• Postupci pri brakorazvodu,
• Postupak posvojenja,
• Udomiteljstvo,
• Provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite u slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja djece,
• Postupanje kod obiteljskog nasilja, 
• Rad s jednoroditeljskih obiteljima,
• Rad sa socijalno ugroženim obiteljima,
• Socijalni rad u prevenciji obiteljskih problema.

 

DATUM

TEME PREDAVANJA

03.03. 2015.

Ciljevi/zadaci te organizacijski okvir nastave iz Socijalnog rada s obitelji

Obitelj u fokusu interesa različitih znanstvenih disciplina, određenje područja Socijalnog rada s obitelji

10.03. 2015.

Pojmovno određenje obitelji i različiti pristupi definiranju obitelji

Povijesni razvoj i raznolikost suvremene obitelji (tipologije obitelji)

Funcionalnost i diskunkcionalnost obitelji iz perspektive različitih socioloških pristupa obitelji

17.03. 2015.

Promjene u unutargeneracijskim i međugeneracijskim odnosima u obitelji, Suvremeno roditeljstvo

24.03. 2015.

Procjena načina funkcioniranja obitelji kroz elemente simboličko-interakcijske teorije, teorija društvene razmjene, teorije sukoba i spolova te Schiksal analize

31.03. 2015.

Procjena načina funkcioniranja obitelji kroz polazišta opće teorije sustava, teorije socijalne mreže i teorije socijalne potpore

07.04. 2015.

Prvi kolokvij iz predavanja

Kvaliteta braka i (ne)stabilnost braka – korelati i odrednice

21.04. 2015.

Jednoroditeljske obitelji. Prilagodba djece i roditelja na razvod braka. Problemi visokokonfliktnih razvoda

28.04. 2015.

Najčešći izvori obiteljske neravnoteže i poteškoća u funkcioniranju obitelji,

Utjecaj obitelji na razvoj djece (poticajna obitelj /obitelj pod rizikom),

Obiteljska otpornost

05.05. 2015.

Procjena obiteljskih potreba (principi, načela)

12.05. 2015.

Obavezan kolokvij iz vježbi

Intervencije u obitelji (izrada individualnog plana promjena,  provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite)

19.05. 2015.

Udomiteljske obitelji, posvojiteljske obitelji

26.05. 2015.

Drugi kolokvij iz predavanja, evaluacija nastave, dijeljenje potpisa


Literatura

Obavezna literatura:
Haralambos, M. Holborn, M. (2002.) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing,  503-584.
Janković, J. (2008.) Obitelj u fokusu. Zagreb: Et.cetera.
Obradović-Čudina, M. i Obradović, J. (2006.) Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 119.-145., 293.-322., 575-591. 
Ajduković, M. i Radočaj, T. (2008.) Pravo djeteta na život u obitelji. Zagreb: UNICEF, 57-91.
Prezentacije s predavanja.

Definirani dijelovi zakonskog okvira za odabrane teme za vježbe:
Obiteljski zakon 75/14, 83/14

Zakon o socijalnoj skrbi, NN br. 157/13

Zakon o udomiteljstvu, NN br. 90/2011, 78/12
Zakon o osobnom imenu, NN br. 118/12
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN br. 137/2009., 14/2010., 60/2010.)
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2005.) Zagreb: Vlada RH, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

Preporučena literatura:
Blažeka Kokorić, S., Berc, G. i Laklija, M. (2010.) Doživljaj roditeljskog prihvaćanja / odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji.  Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 46 (2), 1-18.
Berc, G. (2012.) Obiteljska otpornost – teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 19 (1), 145-167.
Kilpatrick, A. C. i Holland, Th. P. (2006.) Working with families: an integrative model by level of need. Pearson Education, Inc.
Laklija, Maja (2011) Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i  čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva. Revija za socijalnu politiku. 18 (3), 291-310.
Maluccio, A. N., Pine, B. A. i Tracy, E. M. (2002.) Social work practice with families and children. New York: Columbia University Press.
Sociologija sela - časopis za istraživanje prostornog i sociokulturnog razvoja: Tematski blok "Seoska i gradska obitelj u Hrvatskoj", god. 42., 163/164 (1/2), Zagreb, siječanj-lipanj 2004.
Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N., Josipović, V. (2003.) Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline. Zagreb: DZZOMM.
Sladović Franc, B. (2008). Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u socijalnoj skrbi za djecu. U:  Ajduković, M. i Radočaj, T. (2008.) Pravo djeteta na život u obitelji. Zagreb: UNICEF, 93- 121.

 

 

 

 

U sadržaj pismenog ispita iz Socijalnog rada iz obitelji za generaciju 2013/14 ulazi sljedeće gradivo:

Čudina Obradović i Obradović (2006.) Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 119-145, 293-322, 575-591. str.

Janković, J. (2008.) Obitelj u fokusu, Et.cetera, Zagreb, 11-29, 42-43, 49-76, 100-123, 132-146., 151-163. str.

Haralambos, M. i Holborn, M. (2002.) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, 503-527, 529-531, 537-544, 550-552, 563-572, 577-586. str.

Ajduković, M. i Radočaj, T. /ur./ (2008.) Pravo djeteta na život u obitelji, Zagreb: UNICEF. 57-91. str. + PREDAVANJA (prezentacije) za generaciju 2013/14


 


Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana