OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad iz perspektive korisnika
Socijalni rad iz perspektive korisnika
Studij: Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
Šifra: 78567
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Osnovni podaci
Socijalni rad iz perspektive korisnika Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
3.0 78567
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Urbanc, K.; Interna skripta;
Koller-Trbović, N. i Žižak, A.; Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija: Socijalno pedagoški pristup; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2005)
Urbanc, K. i Kletečki Radović, M.; Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa; Ljetopis socijalnog rada, 14 (2) (2007), str. 355-367
Sewpaul, V. i Jones, D.; Global standards for social work education and training; Social Work Education, 23 (5) (2004), str. 493-513
3. Beresford, P., Branfield, F., Taylor, J., Brennan, M. Sartori, A., Lalani i Wise, G.; Working together for Better Social Work Education; Social Work Education, 25 (4) (2006), str. 326-331
Opis predmeta
Koncept aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u socijalnom radu; Načela, preduvjeti i etika uključivanja korisnika u praksu, istraživanje i obrazovanje socijalnih radnika; Primjeri dobre prakse uključenosti korisnika u teoriju i praksu socijalnog rada; Terenska nastava kroz posjet i boravak u udrugama; Pisanje izvješća u malim grupama, Izlaganje izvješća s terenske nastave malih grupa; Zaključak i evaluacija.
Ispitni rokovi