OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 37657
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
Ispitni rokovi:
  • 28. 01. 2020.
  • 11. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 09. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju Socijalni rad - 6. semestar
3.0 37657
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Gordana Berc

Petkom od 13:00 do 15:00 sati

Nazorova 51, soba 5D
Literatura
Baturina, D., Berc, G., + Majdak, M.; Nevidljiv problem-stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja; Revija za socijalnu politiku, 21(1) (2014)
Berc, G.; Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. U:Prevencija poremećaja u ponašanju - stanje i perspektive. R. Galić i M. Koren Mrazović (ur.); Grad Zagreb (2009), str. 29-42
Berc, G., + Buljevac, M.; Slobodno vrijeme i mladi - preventivni aspekti; Dijete i društvo 1 (2007), str. 25-48
Janković, J.; Školski socijalni rad; Napredak 1 (2002), str. 47-59
Janković, J.; Obitelj, škola i lokalna zajednica. Lokalna zajednica - izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2003), str. 57-121
Martinović, M.; Doprinos školskog socijalnog rada funkcioniranju interdisciplinarnog školskog tima; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada (1994), str. 43-57
Žganec, N.; Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi?; Ljetopis sudijskog centra socijalnog rada 3 (1996), str. 125-132
Predavanja i nastavni materijali;
Bašić, J.; Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži: teorijsko motrište. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2000), str. 31-45
Glasser, W.; Svaki učenik može uspjeti; Alinea (2001)
Ilišin.V., Bouillet, D., Gvozdanović, A., + Potočnik, D.; Mladi u vremenu krize; IDIZ i Friedrich Ebert Stiftung (2013)
Janković, J.; Zločesti đaci genijalci. Zamke i stranputice socijalizacije; Alinea (1996)
Janković, J., + Bašić, J.; Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2001)
Kranželić-Tavra, V., + Bašić, J.; Školski neuspjeh i napuštanje škole; Dijete i društvo 1 (2005), str. 15-28
Mijatović, A.; Sustav odgoja i obrazovanja, u: Osnove suvremene pedagogije; Hrvatski pedagoško-književni zbor (1999)
Puhovski, J; Rabotek-Šarić, Z.; Sakoman, S., + Brajša-Žganec, A; Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih; Društvena istraživanja 2-3 (2002), str. 239-260
Opis predmeta
"Socijalni rad u odgoju i obrazovanju" je izborni kolegij koji nudi znanja o ulozi i djelovanju socijalnog radnika u odgoju (dječjim vrtićima) i obrazovnom sustavu (osnovnim i srednjim školama).
Predmet je baziran na razumijevanju uloge socijalnog radnika u povezivanju predškolskih ustanova, škola, obitelji i lokalnih zajednica kako bi se ostvarili najbolji interesi djece u njihovom rastu i razvoju.

Sadržaj predmeta
- Socijalni rad - definicija i povijesni razvoj - SAD, Europa i Hrvatska
- Školski socijalni rad - uloge i funkcije
- Etički principi školski socijalnih radnika
- Socijali rad u odgojnim ustanovama
- Ekološka perspektiva u školskom socijalnom radu
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Procjena i savjetovanje
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Studija slučaja
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Rad s obiteljima
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Rad s lokalnom zajednicom
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju i međuvršnjačko nasilje
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju i medijacija
- Školski socijalni rad i krizne intervencije
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj - perspektive i izazovi
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
09. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- definirati školski socijalni rad kao područje unutar discipline socijalnog rada,

- prepoznati sadržaj i važnost uloge socijalnog radnika u sustavu odgoja i obrazovanja,

- objasniti teoriju ekološkog sustava,

- grupirati pojedine skupine socijalnih rizika učenika i njihovih obitelji,

- identificirati potrebe učenika i planirati intervencije u sklopu sustava odgoja i

obrazovanja,

- identificirati rizike škole i lokalne zajednice za uspješan ishod obrazovanja učenika,

- grupirati pojedine tipove praktičnih implikacija socijalnog radnika u sustavu odgoja i

obrazovanja (procjena potreba, konzultacije, planiranje rada),

- izdvojiti i imenovati pojedine socijalne rizike učenika na osobnoj razini, razini škole i

obitelji.

Primjena

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- razumjeti funkcije socijalnog radnika u sustavu odgoja i obrazovanja,

- koristiti metode procjene potreba i rizika učenika u školskom kontekstu,

- primijeniti znanje o praktičnim implikacijama socijalnog radnika u sustavu odgoja i obrazovanja (konzultacije, procjena potreba, planiranje rada - rad s učenikom, rad s nastavnicima, suradnja s resursima/institucijama lokalne zajednice, rad s roditeljima učenika) na ublažavanju/rješavanju različitih socijalnih problema učenika,

- sprovesti povezivanje školskog, obiteljskog i institucionalnog konteksta.

Analiza

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- razlikovati pojedine oblike praktičnih implikacija socijalnog radnika (konzultacije, procjena potreba, planiranje rada - rad s učenikom, rad s nastavnicima, suradnja s resursima/institucijama lokalne zajednice, rad s roditeljima učenika),

- analizirati pojedine rizike učenika temeljem ekološke teorije,

- izdvojiti odrađene zadatke socijalnog radnika u radu s pojedinom skupinom učenika u riziku,

- usporediti ishode pojedinih intervencija u radu s učenikom i njegovom obitelji.

Sinteza

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- osmisliti način rada s učenikom u riziku,

- planirati određene intervencije u radu s učenikom u riziku i njegovom obitelji,

- predlagati mjere i programe koje se na razini škole mogu poduzeti u svrhu smanjenja rizika,

- organizirati različite aktivnosti u školi u svrhu preveniranja razvvoja specifičnih oblika rizika u školskom kontekstu,

- upravljati procesom povezivanja škole, obitelji i resursa lokalne zajednice u svrhu preveniranja školskih i socijalnih rizika učenika i njegove obitelji.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

 primijeniti znanje o ekološkoj teoriji i praktičnim implikacijama rada socijalnog radnika u neposrednom radu s učenikom, nastavnicima i roditeljima te resursima lokalne zajednice,

 razvijati vještine rada na praktičnim implikacijama socijalnog radnika u školskom kontekstu,

 prezentirati svoj rad i valorizirati pojedine ishode primijenjenih intervencija u školskom kontekstu,

 sudjelovati u stručnom radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera znanja i ishoda učenja se odvija putem pismenog i usmenog ispita.

Kriteriji ocjenjivanja temelje se na provjeri ispravnosti/točnosti pojedinih ishoda učenja.

Načini provjere pojedinih ishoda učenja su:

- provjera teorijskog znanja: usmeni ispit,

- provjera praktičnih vještina putem eseja.