ALTERNATIVNA SKRB ZA DJECU:
Alternativna skrb za djecu
Repozitorij
Alternativna skrb za djecu
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 168709
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica - Predavanja
doc. dr. sc. Lucija Vejmelka - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 04. 02. 2020.
  • 18. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 02. 06. 2020.
  • 16. 06. 2020.
  • 30. 06. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Alternativna skrb za djecu Socijalni rad - 7. semestar
3.0 168709
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica (Predavanja) Nazorova 51
doc. dr. sc. Lucija Vejmelka (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sladović Franz, B.; Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima. Ljetopis socijalnog rada. 15, 2, .; Pravni fakultet Sveučilište u zagrebu. Studijski centar socijalnog rada., str. 185-213
Blažeka Kokorić, S. i Birovljević, J.; Posvojiteljske obitelji - izazovi prilagodbe i reakcije okoline. U: Maleš. D. (ur.). Kako smo postali obitelj: Posvojenje - dio moje priče.; -Na drugi način-, str. 33-60
Laklija, M. i Sladović Franz, B; Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji.; -Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje-
Laklija, M.; Individualno planiranje za potrebe djeteta u udomiteljskoj obitelji. U: Urbanc, K. (2015). Individualno planiranje u socijalnom radu.; -Pravni fakultet u Zagrebu-, str. 135-166
Sladović Franz, B.; Djeca u alternativnoj skrbi. U: Hrabar, D. (ur.) Prava djece: multidisciplinarni pristup.; -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu-, str. 225-241
Sladović Franz, B.; Posvojenje (ni)je alternativna skrb. U: Maleš, D. (ur.) Kako smo postali obitelj: Posvojenje-dio moje priče.; -Na drugi način, , str. 21-32
Sladović Franz, B. i Branica, V.; The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care.; European Journal of Social Work. 16, 1, , str. 137-152
Sladović Franz, B.; Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada. 18, 3, , str. 439-467
Urbanc, K., Sladović Franz, B. i Branica, V.; Students , caretakers and decision-makers perception of support in higher education for students with in-care experience.; European Journal of Social Work. 25, 1, , str. 1-10
Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Samoprocjena ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj.; Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 13, 6, , str. 1031-1054
Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia.; International journal of social welfare. 14, 3, , str. 163-175
Ajduković, M., Rajhvajn, L. i Sladović Franz, B.; Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi.; Socijalna psihijatrija. 35, 3, , str. 107-118
Ajduković, M., Kregar Orešković, K. i Laklija, M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada. 14, 1, , str. 93-118
Branica, V. i Sladović Franz, B.; Child Welfare in Croatia: History and Current Position. In: Hamalainen, J., Littlechild, B., Chytil, O., Šramata, M. i Jovelin, E. (ed.). Evolution of Child Protection and Child Welfare Policies in Selected European Countries.; -European Research Institute for Social Work, University of Ostrava-, str. 11-27
Kusturin, S., Maglica, T. i Makvić, K.; Okvirko-priručnik za osnaživanje mladih u procesu izlaska iz alternativne skrbi.; -Udruga Igra-
Laklija, M., Vukelić, N. i Milić Babić, M.; Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju - iskustva udomitelja.; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 48, 2, , str. 109-123
Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva.; Revija za socijalnu politiku. 18, 3, , str. 291-310
Laklija, M.; Spremnosti udomitelja za bavljenja udomiteljstvom i doživljaj vlastite uloge udomitelja u suradnji sa centrima za socijalnu skrb.; Ljetopis socijalnog rada. 18, 3, , str. 469-496
Laklija, M.; Izazovi udomiteljstva djece s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj.; Kriminologija i socijalna integracija. 17, 2, , str. 71-86
Sabolić, T. i Vejmelka; L.; Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj iz perspektive udomitelja i stručnjaka.; Holon. 5, 1.
Sladović Franz, B.; Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima.; -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži-
Sladović, B.; Subjektivni stres u dječjem domu i strategije suočavanja kao činitelji rizika i zaštite za pojavu poremećaja u ponašanju. U: Bašić, J. i Janković, J. (ur.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži.; Zagreb: Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece., str. 135 - 149
Sladović Franz, B., Kregar Orešković, K. i Vejmelka, L.; Iskustvo života u dječjem domu: Kvalitativna analiza izjava mladih. //; Ljetopis socijalnog rada. 14, 3, , str. 553-578
Vejmelka, L. i Sabolić, T.; Potencijali domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive odgajatelja.; Kriminologija + socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 23, 1, , str. 72-98
Vejmelka, L. i Rajter, M.; Prediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada. 20, 2, ., str. 241-268
Opis predmeta
Ciljevi predmeta su upoznati studente s obilježjima suvremenih oblika alternativne skrbi za djecu i izazovima ostvarivanja dječjih prava u situaciji života izvan vlastite obitelji, steći vještine procjene, planiranja i provedbe stručnih intervencija s djecom i pružateljima skrbi te kritički analizirati aktualne izazove i kreirati projekte unapređenja dobrobiti djece i mladih u sustavu alternativne skrbi.
Sadržaj predmeta (ukupno 30 sati nastave)
1. Predstavljanje kolegija, ciljeva i očekivanja, definiranje vrsta i oblika alternativne skrbi za djecu (2 sata)
2. Specifičnosti odlučivanja u zaštiti djece, razlozi i okolnosti smještaja djece izvan vlastite obitelji (2 sata)
3. Individualni plan skrbi za dijete, odabir oblika i mjesta alternativne skrbi za djecu, uparivanje (4 sata)
4. Specifičnosti institucionalne i izvanintitucionalne skrbi za djecu (4 sata)
5. Priprema i podrška udomiteljskim obiteljima (2 sata)
6. Mjera posvojenja, priprema i podrška posvojiteljskim obiteljima (4 sata)
7. Priprema djece i mladih za izlazak iz skrbi, tranzicija djece i mladih u odraslo doba (2 sata)
8. Preduvjeti i podrška reintegraciji djeteta u vlastitu obitelj (2 sata)
9. Aktualni izazovi alternativne skrbi za djecu (deinstitucionalizacija, prevencija socijalne isključenosti, obrazovanje, zapošljavanje) (2 sata)
10. Razumijevanje i ostvarivanje dječjih prava u alternativnoj skrbi (6 sati)
Ispitni rokovi
04. 02. 2020.
18. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Predmet pridonosi ishodima učenja na razini programa na način da će studenti postati kompetentni za rad sa najranjivijom skupinom korisnika – djecom koja žive izvan vlastite obitelji u različitim oblicima alternativne skrbi, unapređivanje  ostvarivanja dječjih prava u alternativnoj skrbi djece i primjenu suvremenih  metoda i tehnika rada s djecom i pružateljima skrbi ovisno o razlozima i ciljevima smještaja,.  Predmet pridonosi razvoju njihovih  sposobnosti za analitičko mišljenje, primjenu kritičke analize i za rad u timu.  S obzirom na samostalne i  grupne zadatke  i rasprave o odabranom aktualnom izazovu alternativne skrbi za djecu predmet pridonosi unapređivanju prezentacijskih vještina i oblikovanja projektnih prijedloga.

