Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
11. 9. 2017. u 10:37
Uređeno: 25. 9. 2017. u 13:54

PRAVILA  UPISA  U ZIMSKI   SEMESTAR  2017/18. ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA 

 

Prije upisa u  zimski semestar student mora imati evidentirane  ocjene položenih ispita na studomatu  (ne samo u indeksu). Ažuriranje  podataka  te  ispravke  i nedostatke  u podacima možete  izvršiti u kartoteci, Nazorova  51.soba 5b.

Student mora imati u indeksu potpise nastavnika iz predmeta koje je prvi puta upisao  akad.god.2016/17. i  odslušao u protivnom mora  kod predaje indeksa podnijeti molbu za testiranje godine bez potpisa uz predočenje  uplatnice na iznos od 150,00 kuna a prema Odluci o naknadama za usluge na Pravnom fakultetu u akad. godini 2017/18.  (Odluka Vijeća Pravnog fakulteta od 28.06.2017.)

Na studomatu student prvo upisuje ne položene predmete iz zimskog  semestra  prethodne godine pa onda  predmete zimskog semestra  više godine .

Prema  programu  preddiplomskog studija svaki semestar ima opterećenje  od  30 ECTS  bodova .

 UPIS VIŠE GODINE STUDIJA

Student koji upisuje višu godinu studija upisuje 30 ECTS bodova  semestra sa više godine tj mora upisati sve predmete zimskog semestra  godine koju upisuje  te bodove  predmeta  zimskog semestra kojeg prenosi , što za drugu godinu iznosi maksimalno 37 bodova a što uključuje maksimalni broj prenesenih bodova iz I. godine, a ostale godine 40 bodova.(npr.ako student upisuje treću godinu i prenosi Metodologiju ..10 ECTS i  predmeti petog semestra 30 ECTS)

PONAVLJANJE GODINE

Student koji ponavlja godinu  upisuje predmete i pripadajuće ECTS bodove  predmeta koje nije položio iz zimskog semestra niže godine te predmete i ECTS bodove predmeta zimskog semestra  više godine  i to:

b)Redoviti student koji ponavlja godinu mora upisati minimalno 25, a maksimalno 30 ECTS bodova u semestru. Izvanredni student koji ponavlja godinu mora upisati minimalno 18 a maksimalno 30 ECTS bodova po semestru.

 Prilikom upisa ponavljanja godine studomat dozvoljava upis i više od 30 ECTS bodova po semestru pa molimo studente da ne upisuju više  od 30 ECTS bodova u protivnom  će  referada  bez posebne obavijesti studentu  poništiti više upisanih bodova od 30.

Student koji ima ne položen predmet sa I. godine studija ne može upisati niti jedan predmet iz III. godine studija a student koji ima ne položen predmet iz II. godine ne može upisati niti jedan predmet iz IV. godine.

Student koji ponovo upisuje neki predmet dužan je nakon upisa  provjeriti kod predmetnog nastavnika o svojim obavezama što se tiču ponovnog slušanja predavanja i skupljanja potpisa.

UVJETI ZA  UPIS VIŠE GODINE STUDIJA ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE

II. NASTAVNA GODINA -   53 STEČENA  ECTS  BODA SA  PREDMETA PRVE GODINE STUDIJA

III. NASTAVNA  GODINA – 110 STEČENIH ECTS BODOVA ( 6O IZ  PREDMETA PRVE I 50 IZ PREDMETA DRUGE  GODINE)

IV. NASTAVNA GODINA – 170 STEČENIH BODOVA (60 IZ  PREDMETA PRVE,60 IZ PREDMETA  DRUGE I 50 IZ PREDMETA  TREĆE GODINE)

Važno:  Pravila studiranja ( potrebni bodovi za upis više godine )   i pravila financiranja od strane Ministrstva ne smiju se miješati.

 

S E M I N A R I

Kod upisa prvi puta  u višu godinu studija student mora upisati po jedan seminar u svakom semestru. Seminar iz određenog predmeta student može upisati ako je taj predmet ranije  odslušao ili  će ga  upisati ove akademske  godine.

Na studomatu će  student izvršiti  predbilježbu seminara  odabirom  prema dolje navedenim nazivima a  konkretan odabir bit će preko posebnog programa  uz korištenje AA  IDENTITETA  (vidi obavijest uz upis). Na studomatu je oznaka za seminar:

I. godina – „SEMINAR I SOCIJALNI STUDIJ- X“

II. godina –„ SEMINAR III  SOCIJALNI STUDIJ -X“

III  GODINA- „SEMINAR V  SOCIJALNI STUDIJ-X“

IV. GODINA – „SEMINAR VII  SOCIJALNI STUDIJ-X“

Studenti koji ponavljaju godinu ne moraju  upisati seminar ako ne žele .Obavezu upisa seminara imaju studenti koji prvi puta upisuju višu godinu studija.

Važna obavijest  samo  za studente koji ponovo upisuju  I . prvu godinu studija  i nisu odradili seminar sa I. godine. :

 Odabir seminara   obavljat  će  se putem molbe  a ne korisštenjem AA identiteta .Molba se  predaje  u studentsku referadu najkasnije do 29.09.2017. Molbe  će  rješavati Predstojnik Studijskog centra.

 I Z B O R N I  P R E D M E T I

 

IV godina studija – studenti  koji prvi puta upisuju IV. god. moraju izabrati jedan izborni predmet u VII semestru, a oznaka na studomatu je „Izborni predmet VII-socijalni studij- X“ i to je predbilježba da student kasnije može izabrati konkretan predmet preko programa .

 TERENSKA PRAKSA

III. GODINA

 U V semestru obavezna je Terenska praksa iz Osnova savjetovanja za studente koji se upisuju prvi puta  u 3. godinu .Student koji nema upisan ili odslušan  predmet Osnove savjetovanja ne može  upisati Terensku praksu.

IV. GODINA

U  VII semestru studenti mogu birati  između Terenske prakse iz Socijalnog rada i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja te Terenske prakse iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice. Studenti koji prvi puta upisuju IV. god. obavezni su upisati jednu od navedenih Terenskih praksa.

Uvjet upisa Terenske prakse je upisan predmet iz kojeg se želi  obavljati praksa.

Broj mjesta  po pojedinoj Terenskoj praksi  ograničen  je na 60  studenata po  predmetu. Studentska referada u dogovoru sa predmetnim nastavnicima zadržava pravo promjene Terenske  prakse  kako bi se ujednačio broj studenata po pojedinoj praksi.

Ukoliko imate problema sa upisom javite se  u studentsku referadu. Sve nepravilnosti koje studenti upišu preko studomata  bit će izbrisane.

        

 

 

 

Karmela Pižeta
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana