OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad iz perspektive korisnika
Socijalni rad iz perspektive korisnika
Studij: Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
Šifra: 78567
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Osnovni podaci
Socijalni rad iz perspektive korisnika Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
3.0 78567
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Urbanc, K.; Interna skripta;
Koller-Trbović, N. i Žižak, A.; Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija: Socijalno pedagoški pristup; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2005)
Urbanc, K. i Kletečki Radović, M.; Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa; Ljetopis socijalnog rada, 14 (2) (2007), str. 355-367
Sewpaul, V. i Jones, D.; Global standards for social work education and training; Social Work Education, 23 (5) (2004), str. 493-513
3. Beresford, P., Branfield, F., Taylor, J., Brennan, M. Sartori, A., Lalani i Wise, G.; Working together for Better Social Work Education; Social Work Education, 25 (4) (2006), str. 326-331
Opis predmeta
Koncept aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u socijalnom radu; Načela, preduvjeti i etika uključivanja korisnika u praksu, istraživanje i obrazovanje socijalnih radnika; Primjeri dobre prakse uključenosti korisnika u teoriju i praksu socijalnog rada; Terenska nastava kroz posjet i boravak u udrugama; Pisanje izvješća u malim grupama, Izlaganje izvješća s terenske nastave malih grupa; Zaključak i evaluacija.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. definirati i razumjeti načela uvažavanja korisničke perspektive te povijesni kontekst i važnost korisničke perspektive u socijalnom radu.

2. definirati i prepoznati etiku uključivanja korisnika u proces odlučivanja u socijalnom radu te razinu uvažavanja korisničke perspektive u primjerima iz prakse.

3. dobiti uvid u primjere razvoja korisničke perspektive u socijalnom radu u drugim zemljama te moći prepoznati i analizirati primjere dobre prakse.

4. dobiti uvid i moći prepoznati i analizirati ključne prepreke uključivanju korisnika u procese odlučivanja i kreiranja usluga u socijalnom radu.

5. dobiti neposredna iskustva razgovora s korisnikom vezanih uz njihova očekivanja od uloge socijalnog radnika te moći analizirati ta iskustva u grupnoj raspravi.

6. prepoznati, analizirati i evaluirati vlastita dosadašnja iskustva i doprinos u procesu usvajanja znanja i vještina važnih za uvažavanje korisničke perspektive u socijalnom radu.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

1. Uvažavati i djelovati u skladu s osnovnim vrijednostima i etikom uključivanja korisnika u procese odlučivanja i kreiranja usluga u socijalnom radu.

2. sagledati i definirati različite vrste poteškoća prilikom uključivanja korisnika u procese odlučivanja i kreiranja usluga u socijalnom radu s kojima dolaze korisnici u svijetlu pojedinih teorijskih koncepata.

3. Primjeniti odgovarajuće komunikacijske vještine u razgovoru s korisnikom.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

Razina znanja

Aktivno sudjelovanje u radu tijekom interaktivne nastave

Razina 3 - 4

Planiranje i provedba razgovora s korisnikom u ustanovi ili udruzi

Razina 3 - 4

Pismeni osvrt na razgovor s korisnikom

Razina 2 - 3

Grupna prezentacija

Razina 2 - 3.

Pismeni kolokvij/ispit

Razina 2 - 3.

Sudjelovanje na predavanjima i vježbama obavezno je za sve redovne studente, dok su izvanredni studenti dužni prisustvovati na 30% nastave, prema dogovoru s nastavnikom. Vježbe su namijenjene iskustvenom prorađivanju sadržaja s predavanja te uključuju rješavanje problemskih zadataka.

Sastavni dio nastave je odlazak u neku od udruga civilnog sektora ili ustanova socijalne skrbi, grupno planiranje i provedba razgovora s korisnikom, izrada izvješća i prezentacije te izlaganje i rasprava tih iskustava u grupi. Na izlaganje i pismeno izvješće student dobiva povratnu informaciju.

Nakon odslušane nastave održava se pismeni kolokvij. Za studente koji ispit nisu položili putem kolokvija, održava se pismeni ispit u vrijeme redovnih ispitnih rokova.

Završna ocjena na kolegiju formira se kao rezultat postignut pismenom provjerom znanja, kvalitetom izlaganja i pismenog izvješća te redovitog aktivnog sudjelovanja na nastavi.