OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Sustavi socijalne pomoći
Sustavi socijalne pomoći
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 37660
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
Ispitni rokovi:
  • 28. 01. 2020.
  • 11. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 02. 06. 2020.
  • 16. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sustavi socijalne pomoći Socijalni rad - 6. semestar
3.0 37660
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
Literatura
V. Puljiz, G. Bežovan, Z. Šućur, S. Zrinščak; Socijalna politika. Povijest. Sustavi. Pojmovnik; Zagreb: Pravni fakultet (2005), str. 271-315
Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Teo Matković, dr. Zoran Šućur, Siniša Zrinščak; Socijalna politika Hrvatske; Pravni fakultet u Zagrebu (2008), str. 219-277
John Ditch; Comparative Social Assistance; Ashgate Publishing (1997), str. (object Object)
N. Stropnik; Minimalni dohodak i novčana socijalna pomoć u državama Europske unije; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2001), str. 35-52
P. Bejaković; Borba protiv siromaštva u SAD; Revija za socijalnu politiku, 7(2) (2000), str. 147-162
Opis predmeta
Kroz ovaj kolegij studenti se podrobnije upoznaju s rezidualnim, ali važnim sustavom socijalne sigurnosti. Ovaj kolegij omogućuje studentima da razumiju promjene koje se događaju u sustavima socijalne pomoći, kao i reformska nastojanja u ovom području. Studenti stječu znanja i informacije o sustavima socijalne pomoći u različitim zemljama, gledano iz komparativne perspektive. Također, studenti su u mogućnosti usvojiti metodologiju evaluiranja učinkovitosti socijalne pomoći te kritički raspraviti glavne probleme ovoga sustava u našoj zemlji. Konačno, ovaj kolegij je usmjeren na stjecanje praktičnih znanja koja su vezana s problemima ciljanosti i učinkovitosti socijalne pomoći.

Sadržaj predmeta
- Pojam, vrste i funkcije socijalne pomoći
- Modeli (režimi) socijalne pomoći
- Socijalna pomoć u Njemačkoj
- Socijalna pomoć u Švedskoj
- Socijalna pomoć u SAD
- Razvoj socijalne pomoći i skrbi u RH
- Struktura naknada socijalne pomoći u RH i reformska nastojanja
- Razlozi nekorištenja prava u sustavu socijalne pomoći
- Vremenska perspektiva u korištenje socijalne pomoći (problem ovisnosti)
- Financijske inicijative u socijalnoj pomoći
- Pokazatelji učinkovitosti socijalne pomoći
- Osobne socijalne usluge
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. klasificirati ili grupirati zemlje prema obilježjima njihovih sustava socijalnih pomoći u poznate modele ili režime pomoći.

2. opisati i objasniti recentne promjene i reformske trendove koji su događaju u sustavu socijalne pomoći hrvatske i drugih europskih zemalja.

3. izdvojiti i kritički prosuđivati dobre i slabe strane sustava socijalne pomoći u hrvatskoj i odabranim zemljama.

4. objasniti problem nekorištenja prava u sustavu socijalne pomoći i njegovu relevantnost s aspekta socijalne pravednosti i efikasnosti socijalnih programa.

5. izdvojiti i objasniti osnovne kriterije usmjerenosti i učinkovitosti programa socijalne pomoći.

6. imenovati i usporediti glavne programe novčanih pomoći u hrvatskoj i odabranim zemljama.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 javno prezentirati usvojena znaja i vještine u pisanom i usmenom obliku

 jasno i argumentirano obrazlagati vlastita stajališta

 analizirati i interpretirati podatke o socijalnoj pomoći iz statističkih i drugih izvora

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

1. Oblici provjere znanja

1.1. Kolokvij

1.2. Usmeni ispit

1.3. Usmeno izlaganje (prezentacija) o temi koja nije predviđena okvirnim sadržajem predavanja

1.1. Kolokvij

Kolokvij je pismeni oblik provjeravanja znanja u kojem student mora pokazati da zna definirati osnovne pojmove i koncepte, usporediti i objasniti razlike i sličnosti između koncepata i pristupa, objasniti strukturu sustava socijalnih pomoći odabranih zemalja. Tijekom semestra pišu se dva kolokvija koja nisu obvezna. Svaki kolokvij pokriva po 50% predavačkih tema. Studenti koji ostvare pozitivne ocjene na oba kolokvija pristupaju završnom usmenom ispitu. Svaki kolokvij uključuje 10 pitanja s otvorenim odgovorima, a odgovori se boduju s 0, 1 ili 2 boda. Sustav bodovanja je sljedeći:

0 - 10 Nedovoljan (1)

11 - 12 Dovoljan (2)

13 - 15 Dobar (3)

16 - 17 Vrlo dobar (4)

18 - 20 Izvrstan (5)

Ocjena na kolokviju prosjek je ocjena ostvarenih na oba kolokvija.

1.2. Usmeni ispit

Uključuje pitanja u kojima se traži razumijevanje pojmova i teorijskih pristupa te njihovo uspoređivanje, obrazloženje, pojašnjenje i povezivanje činjenica, primjena pojmova i teorijskih pristupa na društvenu stvarnost.

Završna ocjena na kolegiju formira se kao prosjek ocjena ostvarenih na kolokvijima i usmenom ispitu ili je rezultat usmenog ispita.

1.3. Usmeno izlaganje (prezentacija) o temi koja nije predviđena okvirnim sadržajem predavanja

Tijekom semestra studenti mogu odabrati specifičnu temu (koja nije predviđena okvirnim sadržajem predavanja) te o tome pripremiti usmenu prezentaciju. Oni studenti koji uspješno izlože svoju temu dobivaju 2 boda na kolokvijima ili im izlaganje čini 20% usmenog ispita.