U prvom, drugom i trećem semestru Studija polaznici upisuju po četiri obvezna predmeta, koji su jednosemestralni.
Kolegiji se izvode u rasponu od 12 do 25 sati, ovisno o opsegu materije, i u sustavu ECTS bodova različito su vrednovani. Studenti su u obvezi izraditi seminarski rad iz jednog kolegija koji se izvodi u odnosnom semestru, a prema vlastitom izboru (koji se vrednuje kad je pozitivno ocijenjen s 6 bodova).
Ukupno se stječe 30 bodova kroz jedan semestar.

Obvezni predmeti su:

I. semestar
1. Teorijske osnove građanskog prava (5 ECTS bodova)
2. Pandektno pravo (6 ECTS bodova)
3. Stvarno pravo (8 ECTS bodova)
4. Nasljedno pravo (6 ECTS bodova)
5. Izborni sadržaji (seminarski rad) (5 ECTS)

II. semestar
6. Obvezno pravo (8 ECTS bodova)
7. Obiteljsko pravo (6 ECTS bodova)
8. Parnično procesno pravo (6 ECTS bodova)
9. Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva (6 ECTS bodova)
10. Izborni sadržaji (seminarski rad) (5 ECTS)

III. semestar
11. Pravo osiguranja (6 ECTS bodova)
12. Izvanparnično i ovršno procesno pravo (6 ECTS bodova)
13. Obiteljsko sudsko procesno pravo (6 ECTS bodova)
14. Europsko privatno pravo (6 ECTS bodova)
15. Izborni sadržaji (seminarski rad) (6 ECTS)

IV. semestar
Studenti upisuju četvrti semestar u kojem polažu zaostale ispite, odabiru temu završnog rada i pišu završni rad (30 ECTS).

Struktura Studija, ritam studiranja i obveze polaznika su sljedeće:

Svi ispiti se polažu kao usmeni, a uredno pohađanje nastave se ovjerava u indeksu.
Izrada seminarskog rada, odnosno njegova pozitivna ocjena uvjet je za polaganje ispita iz tog predmeta.
Uvjet za upis studenata u viši semestar Studija jest da su prethodni semestri upisani, odslušani i testirani.
Studentu koji prekine Studij može se na njegov pisani obrazloženi zahtjev, odobriti nastavak Studija ako je do prekida došlo iz opravdanih razloga. U tom slučaju, voditelj specijalističkog studija odobrava nastavak Studija u smislu upisa predmeta (tj. semestra) koje polaznik nije odslušao. Nastavu polaznik sluša, te ispite polaže prema programu koji je na snazi u vrijeme održavanja nastave koju je nastavio slušati.
Studentu koji je apsolvirao Studij, ali ga nije završio izradom i obranom završnog rada, na njegov se zahtjev izdaje potvrdnica o apsolviranju studijskog programa. U potvrdnicu se unose podatci o odslušanim i položenim ispitima i ocijenjenim seminarskim radovima.
Nakon svih položenih ispita, polaznik može podnijeti zahtjev za odobrenje teme završnog rada. Pisani zahtjev sadrži naziv teme, njezin sadržaj i kratko obrazloženje. Uz odobrenje teme studentu se određuje i mentor. Pozitivno ocijenjeni završni rad student je dužan obraniti pred povjerenstvom sastavljenim od nastavnika na Studiju. Studij završava obranom pozitivno ocijenjenog završnog rada.
Najdulje trajanje Studija je najviše četiri godine, računajući od početka nastave u prvom semestru Studija koji je student upisao. Studij se može produžiti, ako za to postoje opravdani razlozi, a na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva studenta.