Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
11. 9. 2017. u 10:43

 

 

 

 OBAVIJEST O UPISU U ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017/18.  ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA  I. ,II., III., i IV. godine i   apsolvente

 

1.REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI OBAVEZNI SU IZVRŠITI UPIS PUTEM STUDOMATA     

 zaključno sa 30. rujna  2017.god. do 23:00 sata 

u   zimski semestar,  a  u veljači  2017 g. upisivati će se  ljetni semestar .  Student treba  pristupiti upisu preko studomata  tek kada ima evidentirane sve  ocjene položenih ispita u  indeksu  i studomatu. Za ažuriranje podataka studenti se trebaju javiti u kartoteku, Nazorova 51, soba 5.b.

Upute za upis preko studomata nalaze se na web stranici Pravnog fakulteta te internetskoj stranici  www.isvu.hr/studomat. Vrijeme upisa na studomatu u gore navedenim danima upisa   je od 07:00 do 23:00 sata.

Upis preko studomata ne obavljaju :

-studenti koji podnose molbe za prijelaz iz jednog statusa u drugi ( sa izvanrednog na redoviti studij  ili prijelaz sa  redovitog na izvanredni studij )  obavljat će upis  po rješenju molbe

-studenti koji podnose molbu za mirovanje studentskih obveza ( obavljat će upis po rješenju molbe)

-studenti koji su imali prekid u studiju i prelaze na Bolonjski program

-apsolventi   -  koji  zbog duljine studiranja  prelaze u drugi status (npr. sa redovitog na osobne potrebe ili na izvanredni studij )           

 Studenti koji  ne obavljaju upis  preko studomata moraju se javiti u studentsku  referadi  u  vrijeme upisa najkasnije do  25.09. 2017. g. .

Studenti koji su upisali prvi puta prvu godinu  studija ak.god.2017/18. u mjesecu srpnju 2017. g.(brucoši) ne upisuju se preko studomata jer su već upisani u 2017/18. godinu u zimski i ljetni semestar i  izabrali  su seminare.

 

Molimo da  u nastavku ove obavijesti pogledate i  pravila upisa u zimski semestar posebno naznačena za redovite odnosno izvanredne studente.

Važno:  Pravila studiranja ( potrebni bodovi za upis više godine )   i pravila financiranja od strane Ministrstva ne smiju se miješati.

                                                                               

2.Po obavljenom upisu na studomatu koji mora biti obavljen za redovite i izvanredne studente  zaključno sa  30.09.2017 do 23:00 sata student mora  doći u studentsku referadu sa indeksom i uplatnicom za upisninu i školarinu , i  to redoviti studenti   do  02.listopada 2017.,  a   izvanredni studenti   od 03.listopada do 13. listopada 2017.

 

                                                PARTICIPACIJA TROŠKOVA STUDIJA

REDOVITI STUDENTI

Prilikom upisa  u ak. god.2017/18. primjenjuju se Odluke i pravila o subvenciji participacije za redovite studente ( vidi www.pravo.unizg.hr)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

 1. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

 2. Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

 3. Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek ocjena iz ispita koje je student položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 po bodu (težinski prosjek).

 4. Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje višu godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

  Participaciju troškova studija plaćaju (uvećano za upisninu):

 1. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu  koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini  (prema  zatečenom stanju na dan 30.09.2016) za sve upisane a nepoložene  predmete zimskog i ljetnog semestra iz 2016/17.)

 2. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

  Iznos participacije redoviti  student može pogledati i  na studomatu.   Iznimno  studenti koji nisu prošle akad. godine  izvršili neki seminar ili položili izborni predmet iz zimskog semestra  a predmet im je  na studomatu stavljen  da ga nisu dužni polagati ( a sve kako bi ove godine mogli upisati i ponovo  birati)  participacija će im biti uvećana za iznos bodova seminar ili izbornog predmeta  koji je  studentu stavljen da ga nije dužan polagati.

   Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

 Iznimno  redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200,00 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi do 15.prosinca 2017.Potvrdu o uplati drugog obroka participacije potrebno je dostaviti u studentsku referadu.

Participacija se plaća na  IBAN  fakulteta pozivom na  broj prema  uputama na kraju   ove obavijesti o upisu .

SVI REDOVITI STUDENTI  PLAĆAJU UPISNINU U IZNOSU OD 300,00 KUNA na  IBAN fakulteta sa pozivom na broj prema uputama na kraju ove obavijesti.

 

IZVANREDNI STUDENTI

Izvanredni studenti plaćaju  školarinu prema  broju  upisanih predmetima koje će upisati  iz zimskog semestra ( bez obzira da li je  predmet  prvi puta  upisan  ili ga student ponovo upisuju)    te njima pripadajućim ECTS  bodovima . Prema Odluci o naknadama za usluge u akad. god. 2017/18. od 28. 06.2017, naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente iznosi 100, 00 kuna po upisanom ECTS bodu  za upisane predmete te se tom zbroju  dodaje  300,00 kuna za  upisninu. Izvanredni studenti u veljači  će upisivati  ljetni semestar te će plaćati za upisane predmete ljetnog semestra. 

