TEORIJE POMAGANJA:
Teorije pomaganja
Teorije pomaganja
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 166846
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Osnovni podaci
Teorije pomaganja Socijalni rad - 1. semestar
5.0 166846
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Ajduković, M. i Urbanc, K.; Integrirajući pristup u socijalnom radu kao kontekst razumijevanja individualnog plana skrbi; Ljetopis socijalnog rada (2009), str. 505- 535
Corey, G.; Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije; Naklada Slap (2004)
Čačinović Vogrinčić, G., Kobal, L., Mešl, N. i Možina, M.; Uspostavljanje suradnog odnosa u socijalnom radu; Biblioteka socijalnog rada (2006)
Urbanc, K.; Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada (2007), str. 179 - 195
Urbanc, K. i Kletečki Radović, M.; Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa; Ljetopis socijalnog rada (2007), str. 355-367
Ajduković, M., Urbanc, K. i Branica, V.; Vloga doktorskega študija pri razvoju socialnega dela: izkušnje iz Hrvaške; Socialno delo (2008), str. 269-279
Anderson, H. i Gehart, D.; Collaborative Therapy - relations and conversations that make difference; Routledge (2007), str. 1 - 20
Special Issue: Critical reflection in Social Work; European Journal of Social Work (2009)
Urbanc, K., Kletečki Radović, M. i Delale, E. A.; Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prakse studenata socijalnog rada; Ljetopis socijalnog rada (2009), str. 395-423
Watzlawick, P., Weaklanc, J. i Fish R.; Na drugi način; Algoritam (2003)
Opis predmeta
1. Upoznati polaznike s pregledom teorija, vrijednosti i modaliteta pružanja pomoći koji se temelje na tim teorijama.
2. Osposobiti polaznike da prepoznaju, koncipiraju i vrednuju različite teorijske pristupe i modalitete pružanja pomoći u radu na pojedinačnom slučaju.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći:

 • Imati pregled osnovnih pojmova u sklopu navedenih ključnih teorija i modaliteta pružanja pomoći koji se temelje na tim teorijama
 • Prepoznati, definirati i obrazložiti teorijske koncepte i profesionalne vrijednosti na kojima temelje vlasititu profesionalnu praksu
 • Kritički analizirati postojeće obrasce u korištenju teorija pomaganja u aktualnoj praksi
 • Kritički analizirati doprinose i ograničenja obrađenih teorijskih koncepata i modaliteta pružanja pomoći
Praktične i generičke vještine:
 • Sposobnost prepoznavanja i definiranja određenih teorijskih koncepata
 • Sposobnost uvažavanja i djelovanja u skladu s osnovnim vrijednostima i etikom u pomažućim odnosima
 • Sposobnost donošenja odluka o izboru teorijskog koncepta i modaliteta pomaganja
 • Sposobnost integriranja neposredne prakse s teorijskim konceptima pomaganja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Individualni zadatak: student daje osvrt na vlastito iskustvo korištenja različitih teorijskih pristupa i profesionalnih vrijednosti u vlastitoj profesionalnoj praksi.

Grupni zadatak: studenti u trojkama pripreme i prezentiraju prikaz jednog od modaliteta pružanja pomoći i teorijskih koncepata na kojima se on temelji te analiziraju doprinose i ograničenja pojedinog pristupa, uz raspravu u velikoj grupi, temeljenu na pitanjima koja su priredili.

Pismeni esej: studenti pripreme esej i strukturiraju ga prema dobivenim smjernicama uz kritički osvrt na odabrani teorijski pristup pomaganju i integriranje vlastitih profesionalnih iskustava iz pomažućih odnosa.

Individualni i grupni zadatak (razina 6-8 HKO) sačinjavaju po 25% ukupne ocjene.

Pismeni esej (razina 7-8 HKO) sačinjava 50% ocjene, pri čemu se vodi računa o:

 • potpunosti odgovora obzirom na zadane smjernice i korištenu literaturu
 • korištenju odgovarajućih izvora literature (osim obaveznih) prema vlastitom izboru
 • kritičkom osvrtu na obrađeno gradivo uz osobni doprinos (integriranje osobnih iskustava iz prakse i njihovu analizu)
Obavijesti