Praktične i generičke vještine:

Studenti će usvojiti znanja o vrstama i oblicima alternativne skrbi za djecu, odlučivanju o mjeri smještaja djece izvan vlastite obitelji, procesu individualnog planiranja, o specifičnostima institucionalne i izvanintitucionalne skrbi za djecu te o mjeri posvojenja kao posebnog oblika trajnog zbrinjavanja djeteta. Studenti će razviti vještine  izrade individualnog plana skrbi za dijete i pripreme i podrške za boravak djeteta u određenom obliku skrbi (domovi za djecu, stambene zajednice, udomiteljske i posvojiteljske obitelji). Studenti će naučiti specifičnosti obilježja tranzicije u odraslo doba te pripreme djece i mladih za izlazak iz skrbi reintegracijom u vlastitu obitelj ili u samostalan život. Studenti će  razumijeti značaj ostvarivanja dječjih prava u alternativnoj skrbi. Biti će sposobni analizirati aktualne pokazatelje i predložiti promjene potrebne za unapređivanje kvalitete života djece i mladih iz alternativne skrbi.   

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Vrednovati će se aktivnost studenta tijekom nastave i u interaktivnim vježbama, pisani rad (predaja on-line zadaće), uspješnost grupnog zadatka i pismeni ispit. Ukoliko student nije zadovoljan s predloženom ocjenom, može pristupiti i usmenom ispitu.

Obavijesti
UPUTE ZA ESEJ SMJERNICE UN ZA SKRB O DJECI   U repozitoriju kolegija objavljena je elektronska verzija Smjernica UN-a za skrb o djeci. Potrebno ih je pročitati i analizirati na način da odaberete i obrazložite dvije smjernice koje smatrate iznimno važnima dvije smjernice koje smatrate upitnima iz nekog razloga.   Esej je potrebno napisati i donijeti na nastavu 16. listopada 2019.
Natava se održava srijedom od 14 sati te vas pozivam da dolazite na nastavu u navedenom terminu. U tom je slučaju za dobivanje poptisa i izlazak na ispit potrebno 5 dolazaka na nastavu kao i izrada 2 eseja za koje će upute biti objavljene na web-u. Ukoliko ne možete na taj način ostvariti uvjete za potpis molim da mi se javite na mail branka.sladovic.franz@pravo.hr kako bi ovisno o broju zainteresiranih studenata i mogućnostima rasporeda organizirali nastavu samo za izvanredne studente petkom popodne i subotu.