Socijalni rad s obitelji

Osnovne informacije o predmetu

 

Predmet Socijalni rad s obitelji je obavezni predmet na 2. godini studija. Nastava se izvodi u 4. (ljetnom) semestru u obliku predavanja, seminara i vježbi. Predmet nosi ukupno 10 ECTS bodova (5 ECTS predavanja i vježbe + 5 ECTS seminar).

U okviru predmeta Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji, strukture obitelji, dinamike odnosa, komunikacije unutar obitelji i s okolinom u različitim socijalnim kontekstima. Poseban naglasak je na upoznavanju intervencija socijalnog rada u svrhu osiguravanja funkcioniranja obitelji i usklađivanja obiteljskih odnosa.   

Predavanja se odvijaju u trajanju od 3 sata tjedno (ukupno 45 sati).

Vježbe se održavaju u ukupnom trajanju od 15 sati. Nastava iz vježbi je organizirana kroz kraća predavanja i interaktivne metode radioničkog rada. Vježbe su sadržajno usmjerene na upoznavanje studenata s poslovima socijalnog radnika u CZSS u radu s obiteljima, odnosno na stjecanje znanja i vještina socijalnog rada u osnaživanju obitelji suočenih s različitim  poteškoćama u svom funkcioniranju. Svi studenti su obavezni prisustvovati vježbama.

Ispit iz predmeta Socijalni rad s obitelji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Uvjet za izlazak na ispit su ispunjene studenske obaveze iz predavanja i vježbi.

 

 

  

 


Sadržaj predmeta
Predmet obrađuje sljedeće tematske jedinice:
 

• Definicija i pojam obitelji, 
• Teorijski pristupi u izučavanju i razumijevanju obitelji,
• Povijesni razvoj i tipologije porodice, 
• Društvene promjene i obitelj,
• Oblici suvremene obitelji,
• Funkcije i disfunkcije suvremene obitelji

• Bračni i izvanbračni odnosi,
• Suvremeno roditeljstvo,
• Obiteljske uloge (unutargeneracijski i međugeneracijski odnosi),
• Obiteljska otpornost,
• Zdravlje obitelji (zdravstvena zaštita i planiranje obitelji),
• Socijalni rad u rješavanju obiteljskih problema
• Rad s obitelji u okviru sustava socijalne skrbi 
• Postupci pri brakorazvodu,
• Postupak posvojenja,
• Udomiteljstvo,
• Provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite u slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja djece,
• Postupanje kod obiteljskog nasilja, 
• Rad s jednoroditeljskih obiteljima,
• Rad sa socijalno ugroženim obiteljima,
• Socijalni rad u prevenciji obiteljskih problema. 


Literatura

Literatura koja se koristi na ovom predmetu:

 
Obavezna literatura:

Janković, J. (2008.) Obitelj u fokusu. Zagreb: Et.cetera.

Haralambos, M. Holborn, M. (2002.) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing,  503-584.

Obradović-Čudina, M. i Obradović, J. (2006.) Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga (odabrana područja).  

Obiteljski zakon (NN br. 116/2003) s izmjenama i dopunama (NN  br.  17/2004, 136/2004., 107/2007, 61/2011)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2005.) Zagreb: Vlada RH, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN br. 137/2009., 14/2010., 60/2010.)

Zakon o socijalnoj skrbiNN br. 33/2012

Zakon o udomiteljstvu, NN br. 90/2011

Prezentacije s predavanja.

  

Preporučena literatura:

Blažeka Kokorić, S. (2006.) Uloga roditeljske skrbi u formiranju stilova privrženosti djece u djetinjstvu i odrasloj dobi. Dijete i društvo - časopis za promicanje prava djeteta (1332-3210), 8 (1), 63-87.
Blažeka Kokorić, S., Berc, G. i Laklija, M. (2010.) Doživljaj roditeljskog prihvaćanja / odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji.  Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 46 (2),  1-18.
Berc, G. (2012.) Obiteljska otpornost – teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 19 (1), 145-167. 

Kilpatrick, A. C. i Holland, Th. P. (2006.) Working with families: an integrative model by level of need. Pearson Education, Inc.

Laklija, M. (2009.) Izazovi udomiteljstva djece s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj.  Kriminologija i socijalna integracija, 17 (2), 71-86.

Maluccio, A. N., Pine, B. A. i Tracy, E. M. (2002.) Social work practice with families and children. New York: Columbia University Press.

Sociologija sela - časopis za istraživanje prostornog i sociokulturnog razvoja: Tematski blok "Seoska i gradska obitelj u Hrvatskoj", god. 42., 163/164 (1/2), Zagreb, siječanj-lipanj 2004.

Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N., Josipović, V. (2003.) Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline. Zagreb: DZZOMM. 

Sladović Franc, B. (2008). Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u socijalnoj skrbi za djecu. U:  Ajduković, M. i Radočaj, T. (2008.) Pravo djeteta na život u obitelji. Zagreb: UNICEF, 93- 121.


 


 


Copyright (C) 2014 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana