:
Odnosi uprave s građanima
Repozitorij

Studenti koji su u prošloj akademskoj godini slušali predmet Odnosi uprave s građanima i izlaze na ispit u veljači ispit polažu po literaturi koja je vrijedila za proteklu akademsku godinu . 

 

 • Đulabić, V. (2008) Građani i javna uprava na primjeru Grada Zagreba: sudionici u demokratskom procesu ili korisnici usluga? Zagreb, Hrvatska javna uprava, 8:1,

http://www.iju.hr/HJU/HJU/preuzimanje_files/2008-1%2008%20Dulabic.pdf

 • Džinić, J. (2012) Nagrade u javnom sektoru – podizanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju. Hrvatska i komparativna javna uprava 12(4): 1003-1036,

http://www.iju.hr/HJU/HJU/preuzimanje_files/02%20Dzinic.pdf

 

 • Koprić, I., Manojlović, R. (2013) Participacija građana u lokalnoj samoupravi – nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva. U: Zbornik radova, 4. skopsko-zagrebački pravni kolokvij. Skopje, Sveučilište Sv Kiril i Metodij, Pravni fakultet Justinijan Prvi, str. 9-35
 • Koprić, I. et al. (2006) Javna uprava – nastavni materijali. Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, str. 19-33, 327-343 (napomena:  stranice 19 do 23 moguće zamijeniti za noviju literaturu u Koprić, I. et al. (2014) Upravna znanost. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu., str. 45-51, 77-78)
 • Musa, A. (2013) Transparentnost – zašto i kako?, Transparentnost u javnom upravljanju. 5. forum za javnu upravu.  Institut za javnu upravu i Friedrich Ebert Stiftung,, dostupno na:

http://www.iju.hr/page15/files/5_FORUM_stranice.pdf

 • Pusić, E. (2002) Nauka o upravi. Zagreb, Školska knjiga, 2002, točke 51-53 (krupni i sitni slog)

 

 • Zakon o sustavu državne uprave, NN 150/11, 12/13 (čl. 77-89)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 19/13 – proč. tekst (posebno gl. IV i VII)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13 (pojam informacije, tijela javne vlasti, uloga povjerenika, ograničenja pristupa)
 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, NN 140/2009
 • Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11, 13/12)
Popis obavijesti