PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN FAMILY AND SUCCESSION MATTERS:
Private International Law in Family and Succession Matters
Katedra za međunarodno privatno pravo English
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Private International Law in Family and Succession Matters
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 168708
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Lecturers: doc. dr. sc. Tena Hoško - Lectures
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Lectures
Exam dates:
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Exam registration: Studomat
Basic data
Private International Law in Family and Succession Matters Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 168708
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Tuesdays, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, room 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Tuesdays, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, room 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Tuesdays, 10-11.30.

Ćirilometodska 4, room 21
Lecturer Consultations Location
doc. dr. sc. Tena Hoško (Lectures)

Tuesdays, 15.30-17 h.

Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Lectures)

Tuesdays, 10.30 - 12.00.

Ćirilometodska 4, room 47
Literature
Sajko, Krešimir,; Međunarodno privatno pravo; Narodne novine (2009), str. poglavlje 4. 2. 1. Haaške konvencije
Bouček, Vilim,; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava; (2009), str. poglavlje V. Pravni ustroj europskog međunarodnog privatnog prava
Sikirić, Hrvoje,; Bračni predmeti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27.studenog 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 203-231
Medić Musa, Ines; Predmeti o roditeljskoj odgovornosti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 231-267
Jakovac-Lozić, Dijana; Međunarodne otmice djece od strane roditelja; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 34(1997), 1-2(45-46) (1997), str. 73.-96
Župan, Mirela; Uzdržavanje u pravu Europske unije u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 267.-293
Puljko, Vjekoslav; Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međunarodnim posvojenjem,; Hrvatska pravna revija, 10(2010), 1 (2010), str. 29.-39
Jakovac-Lozić, Dijana; Posvojenje u praksi Europskog suda za ljudska prava u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora),; Narodne novine (2013), str. 73.-105
Hoško, Tena; Priznanje stranih sudskih odluka o posvojenju u Zbornik radova Zagrebačko-skopskog kolokvija (Sikirić Hrvoje, Baretić Marko, Miladin Petar, Davitkovski Borce, Bužarovska Gordana, Koevski Gordan, Kanceljak Ivana (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2015), str. 91.-110
Duraković, Anita; Jedinstveno međunarodno nasljedno pravo u Europskoj uniji; Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (2013), str. 242-252
Beaumont, Paul R., McEleavy, Peter E.,; The Hague Convention on international child abduction; Oxford University Press (1999)
Hoško, Tena; Child Abduction in Croatia: Before and After the European Union Legislation u Župan, Mirela (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus; Pravni fakultet Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2015), str. 159.-184
Medić Musa, Ines; Poboljšana suradnja - quo vadis Europa?; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 62(2012), 1-2 (2012), str. 257.-288
Župan, Mirela; Osobitosti ovrhe strane odluke o uzdržavanju u Imovinskopravni aspekti razvoda braka: hrvatski, europski i međunarodni kontekst (Branka Rešetar i Mirela Župan (ur.); (2011), str. 331.-367
Description
Exam dates
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.