OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna politika Hrvatske - seminar
Socijalna politika Hrvatske - seminar
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 44138
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
doc. dr. sc. Danijel Baturina
Izvođači: prof. dr. sc. Zdenko Babić - Seminar
doc. dr. sc. Jelena Matančević - Seminar
dr. sc. Josip Pandžić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna politika Hrvatske - seminar Socijalni rad - 8. semestar
4.0 44138
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
doc. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić (Seminar)

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
doc. dr. sc. Jelena Matančević (Seminar)

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
dr. sc. Josip Pandžić (Seminar)

Utorkom od 13 do 15 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba Nazorova 51, soba 5f
Literatura
Opis predmeta
Teorije socijalne politike i socijalne države relevantne za Hrvatsku. Povijest socijalne politike u Hrvatskoj. Politika socijalne skrbi. Socijalno osiguranje u Hrvatskoj. Obiteljska politika. Stambena politika. Kombinirana socijalna politika. Obrazovna politika. Žrtve rata - socijalna prava branitelja.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:
- prepoznati i objasniti stanje, prioritete i izazove socijalne politike u hrvatskoj
- razumjeti, analizirati i prepoznati probleme socijalnog razvoja i trendova socijalne politike u Hrvatskoj
- prepoznati i objasniti značenje razvoja socijalne politike za socijalni, politički i gospodarski razvoj zemlje
- procijeniti utjecaj mjera socijalne politike na socijalni i gospodarski razvoj zemlje
- odrediti prioritete socijalne politike u okviru razvojnih problema socijalne države u Hrvatskoj
Praktične i generičke vještine:
Nakon uspješno savladanog kolegija, student će moći:
 učinkovito sudjelovati u timskom radu
 samostalno prezentirati stručne sadržaje široj publici
 stručno raspraviti o socijalnim problemima i potrebnim socijalnim intervencijama
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
Seminarski rad i izlaganje
Od studenta se traži da samostalno pismeno obradi temu iz socijalne politike i da je usmeno izloži. Pisani seminarski rad se temelji na analizi literature, razumijevanju i kritičkom vrednovanju teksta, povezivanju s predavanjima i zaključivanju temeljem izloženog. Ocjena na seminaru formira se kao zbroj bodova ostvarenih pisanjem i izlaganjem seminarske radnje. Seminarski rad se ocjenjuje na sljedeći način:
Pisanje seminarskog rada:
- 0 bodova = Rad nije napisan.
- 2 boda = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.
- 4 boda = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali postoje veći nedostatci na sadržajnom planu.
- 6 bodova = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali stil otežava razumijevanje teksta te postoje veće gramatičko-pravopisne pogreške.
- 8 bodova = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali postoje manje teškoće razmijevanja teksta zbog stila te manje gramatičko-pravopisne pogreške.
- 10 bodova = Rad je formalno korektan, sadržajno iscrpan, stilski razumljiv te gramatički i pravopisno točan.
Izlaganje seminarskoga rada
- 0 bodova = Rad nije usmeno prezentiran.
- 2 boda = Rad je pročitan.
- 4 boda = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.
- 6 bodova = Rad nije pročitan, ali postoje veći nedostaci u usmenom izlaganju.
- 8 bodova = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali postoje manje teškoće u razumijevanju te manje pravogovorne pogreške.
- 10 bodova = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.
Raspon bodova i ocjena u sklopu seminara
12 bodova - Dovoljan (2)
14 bodova - Dobar (3)
16 bodova - Vrlo dobar (4)
18-20 bodova - Izvrstan (5)