SOCIJALNA EKONOMIJA I SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO:
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
Repozitorij
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 170984
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
doc. dr. sc. Danijel Baturina
Ispitni rokovi:
 • 06. 02. 2020.
 • 19. 02. 2020.
 • 22. 04. 2020.
 • 03. 06. 2020.
 • 18. 06. 2020.
 • 08. 07. 2020.
 • 08. 09. 2020.
 • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 170984
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
doc. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
Literatura
Babić, Z. i Račić, D.; Zadrugarstvo u Hrvatskoj: trendovi, pokazatelji i perspektiva u europskom kontekstu; Sociologija i prostor (2011), str. 287-311
Baturina, D.; Konceptualiziranje socijalnog poduzetništva i izazovi razvoja područja; Ekonomska misao i praksa (2013), str. 123-142
Borzaga, C. i Galera, G; Promicanje razumijevanja zadruga u stvaranju boljeg svijeta. Doprinos EURICSE-a Međunarodnoj godini zadruga; (2013)
Defourny, J. Nyssens, M.; The EMES Approach of Social Enterprise in a comparative perspective.; (2012)
Defourny, J. and Nyssens, M.; Fundamentals for an International Typology of Social Enterprise Models; VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (2017)
European Commision.; A map of social enterprises and their eco-systems in Europe.; (2015)
Vlada RH; Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine; Vlada Republike Hrvatske. (2015)
Vincetić, V. Babić, Z. Baturina, D.; Definiranje područja i potencijal razvoja socijalnog poduzetništva hrvatske u komparativnom kontekstu.; Ekonomski pregled (2013), str. 256-278
CIRIEC-International, i Europski gospodarski i socijalni odbor; Najnovija kretanja u okviru socijalne ekonomije u Europskoj uniji. Sažetak izvješča; Europski gospodarski i socijalni odbor. (2017)
Opis predmeta
Socijalna ekonomija i posebice socijalno poduzetništvo su novi koncepti u našem kontekstu. Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s konceptom i nastankom socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije, razumijevanje različitih perspektiva socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije i uloge zakonskog i institucionalnog okvira za njihov razvoj. Cilj je i upoznavanje s područjima djelovanja socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije te analiziranje mogućnosti i barijera razvoju socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije u našim uvjetima. Dodatni cilj je osposobiti studente za potencijalno razvijanje socijalno poduzetničkih projekata te kreiranje inicijativa socijalne ekonomije učeći iz primjera dobre prakse i stjecanjem vještina i znanja neophodnih za kreiranje inicijativa socijalne ekonomije i/ili poduzetništva.
Ispitni rokovi
06. 02. 2020.
19. 02. 2020.
22. 04. 2020.
03. 06. 2020.
18. 06. 2020.
08. 07. 2020.
08. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati što predstavlja socijalno poduzetništvo i socijalna ekonomija, koje su im glavne karakteristike

 • biti osposobljeni analizirati ulogu socijalne ekonomije i socijalnog poduzetništva unutar socijalne politike
 • analizirati stanje i potencijale socijalne ekonomije i socijalnog poduzetništva u hrvatskom kontekstu
 • procijeniti i kritički prosuditi različite aspekte djelovanja socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije od zakonskog i poreznog okvira, preko poslovnih vještina, financiranja i vladavine te naposljetku načina na koji socijalno poduzetništvo proizvodi utjecaj u društvu
Praktične i generičke vještine:
 • analizirati eksterne faktore okoline te interne faktoe realizacije inicijativa socijalne ekonomije ili poduzetništva
 • identificirati prepreke razvoju socijalnog poduzetništva i ekonomije 
 • iznalaženje novih rješenja na socijalne probleme na socijalno inovativan način
 • prepoznati prilike za socijalno-poduzetničke pothvate, razumjeti i analizirati faktore njihove realizacije.
Obavijesti