NAKON OBRANE DIPLOMSKOG RADA:
Integrirani pravni studij
Postupak i način predaje konačne verzije završnog rada

U skladu s člankom 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN94/2013) studenti su dužni svoj završni rad na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju predati u odgovarajućem broju otisnutih primjeraka i u elektronskom obliku u pdf formatu.

U skladu s navedenim odredbama, student Pravnog studija dostavlja određeni broj otisnutih primjeraka rada prije obrane na katedru predmeta iz kojeg brani diplomski rad.

Nakon obrane diplomskog rada studenti su dužni, u svrhu evidencije završetka studija i postupka pohranjivanja podataka o diplomskim i završnim radovima, u referadu pravnog studija dostaviti:

  1. Indeks,
  2. Obrazac prijave diplomskog rada, popunjen od strane mentora i povjerenstva za obranu. Na obrascu u dijelu "Prijava rada" student svojim potpisom daje suglasnost za objavljivanje podataka o završnom/diplomskom radu,
  3. Jedan primjerak diplomskog rada u otisnutom i uvezanom obliku, te pored toga i primjerak rada na tvrdom mediju (CD ili DVD), obvezno u PDF formatu.

Student u referadu studija uz uvezani rad u tiskanom obliku dostavlja sljedeće podatke na tvrdom mediju (CD ili DVD mediju):

  1. Cjelokupni završni/diplomski rad u pdf formatu,
  2. Cjelokupni završni/diplomski rad u word formatu (.doc ili .docx), 
  3. Posebni word dokument sa sljedećim podacima o radu:
  • Sažetak rada – citirani dio sažetka iz završnog/diplomskog rada (do 20 rečenica najviše), 
  • Ključne riječi – obvezno navesti ključne riječi za koje se smatra da kao pojmovi opisuju temeljni sadržaj rada (od 6 do 8 ključnih riječi).

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u skladu sa zakonskim odredbama dužan pohranjivati podatke o diplomskim i završnim radovima u digitalnom obliku. Pravni fakultet za pohranjivanje navedenih podataka koristi digitalni akademski arhiv i repozitorij "Dabar" koji je važna komponenta nacionalne e-infrastrukture u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama iz akademske i istraživačke zajednice i u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Kroz sustav "Dabar" ustanove na svojoj internetskoj domeni dobivaju instalirano i održavano repozitorijsko rješenje za dugoročnu pohranu i diseminaciju digitalnih sadržaja.