Obavijesti

Rezultate zadaća i vrijeme upisa ocjena možete pogledati na

Stručni studij javne uprave-Rezultati ispita i kolokvija.

Za pregled potrebno je ulogirati se AAIdentiteom.

Sanja Storjak

14. 3. 2018. u 08:55
Uređeno: 14. 3. 2018. u 09:37

Obavještavaju se studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija javna uprava da se u ovom tjednu, danas 14. 3. i u slijedećem, 21.3. iznimno neće održati predavanja iz izbornog kolegija FINANCIRANJE VELIKIH GRADOVA.

Novi termini predavanja biti će nakandno obajvljeni. Mole se studenti da prate mrežnu stranicu Studijskog centra za javnu upravu i javne financije. 

 

Sanja Storjak

Poštovane kolegice i kolege,

zbog spriječenosti predavača, predavanje predviđeno za 14. ožujka 2018. održat će se 15. ožujka u terminu od 11 do 12:30sati, dvorana IV., ĆM 4.

Hvala na razumijevanju!

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Sanja Storjak

6. 3. 2018. u 15:30
Uređeno: 6. 3. 2018. u 15:32

Na temelju čl. 7. st. 1. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Igor Gliha raspisuje natječaj za dodjelu Dekanove nagrade u kategoriji pisanih radova (jedan do tri autora).

Prijava na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade, uz dva ispisana primjerka rada i izjavu o izvornosti kojom se potvrđuje da je rad izvorni rezultat autorovog istraživanja te da u njegovoj izradi nisu korišteni drugi izvori osim onih navedenih u radu, podnosi se Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Fakulteta putem pisarnice Fakulteta, a elektronska inačica rada u .pdf obliku putem elektronske pošte; izvrsnost@pravo.hr , do petka, 4. svibnja 2018. u 14:30 sati.

Autor prijavljenog rada mora imati mentora. Mentor mora biti osoba s akademskom titulom doktora znanosti u polju kojem pripada tema rada.
Mentor je obvezan izraditi pisano mišljenje o radu u kojem će ocijeniti ispunjenost svakog od kriterija iz članka 14. Pravilnika i obrazložiti svoju ocjenu. Mentor je obvezan pisano mišljenje izraditi ispunjavanjem obrasca objavljenog uz ovu obavijest o natječaju i u natječajnom ga roku predati Odboru za poticanje izvrsnosti studenata u elektronskoj inačici u .pdf obliku putem elektronske pošte izvrsnost@pravo.hr.

Posebno napominjemo da studenti koji žele svoje radove prijaviti pored Dekanove nagrade i za Rektorovu nagradu moraju podnijeti zasebnu prijavu sukladno natječaju za dodjelu Rektorove nagrade.

Natječaj za dodjelu Dekanovih nagrada u kategorijama iz čl. 5. st. b, c, d i e Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade bit će objavljen do 15. rujna 2018. godine

Sanja Storjak

6. 3. 2018. u 15:29
Uređeno: 6. 3. 2018. u 15:32

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 
https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/ Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim 
identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak*4. svibnja 2018. do 16 sati.


Natječaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a također ih možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

 

Sanja Storjak

Prijave na Natječaj traju od sutra - 28. veljače do 19. ožujka 2018. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.

/_news/23422/Natjecaj za dodjelu stipendija Sveucilista u Zagrebu 2018..pdf

/_news/23422/Odluka_o_raspisivanju_Natjecaja_za_dodjelu_stipendija_Sveucilista_u_Zagrebu_2018.pdf

/_news/23422/Izjava_o_clanovima_zajednickog_kucanstva.docx

Sanja Storjak

15. 2. 2018. u 12:43
Uređeno: 19. 2. 2018. u 09:11

Obavještavaju se studenti koji u ovoj akademskoj godini imaju upisanu Stručnu praksu da je u studomatu otvoren rok za prijavu.

Rok je 5. ožujka 2018., dok su prijave su otvorene do petka, 2. ožujka do 8:59 sati.

