SUDSKA KONTROLA UPRAVE:
Sudska kontrola uprave
Sudska kontrola uprave
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174342
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
Osnovni podaci
Sudska kontrola uprave Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
6.0 174342
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Literatura
Đerđa, Dario, Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; (2012)
Jean Marc Sauve; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2008)
Preporuka /Recommendation Rec (2004)2 Vijeća ministara Europskog vijeća o sudskom nadzoru akata uprave;
Bosiljka Britvić Vetma; Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2013), str. 2
Ljubanović, Boris, Bosiljka, Britvić-Vetma; Vrste upravnih sporova; Hrvatska i komparativna javna uprava (2011)
Medvedović, D.; Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava, Zagreb, 2003.;
Krbek, I.; Sudska kontrola naredbe; Zagreb (1939)
Popović, S.; O upravnom sporu; Beograd (1955)
Stojanović, M.; Sudska kontrola akata uprave; Beograd (1963)
Aviani, D.; Parlamentarni ombudsman; Split (1999)
Omejec, J., "Razumni rok" u interpretacioji Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava, Zagreb, 2000.,;
Komentari Zakona o upravnim sporovima: Ivančević-Lalić, Androjna, Dragojlović-Mihailović, Krijan, Majstorović, Perović, Bačić-Tomić Tratar, B., Upravni spor, Ljubljana 2002.;
Schwarze J. European administrative law, London 2006.;
Chapus, R. Droit du contentieux administratif, Paris, 2004.;
Craig, Paul, European administrative law, Oxford, 2006.;
Detterbeck, S. Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs- prozessrecht, 3. Aufl. Beck, Munchen 2005.;
Brisson, J.-F., Les recours administratifs en droit public francais: contribution a l etude du contentieux administratif non juridictionnel, Paris: L.G.D.J, 1996;
Guy-Ecebert, C., Procedure administrative et mediation, Bruyant, Bruxelles, 2002.;
Gaudement, Yves, Droit administratif, 18. ed. LGDJ; Paris, 2005.;
Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, Beck, Munchen, 2006.;
Leroy, M., Contentieux administratif, Bruxelles, 2004.;
Debbasch-Ricci, Contetieux administratif, Paris, 1994.;
Langavant E.-Rouault M-C., Le Contentieux administartif, Paris, 1978.;
Pouille A., Le pouvoir judiciaire et les tribunaux, Paris, 1985.;
Erichsen H.E. Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtbarkeit, Band I-III, Munchen 1987-1995.;
Machacek, R. (Hrsg.) Verfahren vor dem Verfassungsgerichthof und vor dem Verwaltungsgerichthof, 5. Aufl., Wien 2004.,;
Gerichtschutz gegen die Exekutive, Tom I. -III., Koln Berlin, Bonn, Munchen, NY, 1970;
Sodan, H, /Ziekow, J. (Hrsg.), Verwaltungsgerichtodnung, Kommentar, 2. Aufl. Nomos, 2005.,;
Brown - Bell, French administrative law, Oxford, 1998.;
Wraith R.E.-Hutchesson, Administative tribunals, London, 1973;
Review of tribunals- Leggett s report, London 2001.;
Smith, S, de, Wolf, H.; Jowell, j., Judicial review of administrative action, London, 1995.,;
Wurtenberger, Thomas, Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl. C.H.Beck, Munchen, 2006.;
Deguergue, M. Procdeure administrative contentieuse, Montchrestien, Paris, 2003.;
Stelkens, Bonk, Sachs, Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl., Beck, Munchen 2001.;
Opis predmeta
Cilj kolegija je u produbljivanju znanja o upravno-sudskom nadzoru. Zbog toga se studente upoznaje s osnovnim modelima takvog nadzora u svijetu, te ih se nakon toga podrobnije upoznaje s razvojem upravnog sudovanja u hrvatskoj, kao i s pozitivno-pravnim uređenjem. U konačnici smisao i cilj kolegija je u približavanju studentima spoznaje o presudnoj važnosti sudskog nadzora nad upravom za razvoj modernih pravnih država.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti temelje pravne i političke razloge koji su doveli do razvoja sudskog nadzora nad upravom;
 • izraziti temeljna obilježja ustavnosudske kontrole nad upravom;
 • opisati europski sustav sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • prepoznati razlike u sustavima uređenja sudskog nadzora nad upravom u pojedinim modernim pravnim sustavima;

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati pojedine odredbe Zakona o upravnim sporovima;
 • primijeniti znanje o europskom sustavu sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • skicirati povijesni razvoj uređenja upravnog sudovanja u Hrvatskoj i državama europskog pravnog kruga;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati nadzor rada uprave u različitim sudskim postupcima;
 • usporediti različite mehanizme sudske zaštite protiv nezakonitog upravnog djelovanja;
 • analizirati sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima;
 • kategorizirati stranke u različitim sudskim postupcima kontrole nad upravom;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • poopćiti utjecaj prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava na domaća javnopravna tijela
 • predvidjeti buduće smjerove razvoja upravnosudskog nadzora nad radom uprave;
 • formulirati kakve posljedice ima povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • predlagati moguće normativne izmjene i dopune;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite modele sudske kontrole uprave
 • valorizirati postojeće normativne sustave kojima se uređuje sudska kontrola nad upravom;
 • preispitati način primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj sudske kontrole uprave u Hrvatskoj i zemljama europskog pravnog kruga
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pravne stečevine Europske unije;
 • razviti sposobnost učenja.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa polaznicima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita.

Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!