MLADI U SUVREMENOM DRUŠTVU:
Mladi u suvremenom društvu
Mladi u suvremenom društvu
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166853
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Osnovni podaci
Mladi u suvremenom društvu Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166853
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Smjernice za izradu programa i plana nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces suvremenog socijalnog rada; Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2008)
Juul, J.; Život u obitelji; Pelago (2008)
Lacković-Grgin, K.; Psihologija adolescencije; Naklada Slap (2005)
Rajhvajn Bulat, L. i Ajduković, M.; Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima; Psihologijske teme (2012), str. 167-194
Žižak, A.; Grupni tretman djece i mladih u riziku. Stari i novi izazovi; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2009), str. 15-46
Ajduković, M. i Rajhvajn Bulat, L.; Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca; Revija za socijalnu politiku (2012), str. 233-253
Cotterell, J.; Social networks and Social Influences in Adolescence; Routledge (1996)
Gibson-Cline, J.; Adolescence: From crises to coping; Butterworth-Heinemann Ltd. (1996)
Heaven, P. C. L.; Adolescent Health, The Role of Individual Differences; Routledge (1996)
Juul, J.; Načela razgovora s obiteljima; Alinea (2002), str. 77-163
Kroger, J.; Identity in Adolescence, The balance between slef and other; Routledge (1996)
Lacković-Grgin, K.; Samopoimanje mladih; Naklada Slap (1994)
Lacković-Grgin, K; Stres u djece i adolescenata; Naklada Slap (2000)
Noonan, E.; Counselling Young People; Routledge (1996)
Urbanc, K.; Adolescentska procjena kvalitete odnosa s roditeljima s obzirom na njihovo iskustvo progonstva i izbjeglištva; Društvena istraživanja (2000), str. 431-449
Urbanc, K.; Percepcija vlastite budućnosti adolescenata kao mogući zaštitni čimbenik; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2000), str. 151-168
Urbanc, K.; Važnost kvalitete samopoimanja i predodžbe budućnosti za razvoj i očuvanje psihosocijalne otpornosti adolescenata; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (2001), str. 169-178
Opis predmeta
1. Upoznati polaznike s različitim teorijskim pristupima razvoju identiteta u adolescenciji.
2. Upoznati polaznike s ključnim europskim i nacionalnim dokumentima za rad s mladima.
3. Osposobiti polaznike za prepoznavanje, procjenjivanje i analizu problema mladih u društvu.
4. Upoznati polaznike s različitim modelima intervencija te mogućim ulogama stručnjaka u neposrednom radu s korisnicima - adolescentima i njihovim obiteljima
5. Upoznati polaznike sa specifičnostima, načelima i vrijednostima provođenja sudjelujućih istraživanja s mladima.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći:

 • Imati pregled različitih teorijskih pristupa o razvoju identiteta u adolescenciji
 • Prepoznati, definirati i obrazložiti profesionalne vrijednosti na kojima se temelj rad s adolescentima i njihovim obiteljima.
 • Procijeniti vrstu i obim poteškoća u radu s adolescentima i njihovim obiteljima te problematizirati ulogu stručnjaka u tom kontekstu
 • Kritički analizirati doprinose i ograničenja pojedinih modela intervencije u radu s mladima i njihovim obiteljima.
 • Planirati, primijeniti i evaluirati participaciju adolescenata i njihovih obitelji u pomažućem i istraživačkom kontekstu.
Praktične i generičke vještine:
 • Sposobnost prepoznavanja i definiranja određenih teorijskih koncepata
 • Sposobnost uvažavanja i djelovanja u skladu s osnovnim vrijednostima i etikom u pomažućim odnosima
 • Sposobnost prepoznavanja i definiranja problema u pomažućem odnosu
 • Sposobnost procjenjivanja i donošenja odluka o modelu intervencije
 • Sposobnost uvažavanja perspektive korisnika u neposrednoj praksi i planiranju usluga namijenjenih populaciji mladih
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Grupni zadatak: rad u manjim grupama (3-4) na način da studenti raspravljaju o unaprijed priređenim pitanjima koja se temelje na gradivu iz predavanja i literature te o tome izvještavaju i raspravljaju u velikoj grupi.

Individualni zadatak – pismeni: studenti pripreme esej i strukturiraju ga prema dobivenim smjernicama.

Grupni zadatak (razina 6-8 HKO) čini 50% ukupne ocjene.

Pismeni esej (razina 7-8 HKO) sačinjava 50% ocjene, pri čemu se vodi računa o:

 • potpunosti odgovora obzirom na zadane smjernice i korištenu literaturu
 • korištenju odgovarajućih izvora literature (osim obaveznih) prema vlastitom izboru
 • kritičkom osvrtu na obrađeno gradivo uz osobni doprinos polaznika
Obavijesti