Izvedbeni plan

 

I. godina studija

I. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

 P

S

V

Komparativna javna uprava

30

 

 

30

5

Sudska kontrola uprave

30

 

 

30

5

Javni menadžment

30

 

 

30

5

Sociologija javne uprave

30

 

 

30

5

Izborni predmet I.

30

 

 

30

3

Izborni predmet II.

30

 

 

30

3

Seminar I.

 

30

 

 

4

 

Izborni predmeti I. semestra

 1. Upravljanje gradovima i urbanim razvojem

 2. Javna nabava

 3. Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi

 4. Ljudska prava

 5. Migracije, azil i stranci

 6. Psihologija u javnoj upravi

 7. Socijalna politika hrvatske

 8. Civilno društvo i javna uprava

   

  Napomena; student bira dva izborna predmeta od ponuđenih

   

  II. semestar 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

   P

S

V

Javne politike u Hrvatskoj

30

 

 

30

5

Službeničko pravo

30

 

 

30

5

Javno-privatno partnerstvo

30

 

 

30

5

Komparativni politički sustavi

30

 

 

30

5

Izborni predmet I.

30

 

 

30

3

Izborni predmet II.

30

 

 

30

3

Seminar I.

 

30

 

 

4

 

 

Izborni predmeti II. semestra

 1. Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije

 2. Financiranje velikih gradova

 3. Informacijski servisi suvremene javne uprave

 4. Odnosi uprave s građanima

 5. Pravni aspekti upravljanja informacijama

 6. Socijalno pravo

 7. Nacionalne manjine i javna uprava

 8. Strani jezik za javnu upravu (engleski, njemački)

   

  Napomena; student bira po dva izborna predmeta u semestru od ponuđenih.

   

  Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između četiri obvezna nastavna predmeta.

  Za upis druge godine studija potrebno je ostvariti najmanje ECTS 50 bodova iz prve godine studija.

   

   

  II. godina studija

  III. semestar

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

  P

S

V

Teorija organizacije

30

 

 

30

5

Organizacijski razvoj

30

 

 

30

5

Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija

30

 

 

30

5

Predmet modula I.

30

 

 

30

5

Predmet modula II.

30

 

 

30

5

Predmet modula II.

30

 

 

30

5

Napomena; student bira jedan od ponuđenih modula

 

Modul A; DRŽAVNA  UPRAVA

Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave

Suvremene upravne doktrine

Prekršajno pravo

 

Modul B; LOKALNA  SAMOUPRAVA

Upravljanje decentralizacijom

Lokalne javne službe

Lokalni i regionalni razvoj

 

 

IV. semestar

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

   P

S

V

Etika javne službe

30

 

 

30

5

Projektni menadžment

30

 

 

30

5

Regulacijski menadžment

30

 

 

30

5

Diplomski rad

75

 

 

75

15