Participacija se plaća na  IBAN  fakulteta pozivom na  broj prema  uputama na kraju   ove obavijesti o upisu .

Redoviti i izvanredni  studenti  koji su ranijih godina upisali i uplatili mentorski (završni rad) nisu dužni   ponovno  uplatiti ,odnosno  uplaćuju  samo jednom i to prilikom prvog upisa završnog rada.

Redoviti student  moraju dostaviti indeks i uplatnicu  u referadu  do 02.listopada 2017.  Izvanredni studenti  moraju dostaviti indeks i uplatnicu u referadu od 03.listopada do 13. listopada 2017 .

Indeksi predani za upis iza 2.10. 2017. za redovite studente i 13.10.2017. za izvanredne studente   smatrat će se da student nije izvršio upis u redovitom roku  te će morati   platiti naknada za  zakašnjeli upis. (Vidi odluku Vijeća Pravnog fakulteta o  naknadama za usluge u akad. god. 2017/18.)

Dolaskom i predajom indeksa  i  uplatnice,  studentska referada potvrđuje  tj. testira prethodnu godinu studija te obavlja upis u novu 2017/18. godinu koju je student obavio preko studomata.

Za testiranje prethodne godine za redovite i izvanredne studente  potrebno je :

a) imati potpise iz svih predmeta, vježbi, seminara i terenske prakse  koje je student  prvi puta upisao u akad.god.2016/17. Student bez potpisa iz predmeta ,seminara ili terenske prakse   dužan je podnijeti molbu za testiranje godine  prije upisa. Molba se  predaje  u  referadi uz predočenje  uplate na iznos  od 150,00 kn na IBAN  fakulteta. (Vidi Odluku o naknadama za usluge  na fakultetu za 2017/18). sa pozivom na broj prema uputama na kraju ove obavijesti.

b) Žig o vraćenim knjigama u našu biblioteku

c) odredbama Pravilnika o  studiju,čl.9.stav.2.i st. 3. student je za testiranje semestra dužan u studijskoj godini imati barem jedan pozitivno ocijenjen seminarski rad koji je uvjet za pozitivnu ocjenu iz upisanog seminara.

Redoviti  studenti koji su 2016/17  prvi puta upisali I. godinu  i žig o izvršenom sistematskom pregledu.

Nakon testiranja prethodne godine   u  indeks se  stavlja naljepnica s  upisanim predmetima, a to znači da studenti  ne moraju upisivati predmete u indeks.

Nakon toga studentska referada  će provjeriti predmete i godinu koju je student upisao te  školarinu koju je bio dužan uplatiti. Sve nepravilnosti provedene pri upisu preko studomata biti će izbrisane .

Indeks ostaje u referadi nekoliko dana i podiže se  na fakulteta, Nazorova 51, prema obavijesti  u referadi nakon  izvršenog upisa.

 Predajom indeksa i  uplatnice u studentsku referadu  upis je izvršen i valjan. Ako student ne preda gore navedeno smatrat će se da student nije upisan u redovitom  upisnom roku.  

3.NAKON PROVEDENOG UPISA  A TOČNI TERMINI BIT ĆE NAVEDENI NA WEB STRANICI I OGLASNIM PLOČAMA , OBAVLJAT ĆE SE ODABIR SEMINARA TE IZBORNIH PREDMETA NA TEMELJU USPJEHA U STUDIJU. ODABIR ĆE BITI  PREKO POSEBNOG PROGRAMA NA WEB STRANICI FAKULTETA UZ KORIŠTENJE AA IDENTITETA Molimo studente da provjere da li imaju AA identitet. Početkom nastave za  odabrane seminare i izborne predmete  u indeks će se stavljati štambilji  ili u referadi ili na satu seminara. Obavijest  će biti stavljena na oglasne ploče .

Molbe za naknadni upis u zimski semestar  akad. god. 2017/18. odobravati će se do 20.listopada 2017. god. u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga.

Eventualne promjene oko postupka i rokova  upisa bit će objavljivane na web stranici i oglasnim pločama fakulteta, te su studenti  tijekom upisnog roka dužni pratiti  web stranicu fakulteta.

.

 

Prilikom uplata  svih  troškova   na  preddiplomskom  studiju  soc. rada  studenti popunjavaju  slijedeće podatke:

   IBAN Fakulteta ; HR9823600001101264729

   Model :HR  00

Poziv  na broj   : 1014 –  JMBAG  (JMBAG je broj vaše Iksice    koja se   sastoji od 10 znamenki )

 

Karmela Pižeta
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana