SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST:
Siromaštvo i socijalna isključenost
Siromaštvo i socijalna isključenost
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 166870
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
Osnovni podaci
Siromaštvo i socijalna isključenost Socijalna politika - 1. semestar
4.0 166870
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
Literatura
Šućur, Z; Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji,; Zagreb: Pravni fakultet (2001), str. 31-39, 67-82, 101-118
Šućur, Z; Socijalna isključenost: pojam, pristupi i operacionalizacija.; Revija za sociologiju, 1-2 (2004), str. 45-60
Šućur, Z; Siromaštvo, višedimenzionalna deprivacija i socijalna isključenost u Hrvatskoj.; Revija za sociologiju, 3-4 (2006), str. 131-147
Šućur, Z; Stari i novi siromasi u hrvatskom društvu: empirijski uvid,; Bogoslovska smotra, 84(3) (2014), str. 577-610
Šućur, Z; Stagnira li doista siromaštvo u Hrvatskoj; Društvena istraživanja, 21(3) (2012), str. 607-629
UNDP; Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj.; Zagreb: UNDP Hrvatska. (2006)
Kronauer, M.; Social Exclusion" and "Underclass" - New Concepts for the Analysis of Poverty, U: H.-J. Andress (ed.) Empirical Poverty Research in Comparative Perspective.; Aldershot: Ashgate. (1998)
Fusco, A., Guio, A.-C., and Marlier, E.; Income poverty and material deprivation in European countries, Working Paper, No. 2011-04,; Luxembourg, CEPS/INSTEAD. (2011)
Šućur, Z.; Ljudski i sociokulturni kapital siromašnih u Hrvatskoj. U: J. Kregar, G. Flego, G. + S. Ravlić (ur.) Hrvatska: kako sada dalje.; Zagreb:Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2008), str. 183-214
Room, G.; New Poverty in the European Community.; London: Macmillan. (1990)
Gallie, D. (ed.); Resisting Marginalization: Unemployment Experience and Social Policy in the European Union.; Oxford: Oxford University Press. (2004)
Opis predmeta
1. razumjeti teorijske pristupe i multidimenzionalnu pririodu siromaštva i socijalne isključenosti
2. raspraviti stare i novije forme siromaštva u kontekstu paradigme socijalne isključenosti
3. vrednovati prednosti i nedostatke pojedinih pristupa i načina mjerenja siromaštva i socijalne isključenosti
4. analizirati podatke o empirijskim pokazateljima siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj i EU koristeći različite izvore informacija
5. istražiti i evaluirati učinkovitost pojedinih strategija uključivanja i mjera socijalne politike s aspekta ublažavanja siromaštva na nacionalnoj i međunarodnoj razini (posebice u kontekstu EU)
6. osposobiti studente da mogu usvojiti cjelovitu i detaljnu sliku siromaštva i socijalne isključenosti i temeljem toga djelovati (provoditi istraživanja ili koncipirati akcijske dokumente)
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

Analiza

 • analizirati i kategorizirati uzroke i oblike siromaštva i socijalne isključenosti na nacionalnoj i globalnoj razini
 • izdvojiti najvažnije dimenzije i pokazatelje siromaštva i socijalne isključenosti
 • usporediti uzroke i profile siromaštva u različitim sredinama i zemljama
 • povezati ključne empirijske pokazatelje siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj i EU s modelima i tipovima socijalne politike

Sinteza

 • prikupiti standardne pokazatelje siromaštva i izraditi sliku siromaštva na nacionalnoj ili subnacionalnoj razini
 • planirati aktivnosti prevencije i ublažavanja siromaštva temeljem uvida u istraživačke nalaze i podatke
 • predlagati mjere zaštite od siromaštva i socijalne isključenosti za pojedine skupine u društvu

Vrednovanje

 • usporediti različite pristupe konceptualizaciji i mjerenju siromaštva i socijalne isključenosti
 • ocijeniti i preispitati politike protiv siromaštva i socijalne isključenosti na nacionalnoj ili međunarodnoj razini
 • preporučiti odgovarajuće postupke ili metode u mjerenju ili u politici spram siromaštva i socijalne isključenosti
 • vrednovati ulogu EU u nacionalnoj politici protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prikupljati, analizirati i interpretirati podatke iz različitih izvora
 • donositi primjerene odluke temeljem uvida u istraživačke nalaze
 • kritički promišljati o politikama protiv siromaštva i socijalne isključenosti
 • kritički prosuđivati uloge različitih dionika u javnim politikama
 • primjenjivati modele na nove situacije
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

1. Oblici provjere znanja

 

Oblik provjere znanja

1.1. Esej

1.2. Usmeni ispit

1.1. Esej

Od studenta se traži da samostalno pripremi pisani esej u kojem će obraditi određeni aspekt problematike siromaštva i socijalne isključenosti. O temi eseja raspravlja se na ispitu.

1.2. Usmeni ispit

Uključuje pitanja u kojima se traži povezivanje pojmova i teorijskih pristupa, njihovo uspoređivanje i kritičko vrednovanje, primjena teorijskih pristupa i modela na društvenu stvarnost.

2. Kriteriji provjere znanja

Završna ocjena na kolegiju formira se kao prosjek ocjene eseja i ocjene usmenog ispita.

Obavijesti