Odluka o cijenama usluga na Fakultetu

Klasa: 640-01/13-22/4

Urbroj: 251-55-13-5

Zagreb, 24. travnja 2013.                                                                                    

                                                                                                                                

            Na temelju članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 24. travnja 2013., donijelo je

O d l u k u

o naknadama za usluge

u akademskoj 2013/14. godini

 

I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

1.     Upis u prvu godinu integriranog i preddiplomskog studija u statusu izvanrednog

       studenta                                                                                                     7.200,00 kuna

2.     Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente              120,00 kuna

3.     Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente         100,00 kuna

4.     Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane

državljane                                                                                                           7.200,00 kuna

 

            (Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

 

II. Naknade u administrativnom postupku

1.     Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenta)                              300,00 kuna

2.     Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog indeksa     250,00 kuna

3.     Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa                                               50,00 kuna

4.     Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno upis godine po proteku

       propisanog roka                                                                                                   150,00 kuna

5.     Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju ili  

       su se ispisali s fakulteta                                                                                          150,00 kuna

6.     Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima sa popisom ocjena na

        engleskom jeziku                                                                                                   200,00 kuna

7.     Prijavnica za ispite (za studente preddiplomskih stručnih studija) 

– u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična  naknada administrativne provedbe                                                                                             1,00 kuna

(Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija koji imaju indeks s 24 stranice i uredno upisuju višu godinu, ili su jednom ponovno upisali istu godinu studija, prilikom izdavanja novog indeksa zbog nedostatka prostora za unos podataka o tijeku studija, ne plaćaju naknadu za postupak njegovog izdavanja iz točke III. podtočke 3. ove odluke)

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

1.     svjedodžbe o završenom stručnom studiju i preddiplomskom  sveučilišnom

studiju                                  250,00 kuna

2.     diploma o završenom dodiplomskom, integriranom i diplomskom sveučilišnom studiju

- na hrvatskom jeziku          250,00 kuna

- na latinskom jeziku            350,00 kuna

3.     diploma o završenom poslijediplomskom studiju                                         

            - na hrvatskom jeziku              400,00 kuna

            - na latinskom jeziku                500,00 kuna

4.     diploma o doktoratu znanosti

- na hrvatskom jeziku                  600,00 kuna

        - na latinskom jeziku            700,00 kuna

5.     ovjera preslike diplome        70,00 kuna

 

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

 

1. potvrda u obliku diplome                                      250,00 kuna

2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku       300,00 kuna

            (Potvrda se izdaje bez naknade.)

 

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske

1. Zakasnine

- za udžbenike – po primjerku i po danu      2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe

            - A4 format     0,50 kuna

            - A3 format     1,00 kuna

 

            Danom donošenja ove odluke prestaju važiti odluke o cijenama usluga na Fakultetu u akademskoj 2012/13

 

Dekan

Prof. dr. sc. Zoran Parać      


Obavijesti
  - UPUTE ZA UPLATU FINANCIJSKIH SREDSTAVA - NOVI POZIV NA BROJ  Nove pozive na broj za studente Studijskog centra za javnu upravu i javne financije možete vidjeti na  _news/13172/UPUTE ZA UPLATU SKOLARINE NA ZIRO RACUN FAKULTETA I POZIV NA BROJ.doc