Vijeće Europe: povijest, institucije.
Vijeće Europe i zaštita ljudskih prava.
Europska socijalna povelja: socijalna prava i mehanizmi nadzora.
Koncept socijalne kohezije VE.
Europska unija: povijest, institucije.
Razvoj socijalne politike na razini EU.
Acquis communutaire i socijalna politika.
Model otvorene koordinacije u području zapošljavanja, siromaštva i socijalne isključenosti, mirovina i zdravstva.
Europeizacija i globalizacija.
Proširenje EU i utjecaj na socijalnu politiku novih članica.
Budućnost socijalne Europe.