GEORGIEVSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nova načela građanskog pravosuđenja

Prof. dr. sc. Stefan Georgievski

Građanski ustavi zemalja u tranziciji te njihovo članstvo u Vijeću Europe diferencirali su neka nova načela pravosuđenja, koja se odnose i na provosuđenje u građanskim stvarima, koje je njegov sastavni dio. U ovom se radu ukratko govori o četiri takva načela: (a) o načelu prioriteta i hitnosti zaštite ljudskih sloboda i prava (v. infra ad  I), (b) o načelu socijalne pravde (v. infra ad II), (c) o načelu suđenja u razumnom roku (v. infra ad III) te (d) o načelu kvalificiranog zastupanja stranaka (v. infra ad IV). Osvrt na ta načela uglavnom se zasniva na zakonodavstvu Republike Makedonije te na međunarodnim pravnim aktima koji je obvezuju.

Ključne riječi: građansko pravosuđenje, načela, Makedonija, Vijeće Europe