OBAVIJESTI:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Repozitorij

 

a) Redoviti dolasci na nastavu: Svi redovni i izvanredni studenti obavezni su dolaziti na nastavu.

 

b) Studentski rad: Svaki student treba izraditi plan rada na terenu koji će provesti vezano uz jednu od odabranih tema u području socijalnog rada u odgoju i obrazovanju ili prema svom izboru u okviru tema iz ovog područja (predložene teme se nalaze pod opcijom pročitaj više). Jednu temu mogu obraditi dva studenta sa sličnim temama za koje će pisati svaki za sebe svoj studentski rad: izvještaj o istraženoj temi.

Plan svog studentskog rada svaki student prezentira 21. ili 28. 04.2017. u terminu nastave (potrebno je pripremiti prezentaciju  s elementima struktutre studentskog rada koja se nalazi pod opcijom pročitaj više).

Nakon konzultacija s nastavnicom predmeta o planu provedbe terenskog rada, student ulazi u proces realizacije svog plana i na kraju piše izvještaj o istraženoj temi što je ujedno i pismeni dio ispita.

Podaci o strukturi studentskog rada tj. izvještaja o istraživanoj temi nalaze se pod opcijom pročitaj više

 

c) Izlazak na ispit: Svaki student koji s uspjehom položi pismeni dio ispita, može pristupiti  usmenom dijelu ispita. Ispitni rokovi oglašeni se na mrežnim stranicama Studijskog centra socijalnog rada.

 

Prijedlog tema za studentski rad

 

Školski kontekst:

Školska klima i socijalizacija učenika na školu

Školska klima i školski uspjeh učenika

Odnos nastavnika, učenika i roditelja učenika kao temelj za uspješnu socijalizaciju učenika u školi

Suradnja između roditelja i škole

Učenici u riziku od ispadanja iz škole

Učenici migranti i njihova adaptacija na školu

Učenici iz udomiteljskih obitelji – uloga škole i socijalnog radnika

Učenici s invalidtetom - uloga škole i socijalnog radnika

Suradnja škole s nositeljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

 

Obiteljski kontekst:

Obiteljski odnosi i socijalizacija učenika u školi

Razvod roditelja – povezanost s ponašanjem učenika u školi i školski uspjeh

Kronične bolesti roditelja i školsi uspjeh učenika

Ovisnost roditelja i školski uspjeh učenika

Siromaštvo obitelji učenika i školski uspjeh

Novokomponirane obitelji

Jednoroditeljske obitelji

 

Vršnjački kontekst:

Ponašanje učenika u školi – odnosi sa vršnjacima

Ponašanje učenika u školi – odnosi s učiteljima/profesorima

Učenici i konzumacija droge – uloga škole i socijalnog radnika

Učenici i konzumacija alkohola – uloga škole i socijalnog radnika

Delinkventno ponašanje učenika - uloga škole i socijalnog radnika

Učenici i cyberbulling – uloga škole i socijalnog radnika

Učenici i konzumacija droge – uloga škole i socijalnog radnika

 

 

 

 

 

                                                       STRUKTURA STUDENTSKOG RADA

 

 

 

Naslovna stranica:

 • naziv sveučilišta, fakulteta, predmeta, akademska godina

 • ime i prezime studenta

 • naziv teme studentskog rada

 • datum predaje rada

 

 1. Uvodni dio:    a) Kratak opis teme i motiva za njenim istraživanjem (0,5 -1 stranica)  b) Teorijski okvir (oko 2 stranice)
 2. Cilj i svrha studentskog rada
 3. Uzorak (samo odrasle osobe: stručni suradnici u školi, nastavnici, roditelji)
 4. Metode prikupljanja i analize podataka
 5. Rezultati, rasprava i nove spoznaje
 6. Zaključak i osobni osvrt na istraženu temu i dobivene spoznaje
 7. Literatura (najmanje 5 referenci)

 

Popis obavijesti