Obvezno pravo

A/ Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Marko Baretić

B/ Broj sati: 25 (8 ECTS bodova)

C/ Sadržaj predmeta:

I. Opći dio.
1. Pojam, karakteristike, načela, izvori i sustav obveznog prava.
2. Pojam i vrste obveze.
3. Ugovorne obveze.
4. Instituti pojačanja obveznopravnog odnosa.
5. Promjene u obveznopravnom odnosu.
6. Djelovanje ugovora.
7. Prestanak obveznopravnog odnosa.

II. Izvanugovorni odnosi.
1. Odgovornost za štetu.
2. Stjecanje bez osnove.
3. Poslovodstvo bez naloga
4. Javno obećanje nagrade.

III. Ugovorni odnosi.
1. Ugovori o prijenosu stvari i prava
2. Ugovori o korištenju i uporabi stvari.
3. Ugovori o uslugama.
4. Ortakluk.

D/ Suradnici u nastavi: prof. dr. sc. Petar Klarić,  izv. prof. dr.  sc. Saša Nikšić

E/ Literatura:

Obvezna:
- Klarić, P., Vedriš, M.: Građansko pravo, Zagreb, 2014.
- Klarić, P.: Zakon o obveznim odnosima, Zagreb, 2005.
- Gorenc, V.: Komentar ZOO, Zagreb, 1998.
- Momčinović, H.: Ugovori obveznog prava, Zagreb, 1987.
- Klarić, P.: Odštetno pravo, Zagreb, 2003.
- Gavella-Alinčić-Klarić-Sajko-Tumbri-Stipković-Josipović-Gliha: Hrvatsko građansko pravo i kontinentalnoeuropski pravni krug, Zagreb, 1994.

Dodatna:
- Cigoj, S.: Teorija obligacij - Splošni del obligacijskega prava, Ljubljana, 1981.
- Cigoj, S.: Komentar Obligacijskih razmjerij, Veliki komentar ZOO, Ljubljana, 1984.
- Vizner, B., Bukljaš, I.: Komentar ZOO, Zagreb-Rijeka, 1987.
- Grbin, I., Crnić, I., Kaladić, I., Momčinović, H., Klarić, P., Ćurković, M., Jakovina, D.: Odgovornost za štetu, Inžinjerski biro, 2004.
- Zimmermann, R.: The Law of Obligations, Claredon Press, Oxford, 1996.
- Deakin, S., Johnston, A., Markesinis, B.: Markesinis and Deakin's Tort Law, fifth edition, Claredon Press, Oxford, 2003.
- Chitty on Contracts, General Principles, Sweet&Maxwell, 1994.
- Chitty on Contracts, Specific Contracts, Sweet&Maxwell, 1994.
- Erman: BGB Kommentar, Band I i II, Aschendorff Rechtsverlag, Verlag Dr.OttoSchmidt, 2004.
- Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, Verlag C. H. Beck, 2004.
- Schwenzer, I., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Stämpfli Verlag, 2003.

F/ Način provjere znanja: usmeni ispit