Nakon zaključenja roka za prijavu stručne prakse na studomatu, svi studenti koji su prijavu obavili u roku biti će raspoređivani u upravne organizacije. Rasporedi s imenima studenata, ali i sve druge obavijesti biti će objavljivanje na web stranici Katedre za upravu znanost, u okviru rubrike predmet Stručna praksa (https://www.pravo.unizg.hr/UZ/predmet/strpra) .

Studenti kojima je mjesto prebivališta izvan Zagreba mogu uložiti molbu za upućivanje na stručnu praksu u mjestu stanovanja. Molbe se upućuju voditeljici stručne prakse dr. sc. Tijani Vukojičić Tomić na tijana.vukojicic@pravo.hr od 2. - 9. ožujka 2018. Samo one molbe koje budu poslane u tom roku biti će uzete u razmatranje.

U istom roku studenti kojima je stručna praksa jedini uvjet za obranu završnog rada (svi drugi ispiti su položeni) također mogu uputiti molbu voditeljici stručne prakse za ostvarenje prioriteta u obavljanju stručne prakse (upućivanje u prvu grupu).

Studenti koji su u stalnom radnom odnosu mogu uputiti molbu voditeljici stručne prakse u kojoj će naznačiti željeni termin upućivanja na stručnu praksu. Svi studenti koji su stručnu praksu prijavili na ovom roku, moraju ju obaviti do kraja svibnja.

Sanja Storjak

UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA STUDENTE...

Raspored, pravila i uvjeti upisa te ostale obavijesti mogu se vidjeti na STUDENTI - Obavijesti studentske referade

Mole se studenti da pročitaju sve navedene upute te da u skladu s navedenim obave upis.

Studenti koji pristupaju polaganju predmeta ljetnog semestra na drugom ispitnom roku u mjesecu veljači upis obavljaju nakon evidencije uspjeha iz ispita.

 

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija u akad. 2017/18.god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu.

Svi studenti su dužni  provjeriti i/ili ponovno popuniti osobne podatke na studomatu putem opcije Podaci o studentu - Osobni podaci do 28. veljače 2018. godine.

Sanja Storjak

Završni ispit (2017/2018) Kolegij: Organizacijski razvoj            Prof. dr. Marija Kaštelan Mrak

Prijedlog tema za završni ispit (esej) možete pogledati na Specijalistički diplomski stručni studij javna uprava-2.godina

Sanja Storjak

12. 10. 2017. u 15:47
Uređeno: 12. 10. 2017. u 15:49

Ostvarivanje prava na pokriće troškova prehrane studenata propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika.

Sve o pravima na prehranu studenti mogu pogledati na stranicama ISSP - a (http://www.srce.unizg.hr/issp)

Studenti pravo na pokriće troškova i iznos pokrića mogu provjeriti u sustavu studentskih prava na poveznici https://issp.srce.hr/ (prijavom putem AAI identiteta).

Zbog čestih upita studenata između ostalih odredbi ističemo propisano člankom 3. Pravilnika:

(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

Sanja Storjak

Studenti prve godine studija ("brucoši") mogu preuzeti Vodič za brucoše udruge E-student na poveznici Vodič

Studenti prve godine studija su dužni od 2. do 8. listopada 2017. god. pristupiti popunjavanju osobnih podataka na studomatu u prozoru Podaci o studentu - Osobni podaci.

Studenti koji ne popune osobne podatke neće moći koristiti studomat.

Sanja Storjak

18. 5. 2017. u 12:14
HUP – Inicijativa za mlade

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt:

• omogućuje studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s priznatim međunarodnim standardima

• potiče suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja

• omogućuje poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

Sanja Storjak

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

 

Sanja Storjak

U skladu s člankom 26. stavak 1. Pravilnika o studiju student može pristupiti polaganju ispita iz određenog nastavnog predmeta ako je odslušao predavanja i u propisanom roku te na propisani način podnio prijavu za polaganje ispita.

                S obzirom na navedeno studenti upisani na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave moći će pristupiti polaganju ispita iz nastavnih predmeta prvoga semestra u zimskom ispitnom roku akademske 2013/14. godine.  

Sanja Storjak

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana