Obiteljsko sudsko procesno pravo

A/ Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Nastavnik: prof. dr. sc. Alan Uzelac

B/ Broj sati: 15 (6 ECTS bodova)

C/ Sadržaj predmeta:
- pojam i struktura obiteljskog sudskog procesnog prava; - načela obiteljskog sudskog procesnog prava; - subjekti obiteljskih sudskih postupaka; - posebna obilježja obiteljskog parničnog procesnog prava; - posebna obilježja obiteljskog izvanparničnog procesnog prava; - posebna obilježja obiteljskog ovršnog procesnog prava

D/ Suradnik u nastavi: dr. sc. Jasna Garašić

E/ Literatura (svibanj 2010)


 

 
A. Obvezatna literature
 
S. Triva – M. Dika, Građansko parnično procesno pravo, 2005., glava dvadeset treća: Posebni postupci u obiteljskim sporovima;
M. Dika, Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima, u Alinčić i dr. Obiteljski zakon, novine, dvojbe, perspektive, 2003.
M. Dika, Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima, u Alinčić i dr. Obiteljski zakon, novine, dvojbe, perspektive, 2003.
Uzelac, Alan; Rešetar, Branka, Procesni položaj djeteta i zastupanje djeteta u sudskom postupku, u: Branka Rešetar (ur.), Dijete i pravo, Osijek: Pravni fakultet, 2009, str. 163-198;
 
 
B. Dopunska literatura
 
 
Aras, Slađana, Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim postupcima, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 59 (2009), 2-3, str. 473-527;
Aras, Slađana, Dispozitivne presude u sporovima o uzdržavanju djece, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 30 (2009), 2, str. 886-919;
Aras, Slađana, Donošenje kontumacijskih presuda u sporovima o uzdržavanju djece, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 60 (2010), 1, str. 255-314;
Aras, Slađana, Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima, u: Branka Rešetar (ur.), Dijete i pravo, Osijek: Pravni fakultet, 2009, str. 199-220;
Aras, Slađana, Postupovna sposobnost djece u obiteljskim statusnim izvanparničnim stvarima, Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta, Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 193-217;
Čizmić, Jozo, Postupak u parnicama iz obiteljskih odnosa u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 56, br. 2-3, str. 735-771
Čulo, Anica, Zaštita i ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u hrvatskom obiteljskom pravu, Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta, Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 157-173;
Hrabar, Dubravka, Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava – nov prilog promicanju dječjih prava,Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 46, 1996.
Hrabar, Dubravka, Zastupanje djece i postupovna prava djeteta pred sudskim i upravnim tijelima u obiteljskim stvarima, Hrvatska pravna revija, II, 2002, 10, str. 46-53.
Korać, Aleksandra, Obiteljsko posredovanje - prilog alternativnom rješavanju obiteljskih sporova, Hrvatska pravna revija, 5/2005.
 Majstorović Irena, Posredovanje prije razvoda braka: hrvatsko pravo i europska rješenja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 57, br. 2, str. 405-457.
Majstorović, Irena, Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava, Zagreb (Pravni fakultet), 2009.
Mitrović, Maja, Mandatory Mediation in Divorce Disputes: An Obsolete Legal Practice. Critical Overview of the Croatian Divorce System, u: Alan Uzelac, C.H. van Rhee (ur.), Access to Justice and the Judiciary. Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication, Interesentia Antwerp – Oxford – Portland, 2009, str. 173-185;
Rešetar, Branka, Neka pitanja određivanja uzdržavanja za djecu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2004, broj 54, str. 939 – 969
Rešetar, Branka, Pravo djeteta na susrete i druženja prema Konvenciji o pravima djeteta, Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta, Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 19-27;
Rešetar, Branka, Pravna zaštita prava na susrete i druženje u obiteljskom pravu (diss.), Zagreb (Pravni fakultet), 2009.
Sikirić, Hrvoje, Uredba (EZ) br. 2201/2003 i hrvatsko međunarodno procesno pravo, Zbornik Evropski sodni prostor, Pravna fakulteta Univerze v Maribor, Maribor, 2005.
Sikirić, Hrvoje, Uredba vijeća (EZ) br. 1347/2000 od 29. svibnja 2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti za zajedničku djecu bračnih drugova, Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2004
Uzelac, Alan, Efikasnost pravosuđa u europskom kontekstu: usporedba funkcioniranja europskih pravosudnih sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 55:3-4/2005, str. 1101-1136
Uzelac, Alan, Hrvatsko procesno pravo i jamstvo "pravičnog postupka" iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, v. 19, Supplement, 1998.
Uzelac, Alan, Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: Nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 60 (2010), 1, str. 101-148.

 

 


F/ Način provjere znanja: usmeni ispit