POTREBE I PERSPEKTIVE U CJELOŽIVOTNOM OBRAZOVANJU PROFESIONALNIH POMAGAČA:
Potrebe i perspektive u cjeloživotnom obrazovanju profesionalnih pomagača
Potrebe i perspektive u cjeloživotnom obrazovanju profesionalnih pomagača
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166855
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Osnovni podaci
Potrebe i perspektive u cjeloživotnom obrazovanju profesionalnih pomagača Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166855
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Ajduković, M.; Obrazovanje socijalnih radnika: Kako dalje?; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2003), str. 5-20
Ajduković, M.; Globalni standardi za obrazovanje i obuku u socijalnom radu.; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2005), str. 173-198
Alphonse, M., Purnima, G. i Moffatt, K.; Redefining Social Work Standards in the Context of Globalization: Lessons from India; International Social Work (2008), str. 145 - 158
Banks, S.; Ethics and values in social work.; Palgrave MacMIllan. (2006)
Cheetham, J.; The importance of research in the education of care professionals; Jessica Kingsley Publishers (2000), str. 61-80
Čačinović Vogrinčič, G.; Supervizija u socijalnom radu: su-stvaranje supervizije kroz suradni odnos; Društvo za psihološku pomoć (2009), str. 91 - 100
Davys, A. M. i Beddoe, L.; The Reflective Learning Model: Supervision of Social Work Students; Social Work Education (2009), str. 919 - 933
Lidmila, A.; Professional training: Politics and needs; Sage Publications (1997), str. 120-134
Urbanc, K. i Branica, V.; Obilježja i perspektive suvremenih programa obrazovanja socijalnih radnika.; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2003), str. 21-44
Žorga, S.; Specifičnosti procesa učenja u superviziji; Društvo za psihološku pomoć (2009), str. 7-39
Dominelli, L.; International comparison in social work; Jessica Kingsley Publishers (2000), str. 25-42
Preston-Shoot, M.; Making connections in the curriculum: Law and professional practice.; Jessica Kingsley Publishers (2000), str. 169-184
Rowlings, C.; Social work education and higher education: Mind the gap; Jessica Kingsley Publishers (2000), str. 43-60
Urbanc, K.; Značaj terenske nastave za razvoj profesionalnog identiteta socijalnih radnika; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2003), str. 61-70
Urbanc, K. i Kletečki Radović, M.; Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa; Ljetopis socijalnog rada (2007), str. 355-366
Opis predmeta
1. Upoznati polaznike s pregledom suvremenih pristupa u obrazovanju profesionalnih pomagača.
2. Osnažiti polaznike za aktivni pristup i kritičko promišljanje vlastitog cjeloživotnog učenja i osobne odgovornosti u tom procesu.
3. Osposobiti polaznike za definiranje vlastitih edukativnih potreba u procesu cjeloživotnog obrazovanja te planiranje i vrednovanje zadovoljenja tih potreba.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći:

Imati pregled osnovnih pristupa u procesu cjeloživotnog stjecanja i održavanja profesionalnih kompetencija.

Prepoznati, definirati i planirati zadovoljenje vlastitih profesionalnih potreba u kontekstu vlastite neposredne prakse

Kritički analizirati postojeće stanje i obrasce obzirom na edukativne potrebe u kontekstu aktualne pomažuće prakse

Vrednovati vlastiti doprinos u zadovoljenju obrazovnih potreba

Praktične i generičke vještine:

Sposobnost upravljanja vremenom

Sposobnost stjecanja boljeg uvida u integriranje novostečenih kompetencija u svakodnevnu praksu

Sposobnost traženja i primanja profesionalne podrške

Sposobnost uvažavanja i djelovanja u skladu s osnovnim vrijednostima i etikom u pomažućim odnosima

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Grupni zadatak: studenti prirede izlaganje temeljeno na zajedničkom radu u manjim grupama, razmjenjujući iskustva dosadašnjeg načina zadovoljavanja edukativnih potreba u procesu cjeloživotnog učenja te kritički razmatrajući postojeće pristupe cjeloživotnom obrazovanju i analizirajući primjerenost pojedinih modela učenja odraslih u kontekstu vlastite neposredne pomažuće prakse.

Pismeni zadatak: studenti pripreme esej i strukturiraju ga prema dobivenim smjernicama.

Grupni zadatak (razina 6-8 HKO) čini 50% ukupne ocjene.

Pismeni esej (razina 7-8 HKO) sačinjava 50% ocjene, pri čemu se vodi računa o:

  • potpunosti odgovora obzirom na zadane smjernice i korištenu literaturu
  • korištenju odgovarajućih izvora literature (osim obaveznih) prema vlastitom izboru
  • kritičkom osvrtu na obrađeno gradivo uz osobni doprinos (integriranje osobnih iskustava iz prakse i njihovu analizu)
Obavijesti