Studijski centar socijalnog rada
Magistarski radovi

ALFIREV, Marija: Samozastupanje i socijalna kompetencija

A-7649

 

ARBUNIĆ, Antun: Slobodno vrijeme mladih i prevencija poremećaja u ponašanju       

A-6719

 

BAKULA Anđelić, Marinka: Percepcija kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom
A- 8725

 

BERC, Gordana: Usporedba kulture provođenja slobodnog vremena roditelja i njihove djece

A-7631

 

BERNAT, Alma: Razvoj novog modela rada CZSS na području grada Zagreba

A- 8729

 

BEZENŠEK Lalić, Olga: Reakcije socijalnih radnica na nasilje u obitelji

A-7730

 

BLAŽEKA, Slavica: Psiho-socijalni potencijali maturanata (iz ratom različito zahvaćenih krajeva Republike Hrvatske ) za 

uspješno suočavanje sa životnim izazovima 

A-7297

 

BRUSIĆ, Roberta: Obitelj i prevencija poremećaja u ponašanju djece i   mladeži                                

A-6718

                                                                                                  

ČIČEK (sada Urbanc ), Kristina: Samopoštovanje adolescenata urelaciji s obiteljskim odnosima i roditeljskim stavovima  

A-6622

 

ČORLUKIĆ, Mirko: Samopoimanje adolescenata s motoričkim poremećajima

A-7732

 

DAJČIĆ, Vlatka: Provedba programa poticanja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba u nekim poduzećima u Zagrebu

 A-7922

 

DELALE, Eva Anđela: Povezanost percepcije roditeljskog stila odgoja, nekih karakteristika adolescenata i njihove emocionalne inteligencije        

 A-7253

 

DRUŽIĆ Ljubotina, Olja: Socijalna nepravda, struktura vrijednosti i  faktori uspjeha u životu mladih

A-7569

 

ERGOVIĆ, Jela: Poštivanje prava, kvaliteta i zadovoljstvo životom osobe s invaliditetom

A-7728

 

FRTALIĆ, Kristina: Obilježja udomiteljstva za starije i nemoćne osobe na području Koprivničko-križevačke županije

A-8549

 

GROZDANIĆ, Sadika: Kvaliteta odnosa među članovima jednoroditeljskih obitelji

 A-7921

 

HALMI, Aleksandar: Socio-ekonomske prilike porodica učenika OŠ Maršal Tito i njihov utjecaj na školski uspjeh

A-5872

 

HAŠPL Jurišić, Helena: Aktivno starenje umirovljenika

A-7759

 

JAMAN, Anita: Nasilje među djecom u ustanovama socijalne skrbi 

 A-7929

 

JELAČA, Nataša: How can youth policy promoted by the Council of Europe contribute to the recent development of policy in the Republic of Croatia?  

A-7071

 

JELEČ, Diana: Sindrom sagorijevanja na poslu socijalnih radnika u zdravstvu

A-7728

 

KANCIJAN, Silvija: Stavovi prema osobama s invaliditetom

A- 8753

 

KARAS-Bosiljevac, Manuela: Stavovi prema razvodu braka i samohranom roditeljstvu

A-8565

 

KATALINIĆ, Zvonko: Koncept odgojno-obrazovne integracije djece s mentalnom retardacijom

A-7924

 

KLARIĆ, Mirko: Upravno-politički aspekti sustava zdravstvene zaštite

A-7925

 

KLARIĆ, Stjepan: Povezanost načina provođenja slobodnog vremena ipsihosocijalnog funkcioniranja korisnika odgojnog doma Ivanec

A-7971

 

KOS, Vanda: Evaluacija uspješnosti programa za „Damire i Nemire“ na populaciji djece i mladih s lakom mentalnom retardacijom

A-7653

 

KOVAČIĆ,  Sandra: Otvorenost žena žrtava nasilja u davanju iskaza policiji

A-8526

 

KOVAČIĆ, Zvonko: Mogućnost unapređenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora

A-8028

 

KREGAR, Klaudija: Socijalna podrška djeci u udomiteljskim obiteljima i domovima obiteljskog tipa

A-7602

A-7639

 

KRUŠELJ-Gača, Nataša: Percipirana kvaliteta života kod institucionaliziranih osoba s dijagnozom duševne bolesti

A-7984

 

LEPAN, Željka: Rekreativne tjelesne aktivnosti i kvaliteta života starijih osoba

A-8270

 

LOVREKOVIĆ (Viduka) Marija: Kvaliteta života starijih osoba smještenih u domove umirovljenika u Zagrebu

A-7995

,

MAJDAK, Marijana: Utjecaj promjene mjesta prebivališta na daljnje delinkventne aktivnosti maloljetnika

A-7511

 

MILOŠ, Tatjana: Psihosocijalni aspekti života i strategije nošenja sa siromaštvom korisnika socijalne pomoći

A- 8764

 

MOŠTAK-Skupnjak, Vesna: Potrebe i interesi socijalnih radnika u socijalnoj skrbi za programima prevencije profesionalnog stresa

A-8659

 

MUJKANOVIĆ, Đenka: Značenje socijalne podrške za depresiju djece  smještene u dječjim domovima

A-7488

 

ORŠULIĆ, Violeta: Obitelji djece s teškoćama u razvoju kroz percepciju roditelja

A- 8732 

 

PANIĆ, Gordana: Profesionalni stres u policiji, profesionalnom vatrogastvu i socijalnom radu

A-8495

 

PEČNIK, Ninoslava: Provjera metrijskih karakteristika inventara rizičnosti za zlostavljanje djece

A-6252

 

PLEŠE –Sabol Maja: Muški korisnici domova umirovljenika na području grada Zagreba i alkoholizam

A-5632

 

PRPIĆ,  Iva: Proces europeizacije i promjene obiteljskih politika Republike Hrvatske i Republike Slovenije

A-8544

 

SAVANOVIĆ, Nives: Kvalitetno udomiteljstvo djece i odraslih iz perspektive udomitelja

A-7928

 

SLIŠKO, Zlatko: Rane roditeljske poruke djeci i mladima s problemima u ponašanju i bez njih

A- 8610

 

ŠAKORONJA, Biserka: Stavovi invalida domovinskog rata o školovanju kao obliku profesionalne rehabilitacije

A-6622

 

ŠALAMON, Snježana: Evaluacija individualnog tretmana konzumenata psihoaktivnih tvari u Savjetovalištu za probleme ovisnosti grada Zagreba

A-8463

 

ŠPADINA, Helga: Spolno uznemiravanje na radnom mjestu

 A-7923

                                     

ŠTAMBUK, Ana: Povezanost sociodemografskih i psihičkih obilježja kod prilagodbe na život u domu umirovljenika 

A-7038

 

ŠVENDA-Radeljak, Ksenija: Ustroj tezaurusa za znanstveno područje socijalnih djelatnosti – grana socijalna politika

A-7638

 

TORBARINA, Zlata: Sport - zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjima djece i mladih

A-7972

 

TRUT, Vesna: Usklađenost plaćenog rada i obiteljskog života pripadnica obrambenog sustava Republike Hrvatske

A-8545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana