Europsko obiteljsko pravo dio je pravnoga sustava koji se u posljednjem desetljeću sve intenzivnije razvija. Do nedavno se obiteljsko pravo smatralo područjem koje je toliko obilježeno tradicijom, kulturom, običajima i religijskim utjecajima, da nastojanja za međusobnim približavanjem obiteljskopravnih sustava nisu smislena, ili da su čak nemoguća. Međutim, danas postoji gotovo opća suglasnost pravne znanosti da je europeizacija obiteljskog prava, kao sustava koji je tome najdulje odolijevao, nepovratan proces. Cilj je kolegija proučavanje kako europskoga obiteljskog prava u užem smislu, kao novoga regulativnog područja Europske unije, tako i u širem smislu, pri čemu podrazumijevamo novi korpus prava koji se stvara osobito unutar Vijeća Europe i Europske unije, a pritom će posebna pozornost biti posvećena materijalnopravnim pitanjima. Europsko obiteljsko pravo ne predstavlja koherentan i cjelovit sustav, stoga će zadaća nacionalnih tijela da ga pravilno tumače i primjenjuju biti još teža, a brojne je promjene donijelo i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, uvjetujući otklon od nekih koncepata nacionalnih pravnih sustava. Nužno je stoga osposobiti studente u razumijevanju i kasnijoj praktičnoj primjeni europskog obiteljskog prava, budući da produbljivanje znanja o europskim standardima, te praksi Europskog suda za ljudska prava te uskoro vjerojatno i Europskoga suda i u području obiteljskoga prava predstavlja condicio sine qua non kvalitetnog obrazovanja pravnika.