OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 72357
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
Izvođači: dr. sc. Nika Sušac - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar Socijalni rad - 7. semestar
4.0 72357
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 11a
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Nika Sušac (Seminar)

Srijedom od 10:00 do 11:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Ajduković, M.; Ekološki multidimenzionalni pristup sagledavanju činitelja rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. U: Bašić, J. I Janković, J. (ur.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2000), str. 47-62
Bilić, V., Buljan Flander, G. i Hrpka, H.; Nasilje nad djecom i među djecom; Nakla Slap (2012), str. 265-286
Cvjetko, B. i Singer, M.; Kazneno pravna odgovornost mladeži u praksi i teoriji (odabrana poglavlja); Organizator (2011)
Juul, J.; Razgovori s obitelji: Perspektive i procesi; Alinea (2003)
Koller-Trbović, N.; Poremećaji u ponašanju djece i mladih. U: Bašić, J., Koller-Trbović, N. i Uzelac, S. (ur.) Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja. Pristupi pojmovna određenja; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2004), str. 83-96
Nacionalni program djelovanja za mlade Republike Hrvatske; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2009)
Novak, M. i Bašić, J.; Internalizirani problemi kod djece i adolescenata: Obilježja i mogućnosti prevencije; Ljetopis socijalnog rada, 15(3) (2008), str. 473-498
Šincek, D.; Doprinos teorije prisile razumijevanju delinkventnog ponašanja mladih; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 119-141
Zakon o sudovima za mladež; Narodne Novine, br. 84/2011 (2011)
Ajduković, M. i Rajhvajn Bulat, L.; Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca; Revija za socijalnu politiku, 19(3) (2012), str. 233-254
Cesar, S., Bijelić, N., Hodžić, A. i Kobaš, V.; Bolje spriječiti, nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama; CESI (2004)
Lacković-Grgin., K.; Samopoimanje mladih; Naklada Slap (1994)
Lacković-Grgin, K.; Stres u djece i adolescenata: Izvori, posljedice i učinci; Naklada Slap (2000), str. 107-241
Rajhvajn Bulat, L. i Ajduković, M.; Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima; Psihologijske teme, 21(1) (2012), str. 167-194
Vulić-Prtorić, A.; Depresivnost u djece i adolescenata; Naklada Slap (2003)
Vulić-Prtorić, A. i Cifrek-Kolarić, M.; Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji; Jastrebarsko: Naklada Slap (2011)
Mihić, J. i Bašić, J.; Preventivne strategije - Eksternalizirani poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja djece i mladih; Ljetopis socijalnog rada, 15(3) (2008), str. 445-471
Prekršajni zakon; Narodne Novine, br. 107/2007 (2007)
Ajduković, M.; Pravo djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija. U: Vladović, S. (ur.) Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju (Zbornik priopćenja); Pravobranitelj za djecu (2012), str. 95-109
Dodig, D. i Ricijaš, N.; Obilježja kockanja zagrebačkih adolescenata; Ljetopis socijalnog rada, 18(1) (2011), str. 103-126
Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sušac, N.; The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia: Socio-demographic and family victimisation factors; International journal of social welfare, 27(1) (2018), str. 88-100
Opis predmeta
Studenti u sklopu seminara odabiru jednu od tema koje se obrađuju u okviru kolegija i na temelju nje osmišljavaju nacrt istraživanja, prikupljaju i obrađuju podatke te ih prezentiraju ostalim studentima.

Teme:
- Ekološki model čimbenika rizika i zaštite
- Eksternalizirani i internalizirani problemi u ponašanju i doživljavanju
- Depresivnost, anksioznost i suicidalnost u adolescenciji
- Rizična ponašanja mladih, nasilje mladih i nasilje među mladima
- Seksualno ponašanje mladih
- Obitelj i maloljetnička delinkvencija
- Savjetovanje s mladima i njihovim roditeljima
- Postupak s mladima pri centrima za socijalnu skrb
- Mladi i ovisnosti
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.