Sadržaj predmeta:

– jurisdikcijska pitanja (pravo na sudsku zaštitu u građanskim stvarima; sadržaji pravne zaštite koja se pruža u građanskim stvarima);

– pravna priroda pozicije stranaka u parničnom postupku (slobodan pristup sudovima; pravo na negativnu procesnu odluku, pravo na suđenje, pravo na povoljnu meritornu odluku);

– procesna legitimacija i pravni interes;

– načelo saslušanja stranaka (pravično suđenje);

– teorijske osnove utvrđivanja činjeničnoga stanja u parničnom postupku;

– sudske odluke i njihovi učinci, pravomoćnost;

– problem prejudcijaliteta,

– pravni lijekovi (žalba i revizija).

 

Način provjere znanja:
usmeni ispit