Studentski zbor

Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Pravnog fakulteta te predstavlja studente Pravnog fakulteta u sustavu visokog obrazovanja.

Djelovanje Studentskog zbora temelji se na načelu jednakosti svih studenata te isključuje svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u Studentskom zboru, tijelima Studentskog zbora, tijelima Pravnog fakulteta i tijelima Sveučilišta u Zagrebu, zaštiti koju studenti uživaju pred studentskim pravobraniteljem te u odnosu na pravo na sudjelovanje u izborima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom, općim aktima Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta te Studentskog zbora.

Članstvo u Studentskom zboru kao i sudjelovanje u radu tijela je dobrovoljno. Studentski zbor sudjeluje u pravnom prometu kao zasebna organizacijska u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom: Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studentski zbor čine svi studentski predstavnici izabrani na izborima za Studentski zbor. Ima 25 članova: 17 članova s Pravnog studija, 3 sa Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, 3 sa Studijskog centra socijalnog rada i 2 s Poslijediplomskog studija.

 

Temeljne zadaće Studentskog zbora su:

 1. bira i razrješuje predsjednika Studentskog zbora i njegova zamjenika te imenuje studentskog pravobranitelja;
 2. utvrđuje prijedlog Statuta Studentskog zbora;
 3. donosi poslovnik o radu Studentskog zbora;
 4. imenuje predstavnike studenata u Fakultetsko vijeće i druga tijela Pravnog fakulteta;
 5. donosi opće akte;
 6. donosi plan i program rada studentskog zbora;
 7. imenuje radna tijela Studentskog zbora;
 8. prihvaća izvješća o radu tijela Studentskog zbora;
 9. brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 10. imenuje predstavnika Pravnog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 11. predlaže nadležnim tijelima Pravnog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 12. obavlja druge poslove od interesa za studente Pravnog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Pravnog fakulteta.