OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji
Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 62100
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji Socijalni rad - 4. semestar
2.0 62100
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
nema;
Opis predmeta
Terenska praksa vezana za kolegij "Socijalni rad s obitelji" provodi se tijekom četvrtog semestra preddiplomskog studija socijalnog rada, u ukupnom trajanju od 60 sati (od čega je min. 40 sati neposredan rad s korisnikom). Na početku studenti trebaju prisustvovati orijentacijskom susretu prilikom kojeg se upoznaju s ustanovama i udrugama u kojima se može obavljati praksa, voditeljima prakse na fakultetu te terenskim instruktorima (mentorima prakse iz ustanova/udruga). Temeljem vlastitog interesa i u skladu s definiranim brojčanim mogućnostima primanja studenata u određene ustanove/udruge, svaki student odabire područje u kojem želi obaviti svoju praksu. Nakon toga slijedi odlazak u ustanovu/udrugu te upoznavanje s korisnicima ustanove/udruge. Ovdje studenti imaju priliku, prema aktualnim potrebama i osobnim afinitetima, odabrati jednog korisnika s kojim će se kontinuirano susretati kroz cijeli semestar i tako realizirati zadani program/ciljeve prakse. U okviru terenske prakse studenti dobivaju određene zadatke i naputke te zatim individualno dogovaraju susrete koji se ovisno o posebnostima i potrebama korisnika u pravilu trebaju održavati svaki tjedan bar jednom, u kontinuitetu kroz čitav 4. semestar. Tijekom tog vremena studenti se u suradnji s mentorom prakse upoznaju i s načinom funkcioniranja ustanove/ udruge u kojoj provode terensku praksu te po mogućnosti trebaju upoznati i korisnikovu obitelj (biološku, udomiteljsku) ili se na drugi način informirati o svim njenim posebnostima.
Ciljevi terenske prakse:
1. Razvijanje sposobnosti shvaćanja korisnikovog konteksta - steći uvid i kritički promišljati o specifičnim životnim okolnostima korisnika, o načinu njegova života, obavljanju svakodnevnih aktivnosti, zadaća i uloga u specifičnom okruženju (institucionalni smještaj, udomiteljske obitelji ili obitelji pod rizikom, posebice tamo gdje je izrečena neka mjera obiteljsko-pravne zaštite),
2. Stjecanje uvida u funkcioniranje obitelji korisnika (biološke, udomiteljske) ? vježbanje vještine prikupljanja podataka i pisanja obiteljske anamneze,
3. Upoznavanje rada ustanove/udruge preko koje korisnik i njegova obitelj ostvaruju određenu vrstu pomoći/podrške, te djelokruga poslova socijalnog radnika u tom kontekstu.
4. Usvajanje vještina uspostavljanja dobrog početnog kontakta s korisnikom, razvijanje kvalitetnog odnosa, definiranje granica i jasnih uloga u radu s korisnikom, usvajanje vještine uspješnog završavanja formalnog odnosa s korisnikom.
5. Razvijanje senzibilnosti i razumijevanja studenata za potrebe korisnika, kreativnosti i komunikacijskih vještina u pristupu studenata korisniku, djelovanje u skladu s potrebama korisnika (uvažavanje korisničke perspektive pri planiranju aktivnosti i realizaciji programa rada s korisnikom).
Tijekom provedbe terenske prakse studenti su dužni redovito sudjelovati u terenskom radu, organiziranim konzultativnim grupnim susretima i individualnim konzultacijama s terenskim instruktorima i voditeljima prakse na fakultetu. Obaveza studenata je pisati dnevnik prakse u kojem bilježe svaki susret s korisnikom, tijek susreta, sadržaje i aktivnosti kojima su se bavili te zapažanja o korisnikovim potrebama, emocionalnom stanju, ponašanju, socijalnom funkcioniranju korisnika i korisnikove obitelji te vlastite doživljaje vezane uz realizirani susret s korisnikom. Uz dnevnih prakse prilaže se opis ustanove/udruge preko koje je terenska praksa odrađena te obiteljska anamneza korisnika s kojim je realizirana terenska praksa. Ovjereni dnevnik od mentora ustanove (terenskog instruktora), predan predmetnom nastavniku na fakultetu, uvjet je za ostvarivanje potpisa iz terenske prakse na kraju semestra.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- znati definirati ciljeve i osnovna načela u socijalnom radu s obitelji,

- objasniti istraživačke metode i pristupe koje se koriste u socijalnom radu s obitelji u

odnosu na druge znanstvene discipline koje se bave temom obitelji,

- definirati različite pristupe i kriterije u određenju pojma obitelji,

- prepoznatiraznolikost oblika obitelji i promjene u strukturi i funkcijama obitelji,

- izdvojiti i diskutirati osnovne sociološke perspektive u pristupu obitelji,

- opisati različitateorijska polazištaurazumijevanju obiteljskih procesa (bračni/partnerski

odnosi, roditeljstvo, međugeneracijski odnosi),

- identificirati obiteljske potrebe i rizike s kojima se susreće obitelj u svom funkcioniranju

tijekom životnog ciklusa obitelji i objasniti koncept obiteljske otpornosti,

- prepoznati i objasnitiosnovne elementeprocjene, planiranja i intervencija u socijalnom

radu s obitelji.Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati vrijednosno različita polazišta u promatranju obitelji,

- interpretirati dinamičke procese koji zahvaćaju obitelj,

- koristiti smjernice iz različitih teorijskih pristupa uprepoznavanju rizika i zaštitnih

čimbenika u obiteljskom okruženju,

- koristiti znanja iz područja obiteljskog prava te prava i usluga u socijalnoj skrbi u

planiranju intervencija u radu s obitelji u riziku,

- skicirati faze provedbe procesa planiranih promjena u radu s obitelji.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- kategorizirati različite definicije i tipologije obitelji,

- usporeditipromjene u strukturi i funkcijama obitelji u različitim društvenim i vremenskim

razdobljima,

- izdvojiti različite rizikei zaštitne čimbenike koji utječu na funkcioniranje obitelji (na

mikro, mezzo i makro razini),

- analizirati različite oblike podrške obiteljima u riziku.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- planirati ključne elemente u procjeni obiteljskih potreba i rizika

- organizirati prikupljene informacije o obitelji,

- sastavitiobiteljsku anamnezu,

- predlagati primjenu pojedinih prava i usluga te potrebnih intervencija namijenjenih

razrješavanju obiteljskih problema.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati promjene u funkcijama obitelji te njezin značaj u suvremenom društvu,

- usporediti prednosti i nedostatke različitih teorijskih pristupa obitelji u sagledavanju

obiteljskih procesa,

- procijeniti prisutnost zaštitih i rizičnih čimbenika na razini obitelji,- valoriziratipotencijale obitelji za prevladavanje poteškoća na razini pojedinih članova i

obitelji kao sustave te potrebu za provođenjem profesionalnih intervencija.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 analitički promišljati i obrazložiti svoja stajališta temeljem usvojenih ishoda učenja,

 izražavati se širim i bogatijim vokabularom stručnih pojmova,

 reflektirati osobna iskustva povezana s tematskim okvirom nastave,

 introspektivno pratiti razvoj osobnih kapaciteta za profesionalni rad,

 pokazati bolje komunikacijske vještine i vještine timskog rada.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Postignuti uspjeh na terenskoj praksi boduje se kroz dihotomnu skalu „zadovoljio“/

„nije zadovoljio“ temeljem uvida u pismena izvješća i praćenja studenta kroz grupni rad

na konzultativnim susretima