A/ Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Mihajlo Dika,prof.dr.sc. Alan Uzelac
Nastavnik: prof.dr.sc. Jasnica Garašić, izv.prof.dr.sc. Aleksandra Maganić, doc.dr.sc. Slađana Aras Kramar, doc.dr.sc. Marko Bratković

B/ Broj sati: 15 (6 ECTS bodova)

C/ Sadržaj predmeta:

- jurisdikcijska pitanja (pravo na sudsku zaštitu u građanskim stvarima; sadržaji pravne zaštite koja se pruža u građanskim stvarima); - pravna priroda pozicije stranaka u parničnom postupku (slobodan pristup sudovima; pravo na negativnu procesnu odluku, pravo na suđenje, pravo na povoljnu meritornu odluku); - procesna legitimacija i pravni interes; - načelo saslušanja stranaka (pravično suđenje); - teorijske osnove utvrđivanja činjeničnoga stanja u parničnom postupku; - sudske odluke i njihovi učinci, pravomoćnost; - problem prejudcijaliteta, - pravni lijekovi (žalba i revizija).

D/ Suradnici u nastavi:

E/ Literatura:

1. S. Triva – M. Dika, Građansko parnično procesno pravo, 2005. (izabrana poglavlja)
2. M. Dika, Pravo na tužbu, 1984. (izabrana poglavlja);
3. M. Dika, O biti i granicama pravomoćnosti, I., 1990. (izabrana poglavlja);
4. S. Triva, Esej o otvorenom pravosuđenju (u Triva-Belajec-Dika, Novo parnično procesno pravo, 1977.;
5. A. Uzelac, Istina u sudskom postupku, 1997;
6. A. Uzelac, Teret dokazivanja, 2003.

F/ Način provjere znanja: usmeni ispit.