21. 2. 2018. u 14:56

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta http://www.pravo.hr/studenti...

 

 

Za upis seminara studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara. Studenti koji ne posjeduju AAI ili su isti izgubili dužni su zatražiti nove aktivacijske podatke u referadi, soba 51/II, od 10 do 12sati uz predočenje uplatnice na iznos troškova 20,00 kn uplaćene na broj žiro-računa Fakulteta. Bez AAI identiteta odabir seminara odnosno vježbi nije moguć.

 

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija obavljaju odabir seminara od 20. do zaključno 25. veljače 2018. god.

 

Studenti koji ne izvrše odabir seminara u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare prema slobodnim mjestima.

Seminari ljetnog semestra se dodjeljuju u skladu s rang listom uspješnosti (odredbe Pravilnika o studiju čl. 10., st.3).

Studenti ponovno upisani u prvu godinu studija u 2017/18. akad. god. a koji u 2016/17. akad. god. nisu ispunili obveze iz seminara rasporedit će se na iste seminare koji su im bili dodijeljeni u 2016/17. akad. god.

Obavijesti o rasporedu na određeni seminar odnosno vježbe studenti će primiti na e-mail adresu AAI korisničkog računa ili raspored mogu pogledati u aplikaciji za odabir na Internet stranici od 26. veljače 2018. god. Rasporedi studenata na pojedine seminare odnosno vježbe i početak predavanja objaviti će se i na Internet stranicama katedri.

Studenti prve godine studija su dužni od 12. do 28. veljače  2018. god. pristupiti popunjavanju osobnih podataka na studomatu u prozoru Podaci o studentu - Osobni podaci. Studenti koji ne popune osobne podatke neće moći koristiti studomat.

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana