BURIĆ, KARAS:
Z. BURIĆ, Ž. KARAS: Prilog raspravi o dvojbama vezanima uz novu defi niciju osumnjičenika i radnju njegova ispitivanja